dot
SMART 1 BUSINESS
dot
bulletAbout Us
bulletSMART- I คืออะไร
bulletตารางเรียน SMART-I
bulletบรรยากาศการเรียน SMART-I
bulletรู้จักคณาจารย์ของเรา
bulletผลงานนักเรียน SMART ONE
dot
TOEIC
dot
bulletTOEIC คืออะไร
bulletเรียน TOEIC
bulletผลงานนักเรียน TOEIC 700 UP/900
bulletTOEIC & JOBS
bulletTOEIC Vocabulary
bulletถาม-ตอบ โทอิค
dot
IELTS
dot
bulletIELTS คือ อะไร
bulletเรียน IELTS
bulletผลงานนักเรียน IELTS 6.5 UP
bulletIDP แตกต่างกับ British Council
bulletIELTS TOPICS
bulletIELTS VOCABULARY
bulletถาม-ตอบ IELTS
dot
TOEFL
dot
bulletTOEFL คืออะไร
bulletเรียน TOEFL
bulletReview ศูนย์สอยTOEFL iBT กทม.
bulletผลงานนักเรียน TOEFL
dot
CU-TEP
dot
bulletCU-TEP คือ อะไร
bulletเรียน CU-TEP
bulletเปรียบเทียบคะแนน TOEFL/CU-TEP/TU-GET
bulletผลงานนักเรียน CU/TU
dot
TU-GET
dot
bulletเรียน TU-GET
bulletเปรียบเทียบคะแนน TOEFL/CU-TEP/TU-GET
bulletผลงานนักเรียน TU-GET
dot
เรียนภาษาอังกฤษ
dot
bulletเรียนภาษาอังกฤษ
bulletBuffet English
bulletIntensive English for Work
bulletคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ “English for Real Estate”
bulletภาษาอังกฤษตามธุรกิจ
bulletเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร/บริษัท
bulletIn-House Training (เรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร)
bulletบรรยากาศการเรียน
dot
CU-BEST
dot
bulletCU-BEST คืออะไร
bulletCU-BEST (ไทย)
bulletCU-BEST (English)
bulletตารางติว CU-BEST
bulletผลงานนักเรียน CU-BEST
dot
Smart2,Smart II
dot
bulletSmart 2 Smart-II
dot
SAT/CU-AAT
dot
bulletSAT คือ อะไร
bulletCU-AAT คืออะไร
bulletตารางติว CU-AAT รับรองผล
bulletผลงานนักเรียน SAT/CU-AAT
dot
GMAT
dot
bulletGMAT คืออะไร
bulletตารางติว GMAT
bulletวันสอบ GMAT ปี 2014
bulletTest(แบบทดสอบวัดระดับ)
bulletตารางแจกแจงคะแนน SMART for Graduate Level
dot
HR
dot
bulletฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House Training)
bulletทักษะภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
bulletกลยุทธ์การทำงานต่างๆและการพัฒนาตัวเอง
bulletหลักสูตรภาษาอังกฤษ
bulletหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)


TU-GET คืออะไร article

  

 

TU-GET


TU-GET (Thammasat University Graduate English Test) คือการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TU-GET เป็นข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ ผู้ประสงค์จะทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อทราบระดับความสามารถของตนเอง ลักษณะและจำนวนข้อสอบ
ข้อสอบ TU-GET แบ่งเป็น ตอน คือ 
ตอนที่ ความรู้ทางไวยากรณ์ ( Grammar) 25 ข้อ 250 คะแนน 
1.1 Sentence Completion ( การเติมประโยคให้สมบูรณ์ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์) 
1.2 Error Identification ( การบ่งชี้ว่าข้อเลือกใดเป็นข้อที่ผิดกฏทางไวยากรณ์)

ตอนที่ ความรู้ทางด้านศัพท์ ( Vocabulary) 25 ข้อ 250 คะแนน
2.1 ข้อสอบแบบ Cloze เป็นข้อสอบที่เว้นช่องว่างไว้ให้เติมคำศัพท์ที่ถูกต้องโดยเลือกจากคำศัพท์ที่กำหนดให้
2.2 ข้อสอบที่มการขีดเส้นใต้คำในประโยคและให้เลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับกลุ่มคำที่กำหนดให้

ตอนที่ การอ่านเพื่อความเข้าใจ ( Reading Comprehension) 50 ข้อ 500 คะแนน
เป็นการวัดทักษะการอ่านหลายๆ ด้าน เช่น main idea, detail information, pronoun reference, inference และ conclusion เป็นต้น

รวมทั้งสิ้น 100 ข้อ คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน
การสมัครสอบสำหรับบุคคลทั่วไป
1. สมัครสอบ online ที่ : www.tu.ac.th/org/litu
2. พิมพ์ใบแจ้งการชาระเงินและนาไปชาระเงินที่ ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา 
3. ตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ สถานที่ วัน-เวลาสอบ ทางเว็บไซต์ ก่อนสอบ สัปดาห์ (สถาบันภาษาจะไม่ส่งบัตรประจำตัวสอบให้ท่าน โปรดนำบัตรประชาชนแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในห้องสอบเพื่อเข้าสอบ) นำดินสอ 2B, ปากกายางลบ 
4. ตรวจสอบคะแนนได้ทางเว็บไซต์ หลังจากวันสอบ สัปดาห์ (สถาบันภาษาจะส่งคะแนนอย่างเป็นทางการให้ผู้สมัครสอบ ภายหลังการสอบ สัปดาห์)

 

สำหรับนักศึกษาธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี

1. สามารถใช้สิทธิ์สอบ โดยชำระค่าสมัครสอบ 40.-บาท ปีละ ครั้ง เฉพาะ ช่วงที่ เดือน พฤษภาคม หรือ 10 เดือน ตุลาคม
2. ให้สมัครสอบ Online ที่:
 www.tu.ac.th/org/litu  
3. พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินและนำไปชำระเงินที่ ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา 
4. นักศึกษาสามารถตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ สถานที่ วัน-เวลาสอบทางเว็บไซต์ ก่อนสอบ สัปดาห์ (สถาบันภาษา ไม่ส่งบัตรประจำตัวสอบให้ ใช้บัตรนักศึกษาเข้าสอบ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ในห้องสอบ) นำดินสอ 2B, ปากกายางลบ
5. กรุณาแต่งกายชุดนักศึกษาเข้าสอบถ้าไม่แต่งชุดนักศึกษาไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด
6. นักศึกษาสามารถตรวจสอบคะแนน ทางเว็บไซต์ หลังจากสอบ สัปดาห์ (สถาบันภาษาจะส่งคะแนนอย่างเป็นทางการให้ผู้สมัครสอบภายหลังการสอบ สัปดาห์)

หมายเหตุ ยกเว้นนักศึกษาภาคบัณฑิตและนักศึกษา SIIT ไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ได 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเลขานุการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-18.30 น. 
วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
โทร. 0-2623-5134, 08-7972-7755, 0-2613-3101-3 ต่อ 105, 106
โทรสาร 0-2623-5138 
Email tugetlitu@gmail.com
หมายเหตุ โอนเงินและสมัครแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงช่วง หรือคืนเงิน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

ลักษณะและจำนวนข้อสอบ

ข้อสอบ TU-GET แบ่งเป็น ตอน คือ

ตอนที่ ความรู้ทางไวยากรณ์ ( Grammar) 25 ข้อ 250 คะแนน

1.1 Sentence Completion ( การเติมประโยคให้สมบูรณ์ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์)

1.2 Error Identification ( การบ่งชี้ว่าข้อเลือกใดเป็นข้อที่ผิดกฏทางไวยากรณ์)

ตอนที่ ความรู้ทางด้านศัพท์ ( Vocabulary) 25 ข้อ 250 คะแนน

2.1 ข้อสอบแบบ Cloze เป็นข้อสอบที่เว้นช่องว่างไว้ให้เติมคำศัพท์ที่ถูกต้องโดยเลือกจากคำศัพท์ที่กำหนดให้

2.2 ข้อสอบที่มการขีดเส้นใต้คำในประโยคและให้เลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับกลุ่มคำที่กำหนดให้

ตอนที่ การอ่านเพื่อความเข้าใจ ( Reading Comprehension) 50 ข้อ 500 คะแนน

เป็นการวัดทักษะการอ่านหลายๆ ด้าน เช่น main idea, detail information, pronoun reference, inference และ conclusion เป็นต้น

รวมทั้งสิ้น 100 ข้อ คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน

การสมัครสอบสำหรับบุคคลทั่วไป

1. สมัครสอบ online ที่ : www.tu.ac.th/org/litu

2. พิมพ์ใบแจ้งการชาระเงินและนาไปชาระเงินที่ ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา

3. ตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ สถานที่ วัน-เวลาสอบ ทางเว็บไซต์ ก่อนสอบ สัปดาห์

(สถาบันภาษาจะไม่ส่งบัตรประจำตัวสอบให้ท่าน โปรดนำบัตรประชาชนแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในห้องสอบเพื่อเข้าสอบ) นำดินสอ 2B, ปากกายางลบ

4. ตรวจสอบคะแนนได้ทางเว็บไซต์ หลังจากวันสอบ สัปดาห์ (สถาบันภาษาจะส่งคะแนนอย่างเป็นทางการให้ผู้สมัครสอบ ภายหลังการสอบ สัปดาห์)

สำหรับนักศึกษาธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี

1. สามารถใช้สิทธิ์สอบ โดยชำระค่าสมัครสอบ 40.-บาท ปีละ ครั้ง เฉพาะ ช่วงที่ เดือน พฤษภาคม หรือ 10 เดือน ตุลาคม

2. ให้สมัครสอบ Online ที่: www.tu.ac.th/org/litu

3. พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินและนำไปชำระเงินที่ ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา

4. นักศึกษาสามารถตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ สถานที่ วัน-เวลาสอบทางเว็บไซต์ ก่อนสอบ สัปดาห์

(สถาบันภาษา ไม่ส่งบัตรประจำตัวสอบให้ ใช้บัตรนักศึกษาเข้าสอบ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ในห้องสอบ) นำดินสอ 2B, ปากกายางลบ

5. กรุณาแต่งกายชุดนักศึกษาเข้าสอบถ้าไม่แต่งชุดนักศึกษาไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด

6. นักศึกษาสามารถตรวจสอบคะแนน ทางเว็บไซต์ หลังจากสอบ สัปดาห์

(สถาบันภาษาจะส่งคะแนนอย่างเป็นทางการให้ผู้สมัครสอบภายหลังการสอบ สัปดาห์)

หมายเหตุ ยกเว้นนักศึกษาภาคบัณฑิตและนักศึกษา SIIT ไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ได

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเลขานุการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-18.30 น.

วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

โทร. 0-2623-5134, 08-7972-7755, 0-2613-3101-3 ต่อ 105, 106

โทรสาร 0-2623-5138

Email tugetlitu@gmail.com

หมายเหตุ โอนเงินและสมัครแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงช่วง หรือคืนเงิน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น


 

 

 

 

 

   ติดต่อได้ที่ 

สาขาลาดพร้าว   :       52/6 ซ.ลาดพร้าว 2  ตรงข้ามUnion Mall เยื้อง Central ลาดพร้าว(อยู่ติดกับ MRT 

สถานีพหลโยธิน ทางออก ที่ 1) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900  โทร. (02)938-4568, (086)310-1013, E-mail : smart2004@thesmarttutor.com

 

 

Line : @smartgroup

 

 

 

 

 
TU-GET

Pretest TU-GET article
TU-GETสาขาลาดพร้าว
เปรียบเทียบคะแนน TOEFL/CU-TEP/TU-GET
นักเรียน TU-GET
ถาม-ตอบ TU-GET