dot
SMART 1 BUSINESS
dot
bulletAbout Us
bulletSMART- I คืออะไร
bulletตารางเรียน SMART-I
bulletบรรยากาศการเรียน SMART-I
bulletรู้จักคณาจารย์ของเรา
bulletผลงานนักเรียน SMART ONE
dot
TOEIC
dot
bulletTOEIC คืออะไร
bulletเรียน TOEIC
bulletผลงานนักเรียน TOEIC 700 UP/900
bulletTOEIC & JOBS
bulletTOEIC Vocabulary
bulletถาม-ตอบ โทอิค
dot
IELTS
dot
bulletIELTS คือ อะไร
bulletเรียน IELTS
bulletผลงานนักเรียน IELTS 6.5 UP
bulletIDP แตกต่างกับ British Council
bulletIELTS TOPICS
bulletIELTS VOCABULARY
bulletถาม-ตอบ IELTS
dot
TOEFL
dot
bulletTOEFL คืออะไร
bulletเรียน TOEFL
bulletReview ศูนย์สอยTOEFL iBT กทม.
bulletผลงานนักเรียน TOEFL
dot
CU-TEP
dot
bulletCU-TEP คือ อะไร
bulletเรียน CU-TEP
bulletเปรียบเทียบคะแนน TOEFL/CU-TEP/TU-GET
bulletผลงานนักเรียน CU/TU
dot
TU-GET
dot
bulletเรียน TU-GET
bulletเปรียบเทียบคะแนน TOEFL/CU-TEP/TU-GET
bulletผลงานนักเรียน TU-GET
dot
เรียนภาษาอังกฤษ
dot
bulletเรียนภาษาอังกฤษ
bulletBuffet English
bulletIntensive English for Work
bulletคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ “English for Real Estate”
bulletภาษาอังกฤษตามธุรกิจ
bulletเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร/บริษัท
bulletIn-House Training (เรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร)
bulletบรรยากาศการเรียน
dot
CU-BEST
dot
bulletCU-BEST คืออะไร
bulletCU-BEST (ไทย)
bulletCU-BEST (English)
bulletตารางติว CU-BEST
bulletผลงานนักเรียน CU-BEST
dot
Smart2,Smart II
dot
bulletSmart 2 Smart-II
dot
SAT/CU-AAT
dot
bulletSAT คือ อะไร
bulletCU-AAT คืออะไร
bulletตารางติว CU-AAT รับรองผล
bulletผลงานนักเรียน SAT/CU-AAT
dot
GMAT
dot
bulletGMAT คืออะไร
bulletตารางติว GMAT
bulletวันสอบ GMAT ปี 2014
bulletTest(แบบทดสอบวัดระดับ)
bulletตารางแจกแจงคะแนน SMART for Graduate Level
dot
HR
dot
bulletฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House Training)
bulletทักษะภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
bulletกลยุทธ์การทำงานต่างๆและการพัฒนาตัวเอง
bulletหลักสูตรภาษาอังกฤษ
bulletหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)


Intensive English for Work

Intensive English for Work


เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พร้อมทั้งกระตุ้นให้บุคลากรพัฒนาระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของตนเองทั้งในด้านการอ่าน การเขียน การฟัง การพูดให้สามารถสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง อยู่ในระดับที่สามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. บุคลากรมีทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดีขึ้น

2. บุคลากรนำภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเข้าใจและถูกต้อง

3. บุคลากรได้มีโอกาสฝึกฝนสนทนาภาษาอังกฤษ

4. บุคลากรมีความคุ้นเคย และกล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสม

5. บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง

6. บุคลากรได้ใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง และสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรให้อยู่ในระดับที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ติดต่อ-ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความมั่นใจในการใช้ภาอังกฤษ และมีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองเพิ่มขึ้นและต่อเนื่อง

4. เพื่อเป็นแรงกระตุ้นบุคลากรให้ใฝ่หาความรู้ และพัฒนาทักษะของตนเองอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

ระดับ Beginner 60 hrs

 

มุ่งเน้นการพัฒนาภาษาอังกฤษพื้นฐานเบื้องต้นที่จำเป็นทั้ง การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน (Basic English) เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ไม่ค่อยกล้าแต่อยากใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง หรือผู้ที่ไม่ค่อยมีโอกาสใช้ภาษอังกฤษ โดยหลักสูตรนี้เป็นการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ระดับเริ่มต้นของการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจในหลักการภาษาอังกฤษพื้นฐานที่จำเป็น และทำให้เห็นภาพรวมของภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

การฝึกอบรมประกอบด้วย

การเรียนรู้หลักไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน (Basic Grammar)

ฝึกทักษะการฟัง (Basic Listening) เป็นการฝึกฝนทักษะการฟังบทสนทนาภาษาอังกฤษไม่ซับซ้อนมาก ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงาน

ฝึกทักษะการอ่านและการเขียน (Basic Reading and Writing) เป็นการฝึกฝนทักษะในการอ่านจับใจความบทความทั่วไป

