dot
SMART 1 BUSINESS
dot
bulletAbout Us
bulletSMART- I คืออะไร
bulletตารางเรียน SMART-I
bulletบรรยากาศการเรียน SMART-I
bulletรู้จักคณาจารย์ของเรา
bulletผลงานนักเรียน SMART ONE
dot
TOEIC
dot
bulletTOEIC คืออะไร
bulletเรียน TOEIC
bulletผลงานนักเรียน TOEIC 700 UP/900
bulletTOEIC & JOBS
bulletTOEIC Vocabulary
bulletถาม-ตอบ โทอิค
dot
IELTS
dot
bulletIELTS คือ อะไร
bulletเรียน IELTS
bulletผลงานนักเรียน IELTS 6.5 UP
bulletIDP แตกต่างกับ British Council
bulletIELTS TOPICS
bulletIELTS VOCABULARY
bulletถาม-ตอบ IELTS
dot
TOEFL
dot
bulletTOEFL คืออะไร
bulletเรียน TOEFL
bulletReview ศูนย์สอยTOEFL iBT กทม.
bulletผลงานนักเรียน TOEFL
dot
CU-TEP
dot
bulletCU-TEP คือ อะไร
bulletเรียน CU-TEP
bulletเปรียบเทียบคะแนน TOEFL/CU-TEP/TU-GET
bulletผลงานนักเรียน CU/TU
dot
TU-GET
dot
bulletเรียน TU-GET
bulletเปรียบเทียบคะแนน TOEFL/CU-TEP/TU-GET
bulletผลงานนักเรียน TU-GET
dot
เรียนภาษาอังกฤษ
dot
bulletเรียนภาษาอังกฤษ
bulletBuffet English
bulletIntensive English for Work
bulletคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ “English for Real Estate”
bulletภาษาอังกฤษตามธุรกิจ
bulletเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร/บริษัท
bulletIn-House Training (เรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร)
bulletบรรยากาศการเรียน
dot
CU-BEST
dot
bulletCU-BEST คืออะไร
bulletCU-BEST (ไทย)
bulletCU-BEST (English)
bulletตารางติว CU-BEST
bulletผลงานนักเรียน CU-BEST
dot
Smart2,Smart II
dot
bulletSmart 2 Smart-II
dot
SAT/CU-AAT
dot
bulletSAT คือ อะไร
bulletCU-AAT คืออะไร
bulletตารางติว CU-AAT รับรองผล
bulletผลงานนักเรียน SAT/CU-AAT
dot
GMAT
dot
bulletGMAT คืออะไร
bulletตารางติว GMAT
bulletวันสอบ GMAT ปี 2014
bulletTest(แบบทดสอบวัดระดับ)
bulletตารางแจกแจงคะแนน SMART for Graduate Level
dot
HR
dot
bulletฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House Training)
bulletทักษะภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
bulletกลยุทธ์การทำงานต่างๆและการพัฒนาตัวเอง
bulletหลักสูตรภาษาอังกฤษ
bulletหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)


ทักษะภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม

  

ทักษะภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม

 

 

1. ศิลปะการสื่อสาร การสั่งงาน การสอนงาน การควบคุมงาน การมอบหมายงาน สำหรับหัวหน้างาน

2. การพัฒนาทักษะการโค้ชสำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ

3. 4 ทักษะสำหรับหัวหน้างาน

4.การสั่งงาน มอบหมายงาน และการติดตามควบคุมงาน

5. Strategic Center จัดอบรม : 6 ทักษะด้านการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ (6 Managerial Skills for Top Manager )

6.หลักสูตร เทคนิคการสร้างแรงจูงใจทีมงาน สำหรับผู้นำ

7Super Leadership

8.เทคนิคการแก้ปัญหาและการบริหารลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพ

9.Modern Leadership for New Generation

10.บังคับบัญชาอย่างไรให้ลูกน้องรักและเชื่อฟัง

11.เทคนิคการจูงใจเพื่อนำทีมงานอย่างได้ผล

12.การบริหารคนรุ่นใหม่และคนเก่งในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

13.ภาวะผู้นำ คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ

14.การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ (Development Managerial Skill for Effective Management

 

 

 

 

 

 

 

ศิลปะการสื่อสาร การสั่งงาน การสอนงาน การควบคุมงาน

การมอบหมายงาน สำหรับหัวหน้างาน

 

หลักการและเหตุผล

            ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี การแข่งขันอย่างรุนแรง ความต้องการคุณภาพที่ดีขึ้นและปัจจัยอื่น ๆ อีกมากมายที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จและความล้มเหลวขององค์กรต่าง ๆ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ทำให้การดำเนินงานขององค์กรต่าง ๆ มีรูปแบบที่หลากหลายและมีความซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้น หัวหน้างานในปัจจุบัน จึงจำเป็นที่จะต้องมีทักษะในการสื่อสาร สั่งงาน สอนงาน มอบหมายงานและควบคุมงานที่ดี เพื่อผลักดันประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้ก้าวไปสู่ผลสำเร็จ

วัตถุประสงค์

            1. เพื่อเรียนรู้เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงานและสื่อสารงานกับทีมงาน

            2. เพื่อเรียนรู้การพัฒนาคุณลักษณะของหัวหน้างาน

            3. เพื่อปรับทัศนคติในการเป็นผู้นำ

4. ศิลปะการสื่อสาร เพื่อบรรลุเป้าหมายในงาน

            5. การสื่อสารของหัวหน้างานในบทบาทที่เหมาะกับสถานการณ์

            6.วิธีการลดข้อผิดพลาดในการสื่อสาร

            7. วิธีตรวจข้อสอบความเข้าใจของผู้ฟังด้วยคำถามสร้างสรรค์

8. ข้อควรคำนึงถึงในการออกคำสั่ง ลักษณะการออกคำสั่งที่ดี

9. การมอบหมายงานและควบคุมงานที่มีประสิทธิภาพ เทคนิคการติดตามงาน

เนื้อหาการอบรม

-                   เทคนิคต่าง ๆ ในการสั่งงานและการมอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

-                   การสื่อสารของหัวหน้างานในบทบาทที่เหมาะกับสถานการณ์

-                   ศิลปะในการกระตุ้นและจูงใจลูกน้องให้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

-                   ศิลปะการบริหารจัดการลูกน้องที่มีปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการทำงานประเภทต่างๆ

-                   วิธีการลดข้อผิดพลาดในการสื่อสาร

-                   องค์ประกอบ ขั้นตอน กระบวนการของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

            1. ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มพูนทักษะความเข้าใจเกี่ยวกับ การสั่งงาน มอบหมายงานและติดตามงาน” มากยิ่งขึ้น สามารถนำสิ่งต่าง ๆ ที่ได้รับไปประยุกต์ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีความเหมาะสมตามกรณีผู้เข้าอบรม
เรียนรู้ที่จะวางแผนการใช้เวลาได้อย่างเหมาะสม
            2. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิค/วิธีการต่าง ๆ ในเรื่องเหล่านี้เป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติงานกับลูกน้องได้อย่างถูกต้องตรงตามหลักการ เป็นผลให้เกิดผลสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทั้ง ฝ่ายในการทำงานร่วมกัน
            3. ผู้อบรมมีความมั่นใจและสามารถตัดสินใจที่จะดำเนินการในเรื่องเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันถือเป็นการยกระดับมาตรฐานความเป็นหัวหน้าในส่วนนี้ได้อย่างสากลมากยิ่งขึ้น
            4. ผลประโยชน์อื่น ๆ ที่จะบังเกิดผลขึ้นในภายหลัง อันเป็นผลพวงสืบเนื่องจากการฝึกอบรมในครั้งนี้ และได้ก่อเกิดผลดีอย่างเป็นรูปธรรมต่อบุคคล ต่อหน่วยงานและต่อองค์กร

#อบรมHr  #อบรมหัวหน้างาน  #อบรมภาษาอังกฤษ  #อบรมกลยุทธ์  #อบรมการทำงานเป็นทีม #ภาวะผู้นำ


 

 

การพัฒนาทักษะการโค้ชสำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ

หลักการและเหตุผล

            บทบาทของหัวหน้างานและผู้จัดการยุคใหม่ นอกจากเป็นผู้วางแผน ผู้สอนงาน อำนวยการควบคุมติดตามงาน มอบหมายงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ดูแลอยู่แล้ว ยังมีบทบาทที่สำคัญในการขยายศักยภาพของบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ด้วยบทบาทของการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยง ในการเปลี่ยนแปลงและดึงศักยภาพของลูกน้อง/ผู้ใต้บังคับบัญชา/ทีมงาน/ผู้ได้รับการโค้ชและการให้คำปรึกษา ที่จะทำให้เขาเหล่านั้นมุ่งมั่นเต็มใจพัฒนาได้ด้วยตัวเขาเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์และแรงจูงใจให้บุคลากรที่ดูแลอยู่ ในการทำงานร่วมกับทีมงานและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์

            1. ยกระดับมาตรฐานการสื่อสารของตนเองกับทีมงาน

            2. เปลี่ยนแปลงผู้ใต้บังคับบัญชาให้พัฒนาความสามารถในการคิดของตนเอง พัฒนาตนเองในด้านอื่น ๆ เพื่อสร้างผลงานที่ดียิ่งขึ้น

            3. เสริมกลยุทธ์การนำไปใช้เพื่อให้เห็นผลการเปลี่ยนแปลงของทีมอย่างชัดเจนและสำเร็จตามเป้าหมาย

            4. เพื่อวางรากฐาน (เสาเข็ม) การเป็นโค้ชที่ยอดเยี่ยมให้แก่หัวหน้างาน/ผู้จัดการทุกหน่วยงาน

            5. เพื่อให้การเรียนรู้ สร้างความเข้าใจในเรื่องการโค้ชงาน การให้คำปรึกษาและการสะท้อนผลงานอย่างสร้างสรรค์

เนื้อหาการอบรม

-                   คุณลักษณะของโค้ชที่ดี

-                   กระบวนการของการโค้ชที่มีประสิทธิผล

-                   แนวทางการสื่อสารเพื่อการให้คำปรึกษาที่มีประสิทธิผล

-                   กระบวนการพี่เลี้ยง และการจัดทำระบบพี่เลี้ยงในองค์กร

-                   ฝึกปฏิบัติทักษะการโค้ชอย่างเป็นลำดับขั้นตอน

-                   ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ และการสร้างแรงจูงใจ

-                   สร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานและความคาดหวังต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ยอมแพ้กับปัญหาที่เผชิญอยู่

-                   เสริมกลยุทธ์การนำไปใช้ เพื่อให้เห็นผลการเปลี่ยนแปลงของทีมอย่างชัดเจนและสำเร็จตามเป้าหมาย

ประโยชน์ที่ได้รับ

            1. ผู้จัดการ/หัวหน้างานมีทักษะในการ Coach ทีมงานอย่างถูกต้องเป็นระบบ

            2. องค์กรมีระดับมาตรฐานการบริการลูกค้าสูงขึ้น

            3. การสนับสนุนส่งเสริมทีมงานได้อย่างมีคุณภาพ

            4. ทักษะการ Coach ทีมงานเพื่อให้มีบริการตามมาตรฐาน

            5. เทคนิคการรับมือกับปัญหาที่เกิดจาการให้การทำงาน

***************************************************************************

#อบรมHr  #อบรมหัวหน้างาน  #อบรมภาษาอังกฤษ  #อบรมกลยุทธ์  #อบรมการทำงานเป็นทีม #ภาวะผู้นำ

 

 


ทักษะสำหรับหัวหน้างาน

หลักการและเหตุผล

            หัวหน้างาน หมายถึง บุคคลที่สามารถสร้างความสำเร็จในงานที่รับผิดชอบได้บรรลุตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรต้องการ โดยอาศัยความร่วมมืออย่างเต็มใจจากบุคคลอื่น ให้เป็นผู้ลงมือปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น การเพิ่มศักยภาพสำหรับหัวหน้างานในทุกส่วนงานขององค์กรด้วยทักษะ 4 ประการจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก

วัตถุประสงค์

            1. เพื่อเรียนรู้วิธีที่จะพัฒนาตนเองอย่างหัวหน้างานมืออาชีพ

            2. เพื่อความสำเร็จในการทำงาน

            3. เพื่อพัฒนาทักษะหัวหน้างานสู่ความสำเร็จในอาชีพ วิธีการคิด หลักการสื่อสาร การจูงใจ การประสานงาน การสอนงาน การสร้างความร่วมแรงร่วมใจเป็นทีมซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จ

            4. เพื่อให้หัวหน้างานพัฒนาทักษะด้านการใช้เครื่องมือเพิ่มผลิตภาพที่จำเป็นและนำไปใช้การวิเคราะห์ปัญหาปรับปรุงงาน และชี้แนะลูกน้องได้อย่างมีหลักการ

            5. เพื่อให้หัวหน้างานได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของหัวหน้างาน

เนื้อหาการอบรม

-                   บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและการบริหารสำหรับหัวหน้างาน

-                   คุณสมบัติของหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ

-                   พื้นฐานความสามารถของหัวหน้างานกับการบริหารจัดการ

-                   ภาวะผู้นำและการสื่อสาร

-                   ทักษะการวางแผนงาน

-                   ทักษะการสอนงาน&พัฒนาลูกน้อง

-                   ทักษะการมอบหมาย ติดตามงาน และประเมินผลงาน

-                   ทักษะการสร้างแรงจูงใจ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

            1. เพื่อให้หัวหน้างานพัฒนาความรู้และทักษะในการบริหารคน

            2. เพื่อให้หัวหน้างานมีความรู้และทักษะในการสื่อสารเข้าใจที่เหมาะสม

            3. เพื่อให้หัวหน้างานสามารถประยุกต์เทคนิคการจูงใจให้เหมาะสมกับพนักงาน

            4. เพื่อให้หัวหน้างานสามารถรวมพลังทีมงานในการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ

            5. เพื่อให้หัวหน้างานได้เรียนรู้หลักการบริหารงานบริหารคน บทบาทและภาวะผู้นำ

            6. เพื่อเพิ่มทักษะด้านการวางแผนงานและการบริหารงานเชิงกลยุทธ์

            7. เพื่อสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานและบริหารงานของบริษัทได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

            8. เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ แนวคิดและมุมมองในการบริหารจัดการงานในหน้าที่และภาพรวมองค์กร

            9. เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถให้มีความเจริญก้าวหน้าและมีความจงรักภักดีต่อองค์กรและอยู่กับองค์กรไปจนตลอดอายุงาน

****************************************************************

#อบรมHr  #อบรมหัวหน้างาน  #อบรมภาษาอังกฤษ  #อบรมกลยุทธ์  #อบรมการทำงานเป็นทีม #ภาวะผู้นำ

 

 


การสั่งงาน มอบหมายงาน และการติดตามควบคุมงาน


หลักการและเหตุผล

            หลักสูตรนี้ได้จัดทำขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริหารหรือหัวหน้างานทุกท่านที่ต้องมีการสั่งงาน มอบหมายงานหรือติดตามผลงานของพนักงานได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลและผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างกัน อันจะนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

            1. เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับอบรมได้เรียนรู้แนวคิดรวมถึงวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง

            2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหัวหน้างานกับลูกน้อง

            3. เพื่อการบริหารองค์กรอันสัมฤทธิ์ผล

            4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบและเรียนรู้ถึงทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นของการมอบหมาย การสั่งงานและการควบคุมงาน

            5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่สำคัญของการมอบหมายงาน การสั่งงานและการควบคุมงาน ตลอดจนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมต่อการทำหน้าที่

 

หลักสูตรและเนื้อหา

-                   ความหมาย ความสำคัญของการสั่งงาน การมอบหมายงานและการติดตามควบคุมงาน

-                   การสั่งงานและการมอบหมายงานที่ดีและข้อพึงระวัง

-                   การพัฒนาระบบการสั่งงาน การมอบหมายงานและการติดตามควบคุมงาน

-                   ประโยชน์ของการสั่งงาน การมอบหมายงานและการติดตามควบคุมงาน

-                   เทคนิคต่าง ๆ ในการสั่งงาน การมอบหมายงานและการติดตามควบคุมงาน

-                   ปัญหาและอุปสรรคในการสั่งงาน การมอบหมายงานและการติดตามควบคุมงาน

ประโยชน์ที่จะได้รับ

            เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ หน้าที่สำคัญของผู้บริหาร คือ การมอบหมายงาน การสั่งงานและการควบคุมงาน ตลอดจนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมต่อการทำหน้าที่ ดังกล่าว

            เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรมด้วยกันเองและระหว่างผู้เข้าอบรมกับวิทยากรจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อตนเองและในงานที่รับผิดชอบ

*************************************************************

#อบรมHr  #อบรมหัวหน้างาน  #อบรมภาษาอังกฤษ  #อบรมกลยุทธ์  #อบรมการทำงานเป็นทีม #ภาวะผู้นำ

 


 

Strategic Center จัดอบรม : ทักษะด้านการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ

(6 Managerial Skills for Top Manager)

หลักการและเหตุผล

            การเป็นหัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จ และได้รับการยอมรับจากทุกคนในองค์การ ไม่ใช่การเรียนรู้ลองผิดลองถูก แต่จำต้องอาศัยองค์ความรู้ ทักษะและทัศนคติที่ถูกต้องในการเสริม สร้างสมรรถนะ (Competency) ที่สอดคล้องกับตำแหน่งหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้

            ดังนั้น หัวหน้างานทุกคนจึงควรได้รับการเสริมสร้าง Competency อย่างถูกวิธีและได้ผลในเชิงปฏิบัติอย่างจริงจังและได้รับการพัฒนาแบบบูรณาการของบทบาทหัวหน้างานมืออาชีพที่ง่ายต่อการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้อย่างได้ผล เพื่อสร้างความมั่นใจในการทำหน้าที่การเป็นหัวหน้างานได้อย่างสมบูรณ์

วัตถุประสงค์

            1. เพื่อเรียนรู้ทักษะด้านการบริหารที่จำเป็นในแต่ละด้านอย่างชัดเจน

            2. เพื่อเติมเต็มความสามารถในทักษะด้านการบริหารต่าง ๆ อย่างรอบคอบและครบถ้วน

            3. เพื่อที่จะได้เข้าใจและทราบถึงว่าการเป็นผู้บริหารจำเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะด้านการบริหารอย่างไร สู่การเป็นหัวหน้างานหรือผู้จัดการที่เปี่ยมประสิทธิผล

            4. เพื่อเข้าใจที่จะใช้ทักษะด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบทบาทการเป็นผู้บริหารของตน

เนื้อหาการอบรม

-                   ทักษะด้านการบริหารที่จำเป็นสำหรับการเป็นสุดยอดผู้จัดการ

-                   ทักษะด้านการวางแผนงานและการบริหารเวลา

-                   ทักษะด้านการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

-                   ทักษะด้านการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงาน

-                   ทักษะด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการบริหารความขัดแย้ง

-                   ทักษะด้านการบริหารทีม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

            1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจบทบาทของ 6 ทักษะด้านการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ

            2. สามารถพัฒนาตนเองและองค์กรได้

            3. ทำให้องค์กรมีชื่อเสียงและมั่นคง

            4. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล รวมถึงการบริหารผลงานให้บรรลุเป้าหมาย

            5. พัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการและเสริมสร้างมุมมองทางธุรกิจ เพื่อรับมือกับบริบททางธุรกิจที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่รุนแรง

***************************************************************

#อบรมHr  #อบรมหัวหน้างาน  #อบรมภาษาอังกฤษ  #อบรมกลยุทธ์  #อบรมการทำงานเป็นทีม #ภาวะผู้นำ

 


 

หลักสูตรเทคนิคการสร้างแรงจูงใจทีมงานสำหรับผู้นำ


หลักการและเหตุผล

            การที่องค์กรมีกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ มีแผนกิจกรรมรองรับที่เชื่อมั่นได้ว่าสามารถปฏิบัติได้จริง มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนสามารถประเมินและติดตามผลได้อย่างทันสถานการณ์  และมีทีมงานที่มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถ ก็ยังไม่ได้เป็นสิ่งที่เพียงพอจะเป็นหลักประกันได้ว่า องค์กรจะประสบความสำเร็จบรรลุผลได้ตามเป้าหมายและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เพราะ ยังมีปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จขององค์กร คือ ผู้นำ ซึ่งต้องมีความสามารถในการนำทีมงานให้ก้าวข้ามพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลาในระหว่างทาง ให้ยังคงมีพลังที่จะมุ่งมั่นก้าวเดินไปบนเส้นทางสู่ความสำเร็จให้ได้

วัตถุประสงค์

            1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคหรือรูปแบบต่าง ๆ ในการสร้างมนุษยสัมพันธ์และการจูงใจ

            2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถชักนำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจสูงสุดในการทำงานร่วมกัน

            3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีภาพลักษณ์ที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีในทีมงาน

            4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจเทคนิค รูปแบบการบริหารในสถานการณ์ที่แตกต่าง

            5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา

เนื้อหาการอบรม

-                   เทคนิคการจูงใจเพิ่มประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานให้บรรลุ

-                   เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพในทีมงาน

-                   เทคนิคการบริหารงานในสภาวะขัดแย้ง

-                   บทบาทหน้าที่ของผู้นำ

-                   คุณเป็นผู้บังคับบัญชาแบบใด เรียนรู้สไตล์ตนเอง เพื่อปรับปรุงให้เหมาะกับการทำงานและผู้ใต้บังคับบัญชา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.ผลสำเร็จของการปฏิบัติงาน  ดีขึ้น
2.ช่วยกระตุ้น สร้างแรงจูงใจในการสร้างสรรค์งานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร 
3.ผู้นำมีหลักการบริหารงานและการบริหารคน ให้เกิดประสิทธิภาพ มีจิตวิทยาจูงใจในการบริหารงาน
4. ทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถดึงความรู้ ความสามารถ กระตือรือร้น มุ่งมั่นอุตสาหะ ออกมาใช้พัฒนางานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีความสุขในการทำงาน 
**************************************************************

#อบรมHr  #อบรมหัวหน้างาน  #อบรมภาษาอังกฤษ  #อบรมกลยุทธ์  #อบรมการทำงานเป็นทีม #ภาวะผู้นำ

 


 

Super Leadership

หลักการและเหตุผล

            ภาวะผู้นำ” เป็นกระบวนการอิทธิพลทางสังคมที่บุคคลหนึ่งตั้งใจใช้อิทธิพลต่อผู้อื่นให้ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่กำหนด รวมทั้งการสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคคลขององค์กร ดังนั้น ภาวะผู้นำจึงเป็นกระบวนการอิทธิพลที่ช่วยให้กลุ่มบุคคลสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้สำเร็จ

            ภาวะผู้นำเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับองค์กรทุกประเภทไม่ว่าองค์กรของรัฐหรือเอกชน  เพราะองค์กรจะมีความเจริญรุ่งเรืองหรือตกต่ำหรือไม่เพียงใดนั้น สาเหตุหนึ่งมาจากผู้บริหารในองค์กรนั้นมีภาวะผู้นำเพียงพอที่โน้นน้าวให้บุคคลทำงานให้แก่องค์กรตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่นั้นเอง

วัตถุประสงค์

            1. เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นําเหนือผู้นํา

            2. เพื่อสังเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผู้นําเหนือผู้นํา

            3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเป็นผู้นำที่มีคุณภาพ มีความสามารถ

            4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยการรู้จักพัฒนาตนเอง พัฒนาคน และพัฒนาผลงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ

            5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ความรู้ความเข้าใจเรื่องบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานระดับสูง

            6. เพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง

เนื้อหาการอบรม

-                   แนวคิดเรื่องภาวะผู้นำกับการบริหารจัดการ

-                   ประเภทของผู้นำ และการค้นหาตัวตนของตนเองในการบริหารจัดการ

-                   องค์ประกอบภาวะผู้นําเหนือผู้นํา

-                   รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นํา เหนือผู้นํา

-                   5 ขั้นตอนของภาวะผู้นำ

-                   บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้นำ

-                   หลักการบริหารที่ผู้นำควรรู้เพื่อพัฒนาคน และผลงาน

-                   การสร้างมนุษยสัมพันธ์

-                   การพัฒนาคนเก่ง และการรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กร

-                   การพัฒนาตนเองสู่ศักยภาพสูงสุด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

            1. สามารถค้นหาและดึงศักยภาพแห่งภาวะผู้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

            2. เป็นที่ยอมรับนับถือของลูกน้อง เป็นที่ชื่นชอบของเจ้านาย เป็นผู้นำที่ทรงประสิทธิผลขององค์กร

            3. เป็นผู้นำทางความคิด การกระทำและนำการเปลี่ยนแปลง

            4. มีแรงบันดาลใจ มีเป้าหมายและสามารถสื่อสารเป้าหมายองค์กรได้

            5. มีแรงบันดาลใจและเห็นคุณค่าของการเป็นผู้นำในองค์กร

********************************************************************

#อบรมHr  #อบรมหัวหน้างาน  #อบรมภาษาอังกฤษ  #อบรมกลยุทธ์  #อบรมการทำงานเป็นทีม #ภาวะผู้นำ

 


 

เทคนิคการแก้ปัญหาและการบริหารลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพ


หลักการและเหตุผล

            หัวหน้าที่ดี เป็นคนที่ทำให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า และมีความสำคัญต่อความสำเร็จของงาน มีความสามารถในการจูงใจพนักงานในทีมงานให้ทำงานด้วยความเต็มใจและพอใจ รวมทั้งทำให้พนักงานที่ตนดูแลนั้นรู้สึกถึงความเป็นธรรมทั้งในด้านการทำงาน และการให้รางวัลต่าง ๆ และสุดท้ายก็คือสามารถเป็นที่พึ่งให้กับพนักงานได้ในยามที่เกิดปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในการทำงานหรือปัญหาส่วนตัวก็ตาม

            ดังนั้น การจัดอบรมสัมมนาเพื่อส่งมอบองค์ความรู้เทคนิคใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหาและการบริหารลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพให้กับผู้นำหรือหัวหน้างานเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนองค์กร เมื่อหัวหน้างานหรือผู้นำองค์กรมีทักษะการแก้ปัญหาและการบริหารลูกน้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมทำให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายและเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กรด้วย

วัตถุประสงค์

            1. เพื่อให้เรียนรู้หลักการกระบวนการและเทคนิคในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

            2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างเหมาะสม

            3. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผล

            4. เพื่อให้ทราบถึงวิธีการคิดและการวิเคราะห์


เนื้อหาการอบรม

-                   หัวหน้างานที่พึงประสงค์ของลูกน้อง

-                   ความสำคัญและความจำเป็นของการบริหารจัดการลูกน้อง

-                   หลักการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น

-                   การเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกในการบริหารจัดการลูกน้อง

-                   เทคนิคการแก้ปัญหาและการบริหารลูกน้อง

-                   การสร้างความชื่นชมยินดีตลอดไปจากลูกน้อง

-                   การประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

            1. ทราบถึงวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องและเป็นระบบ

            2. เพิ่มความมั่นใจในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

            3. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

            4. ทราบถึงกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและการคิดอย่างสร้างสรรค์

**************************************************************

#อบรมHr  #อบรมหัวหน้างาน  #อบรมภาษาอังกฤษ  #อบรมกลยุทธ์  #อบรมการทำงานเป็นทีม #ภาวะผู้นำ

 


 

Modern Leadership for New Generation


หลักการและเหตุผล

            ปัจจุบันนี้ธุรกิจหรือองค์กรต่างมีการแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น การบริหารองค์กรหรือการจัดการยุคใหม่นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องการผู้นำในการบริหารองค์กรที่มีวิสัยทัศน์และเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง ซึ่งคนคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการบริหารจัดการองค์กร เพราะองค์กรจะเจริญเติบโตขึ้นก็เพราะพนักงานทุกคนในองค์กร ผู้นำที่สามารถสร้างพลังแห่งความศรัทธาให้กับพนักงานในองค์กรได้ หรือสามารถสื่อสารวิสัยทัศน์ให้บุคคลในองค์กรได้รับรู้ได้ก็จะเป็นผู้นำที่ทรงพลังในยุคโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ได้

            หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานทั้งมือเก่าและมือใหม่ให้ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่ดีมีความสามารถเข้าใจในพฤติกรรมของลูกน้องและลดความขัดแย้งภายในองค์กรได้ อีกทั้งยังเป็นที่ต้องการขององค์กรและทำให้ลูกน้องรักได้อย่างแน่นอน รวมทั้งการทำกิจกรรม Workshop เพื่อพัฒนาหัวหน้างานให้เป็นผู้นำรุ่นใหม่ เมื่อจบการอบรมคาดว่า ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์

            1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงพฤติกรรมของลูกน้องในแต่ละ Generation

            2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นวิธีการในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกน้อง

            3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การเป็นผู้นำได้อย่างสมบูรณ์แบบ

เนื้อหาการอบรม

-                   ความหมายของแต่ละ Generation

-                   ประเภทและช่วงอายุของแต่ละ  Generation ในวัยทำงาน

-                   องค์รวมการบริหารงานและบทบาท หน้าที่ของหัวหน้างาน

-                   คุณสมบัติของ Modern Leadership

-                   รูปแบบพฤติกรรมของลูกน้อง

-                   การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลูกน้อง

-                   การปรับตัวของหัวหน้าเข้าหาลูกน้อง

-                   การสั่งงานและการสอนงาน

-                   กลยุทธ์การสร้างบรรยากาศในการทำงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

            1. ผู้นำเข้าใจลูกน้องมากขึ้น

            2. สามารถสร้างความสัมพันธ์กับลูกน้องได้ดียิ่งขึ้น

            3. ลดปัญหาการทะเลาะเบาะแว้ง

            4. ผลงานมีประสิทธิภาพ

***********************************************************************

#อบรมHr  #อบรมหัวหน้างาน  #อบรมภาษาอังกฤษ  #อบรมกลยุทธ์  #อบรมการทำงานเป็นทีม #ภาวะผู้นำ

 


 

บังคับบัญชาอย่างไรให้ลูกน้องรักและเชื่อฟัง


หลักการและเหตุผล

            ในที่ทำงานหนึ่ง ๆ จะมีผู้ทำงานในตำแหน่งและระดับต่าง ๆ กันไป ซึ่งแบ่งได้กว้าง ๆ เป็น 3 ระดับ คือ ผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา บุคคลในแต่ละระดับดังกล่าวจะมีสถานะและบทบาทต่าง ๆ กันไป ผู้ที่วางตนในการทำงานร่วมกับบุคคลระดับต่าง ๆ ได้โดยเหมาะสม มักช่วยให้การทำงานเป็นไปโดยราบรื่นและอยู่กันได้ด้วยความสุข

            หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมซึ่งเป็นหัวหน้างานให้ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่ดีมีความสามารถ เป็นที่ต้องการขององค์กรและลูกน้องรัก รวมทั้งการทำกิจกรรม Workshop เพื่อพัฒนาหัวหน้างานให้เป็นนักฝึกอบรม เมื่อจบการอบรมคาดว่า ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์

            1. เพื่อให้เข้าใจและแสดงบทบาทตัวอย่างการเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดีได้ รวมถึงการโน้มน้าวจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาได้

            2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องหัวหน้าที่ลูกน้องและบริษัทต้องการ

            3. เพื่อให้สามารถอธิบายถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการบังคับบัญชาลูกน้องได้ถูกต้อง

            4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้นำที่มีทักษะและความสามารถในการบริหารลูกน้อง

            5. เพื่อสร้างผลงานให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาการอบรม

-                   บทบาทของหัวหน้า

-                   ความสำคัญของภาวะผู้นำกับการบริหารคน

-                   หลักการการบริหารงานในฐานะหัวหน้า

-                   เทคนิคการเข้าใจลูกน้องและเข้าถึงลูกน้อง

-                   การสั่งงานและการสอนงาน

-                   การติดตามช่วยเหลือและการให้คำแนะนำ

-                   การจูงใจและการชมเชย

-                   การกล่าวตักเตือนและการลงโทษ

-                   การสร้างพลังทีม สร้างพลังตนให้ลูกน้อง

-                   การประเมินผลงานและการให้Feedback

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

            1. หัวหน้างานเข้าใจบทบาทที่ตนจะได้รับการยอมรับจากลูกน้อง

            2. หัวหน้างานได้พัฒนาความรู้และทักษะในการบริหารคน

            3. หัวหน้างานปรับสไตล์การจัดการให้เหมาะสมกับพนักงาน

            4. ผลงานออกมาดี มีประสิทธิภาพ

 

#อบรมHr  #อบรมหัวหน้างาน  #อบรมภาษาอังกฤษ  #อบรมกลยุทธ์  #อบรมการทำงานเป็นทีม #ภาวะผู้นำ

 


 

เทคนิคการจูงใจเพื่อนำทีมงานอย่างได้ผล


หลักการและเหตุผล

            การจะทำให้ทีมงานของคุณเป็นมากกว่าแค่กลุ่มคนที่ทำงานด้วยกัน คุณต้องหล่อหลอม สมาชิกทีมงานให้เป็นกลุ่มคนที่เกาะเกี่ยวกันและทำงานร่วมกับพวกเขา เพื่อพัฒนาแรงจูงใจภายในตัวที่จะขับเคลื่อนให้พวกเขามุ่งสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายของทีมงาน

            ดังนั้น เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น ผู้เป็นหัวหน้าเองจึงไม่ควรละเลยที่จะใส่ใจในความคิดความรู้สึกของลูกน้อง การบริหารคนควบคู่ไปกับการบริหารงาน ซึ่งหน้าที่งานอย่างหนึ่งที่หัวหน้าพึงปฏิบัตินั่นก็คือ การหาวิธีจูงใจลูกน้องในการทำงาน ทั้งนี้ การจูงใจลูกน้องให้ทำงานให้นั้นมิใช่เรื่องยากที่คุณเองในฐานะหัวหน้างานจะทำไม่ได้

วัตถุประสงค์

            เพิ่มความรู้ ความเข้าใจในจิตวิทยาของบุคคลในองค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาวิธีการนำ และจูงใจตามสถานการณ์ให้ผู้ตามสามารถผลิตผลงานได้เต็มศักยภาพด้วยความยินดี และได้ผลงานที่มีประสิทธิผล

เนื้อหาการอบรม

-                   ปรัชญาแห่งการพัฒนาความสำเร็จของบุคคลและองค์กร

-                    วิธีการเพิ่มผลสำเร็จ โดยการจัดการด้วยเป้าหมาย

-                    การจูงใจและการนำบุคคลอย่างมีประสิทธิผล

-                   ปัญหาในการจูงใจและนำผู้ใต้บังคับบัญชา

-                   ทัศนะของผู้นำและผู้จูงใจ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

            1. เป็นหัวหน้างานที่ประสพความสำเร็จในหน้าที่การงาน

            2. ได้รับการยอมรับและความเคารพศรัทธาจากลูกน้องด้วยความจริงใจ

 

#อบรมHr  #อบรมหัวหน้างาน  #อบรมภาษาอังกฤษ  #อบรมกลยุทธ์  #อบรมการทำงานเป็นทีม #ภาวะผู้นำ

 


 

การบริหารคนรุ่นใหม่และคนเก่งในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

 

หลักการและเหตุผล

            ปัจจุบันนี้ในองค์กรมีบุคลากรที่มีความหลากหลายรุ่นมากขึ้น ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรสูงวัย (Babyboom) บุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน (Talent) คนรุ่น GEN X และ GEN Y ซึ่งทัศนคติและวิธีการทำงานของแต่ละกลุ่มจะมีความแตกต่างกัน จึงทำให้การทำงานในบางครั้งเกิดความยากลำบาก จึงเกิดปัญหาในการทำงาน

            ทั้งนี้ คนทุกรุ่นมีคุณค่าและคุณภาพในตนเอง ถ้าเราเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม ก็จะทำให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรและสามารถดึงศักยภาพของคนทำงานออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่

วัตถุประสงค์

            1. เพื่อส่งเสริมการทำงานในองค์กรที่มีความแตกต่างของคน

            2. เพื่อสร้างความร่วมมือในการทำงาน

            3. เพื่อหาจุดเด่นที่ต้องส่งเสริม จุดด้อยที่ต้องปรับปรุง

            4. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมกระตุ้นให้เกิดความคิดริเริ่ม ร่วมทำงานกับเพื่อนร่วมงานและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ

            5. เพื่อลดช่องว่างระหว่างวัยของพนักงาน

เนื้อหาการอบรม

-                   เรียนรู้พฤติกรรมและสร้างความเข้าใจในความแตกต่างของคนแต่ละกลุ่ม/วัยในองค์กร

-                    บทบาทของ ผู้นำทีม” ที่จะต้องนำ คนเก่ง” และ คนรุ่นใหม่

-                   วิธีการนำเพื่อทำงานเชิงรุก

-                   เทคนิคการจูงใจคนเก่ง ... คนรุ่นใหม่ เพื่อให้ อยู่” และ อยาก” ทำงาน

-                   การบริหาร คน” ยุคปัจจุบัน ด้วยแนวคิด Recruit – Relate – Retain

-                   การสร้างและดึงความร่วมมือกับกลุ่มคนเก่ง “talent” และ กลุ่ม คนรุ่นใหม่

-                   การสื่อสารและสร้างบรรยากาศที่ดี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

            1. ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ดียิ่งขึ้น

            2. องค์กรประสบความสำเร็จ

            3. คนรุ่น GEN X และ GEN Y ร่วมมือกันทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล

            4. ผู้บริหารรู้จักการบริหารคน

 

#อบรมHr  #อบรมหัวหน้างาน  #อบรมภาษาอังกฤษ  #อบรมกลยุทธ์  #อบรมการทำงานเป็นทีม #ภาวะผู้นำ

 


 

ภาวะผู้นำ คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ

 

หลักการและเหตุผล

            องค์กร ๆ จำเป็นต้องมีผู้นำที่จะเป็นผู้ที่กำหนดทิศทางการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงานหรือองค์กรของตน ผู้นำมีอยู่ในทุกระดับตั้งแต่สังคมหรือหน่วยงานขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ ดังนั้น ประสิทธิภาพของผู้นำจึงมีความสำคัญและมีผลกระทบโดยตรงกับความสำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กร ซึ่งหากองค์กรใดมีผู้นำที่มีประสิทธิภาพหน่วยงานหรือองค์กรนั้นก็จะสามารถแข่งขันกับผู้อื่นและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์

            1. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ถึงหลักการเป็นหัวหน้างาน ภาวะผู้นำที่ถูกต้อง

            2. เพื่อให้มีความรู้ ทัศนคติที่ดีและเข้าใจความสำคัญในเรื่องภาวะผู้นำ

            3. เพื่อเสริมสร้างทักษะความสามารถและเพิ่มศักยภาพของผู้นำในองค์กร

            4. เพื่อทำความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้บริหารแบบมืออาชีพ

            5. เพื่อทำให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เนื้อหาการอบรม

-                   การเรียนรู้สู่ภาวะการเป็นผู้นำ หัวหน้างาน บทบาทของหัวหน้างาน

-                   บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารและหัวหน้างานมืออาชีพ

-                   หลักการเรียนรู้ตนเองและการเรียนรู้บุคคล

-                   ภาวะผู้นำและหลักการตัดสินใจ

-                   องค์ประกอบของความสำเร็จในการเป็นหัวหน้างาน

-                   พื้นฐานการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหาอย่าสร้างสรรค์

-                   เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการทีมงานในฐานที่เป็นหัวหน้างาน

-                   หลักจิตวิทยาในการบริหารงานและการบริหารคนตามแนวคิดการเป็นหัวหน้างาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

            1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการเป็นผู้นำหรือหัวหน้างานที่ดี

            2. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารและการจัดการแบบมืออาชีพ

            3. มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบและการตัดสินใจที่ดี

            4. รู้หลักการปรับปรุงตนเองและการเข้าใจผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

            5. สามารถปรับปรุงการทำงาน และพัฒนาทีมงานให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้นได้

            6. สามารถใช้หลักจิตวิทยาในการบริหารงานและบริหารคนได้เป็นอย่างดี

 

#อบรมHr  #อบรมหัวหน้างาน  #อบรมภาษาอังกฤษ  #อบรมกลยุทธ์  #อบรมการทำงานเป็นทีม #ภาวะผู้นำ

 


การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ

(Development Managerial Skill for Effective Management)

 

หลักการและเหตุผล

            หัวหน้างาน เป็นผู้บริหารระดับต้น มีหน้าที่ดูแลเอาใจใส่พนักงานระดับปฏิบัติการ ทำงาน

ใกล้ชิดและบริหารการทำงานของพนักงานผู้ปฏิบัติการ ให้ปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายของการทำงาน ตลอดจนเป็นผู้สร้างแรงจูงใจ ขวัญกำลังใจให้พนักงานผู้ปฏิบัติการ ในการทำงานร่วมกันกับทีมงานและบริษัท

            บทบาทของหัวหน้างานยุคใหม่ จึงเป็นผู้พัฒนางาน สอนงานพนักงานผู้ปฏิบัติการ มอบหมายงาน สร้างแรงจูงใจ กำกับติดตามงานให้ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อการปรับปรุงคุณภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

            1. เพื่อให้หัวหน้างานได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของหัวหน้างาน

            2. เพื่อให้หัวหน้างานสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมี

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

            3. ปรับเปลี่ยนทัศคติให้คิดบวกต่อองค์กร งานและทีมงาน

            4. เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกแก่หัวหน้างาน

            5. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็น หัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จ”  ได้อย่างชัดเจน

เนื้อหาการอบรม

-                   บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน

-                   ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน

-                   การสื่อสารในงานที่มีประสิทธิภาพ

-                   เทคนิคการพัฒนาและสอนงานพนักงาน

-                   เทคนิคการจูงใจ

-                   การมอบหมายงาน ควบคุมและติดตามงาน

-                   การบริหารทีมงาน

-                   ทักษะการให้คำปรึกษาแนะนำ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

            1. สามารถเตรียมตัว เตรียมการรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น

            2. กล้าที่จะเผชิญอุปสรรคได้ดีขึ้น

            3. พัฒนาตัวเองได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

#อบรมHr  #อบรมหัวหน้างาน  #อบรมภาษาอังกฤษ  #อบรมกลยุทธ์  #อบรมการทำงานเป็นทีม #ภาวะผู้นำ

 

 

   ติดต่อได้ที่ 

สาขาลาดพร้าว   :       52/6 ซ.ลาดพร้าว 2  ตรงข้ามUnion Mall เยื้อง Centralลาดพร้าว(ยู่ติดกับ MRT สถานีพหลโยธิน ทางออก ที่ 1) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900  โทร. (02)938-4568, (086)310-1013, E-mail : smart2004@thesmarttutor.com

 

Line: @smartgroup