เพื่อจับใจความสำคัญและฝึกการเขียนอธิบายข้อมูลของตนเอง กิจวัตรประจำวัน ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบหรือหน่วยงานของตนเอง

ฝึกให้ผู้เรียนสร้างประโยคต่าง ๆ (Sentence Structure) เพื่อนำไปใช้ในสถานการณ์ต่างในชีวิตประจำวันหรือในการทำงาน และนำมาใช้ในการสนทนา การรับโทรศัพท์ การส่ง E-Mail ได้

ฝึกให้ผู้เรียนสามารถนำหลักการพื้นฐานมาใช้ในการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ (Conversation) ในชีวิตประจำวันหรือในการทำงาน เช่น การแนะนำตนเองการให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน และงานที่รับผิดชอบ การสนทนาทางโทรศัพท์ เป็นต้น

 

 

 

 

ระดับ Elementary 60 hrs

 

เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีความรู้ทางทักษะภาษาอังกฤษในด้านต่าง ๆ ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้คำศัพท์ไวยากรณ์ รวมถึงการออกเสียง และสำเนียงที่ถูกต้อง เพิ่มมากขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญคือ เพื่อให้ผู้เรียนค้นหา เติมเต็ม และต่อยอดความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่มีอยู่ให้สามารถพัฒนา และนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งนำความรู้ในทักษะภาษาอังกฤษด้านต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานโดยเนื้อหาประกอบด้วย

หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) เน้นการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจระบบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องทั้งในการพูด และการเขียน สามารถเรียบเรียงประโยคพูด เขียนด้วยเทคนิคต่าง ๆ รวดเร็วผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงานได้

การฝึกพูดภาษอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Oral communication) มุ่งเน้นการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งการฟังและการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันโดยการฝึกปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรม สื่อผสมที่หลากหลาย เพื่อสร้างความคุ้นเคยในการพูดภาษาอังกฤษด้วยความมั่นใจในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและหน่วยงาน การนำเสนองานในที่ประชุมการสนทนาทางโทรศัพท์และฝึกฝนการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง

มุ่งเน้นการฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความสำคัญ (Listening Comprehension) และสร้างความคุ้นเคยให้เกิดการเรียนรู้

มุ่งเน้นการฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ (Writing) ให้สามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประวันและในการทำงาน เช่น การเขียนจดหมาย E-Mail การเขียนอธิบายข้อมูลของตนเองและหน่วยงาน งานที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง

ฝึกทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษ (Reading) เช่น หนังสือพิมพ์ บทความ วารสาร หรือ เอกสารทางราชการ เพื่อจับใจความสำคัญได้

 

 

 

 

 

ระดับ Intermediate 60 hrs

 

เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจในทุก ๆ ด้าน ด้วยวิธีการสื่อสารเพื่อธุรกิจในรูปแบบสากล พัฒนาทักษะการสนทนาโดยครอบคลุมถึงการทำงานภายในองค์กรที่ต้องติดต่อกับชาวต่างชาติเป็นประจำให้ได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ รวมถึงปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อให้ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับช่างต่างชาติได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง

โดยเนื้อหาประกอบด้วย

– Grammar and Structure ทบทวนหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

– Meeting & Presentation ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะในการเจรจาโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษในรูปแบบการเจรจาต่อรองการอภิปรายในที่ประชุม การนำเสนอในที่ประชุมการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานตลอดจนสำนวนภาษา (Idiomatic Expression) ให้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์

– Business Communication ผู้เรียนได้ฝึกเทคนิคการพูดติดต่อสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การตอบข้อโต้แย้ง และศิลปะการเจรจา

– Writing Skill เทคนิคการเขียนหนังสือโดยใช้ภาษาที่เป็นทางการในการติดต่อกับหน่วยงานภายนอกหรือตอบจดหมายทางธุรกิจได้60 hrs


 

  ติดต่อได้ที่ 

สาขาลาดพร้าว   :       52/6 ซ.ลาดพร้าว 2  ตรงข้ามUnion Mall เยื้อง Central ลาดพร้าว(อยู่ติดกับ MRT สถานีพหลโยธิน ทางออก ที่ 1) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900  โทร. (02)938-4568, (086)310-1013, E-mail : smart2004@thesmarttutor.com

 

สาขาบางนา        :     199/6 ถ.บางนา-ตราด กม.26 (ปากทางเข้า ABAC บางนา) อ.กิ่งอำเภอบางเสาธง     จ.สมุทรปราการ 10542   โทร. , 086)310-1013, (02)707-0566    E-mail :bangna@thesmarttutor.com

 

 

Line : Smartgroup

 
เรียนภาษาอังกฤษ

Buffet English article
เรียนภาษาอังกฤษ
สมัครเรียน
บรรยากาศการเรียน
เรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร/บริษัท
ภาษาอังกฤษตามธุรกิจ
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ “English for Real Estate”
หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)
In-House Training (เรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร)