dot
SMART 1 BUSINESS
dot
bulletAbout Us
bulletSMART- I คืออะไร
bulletตารางเรียน SMART-I
bulletบรรยากาศการเรียน SMART-I
bulletรู้จักคณาจารย์ของเรา
bulletผลงานนักเรียน SMART ONE
dot
TOEIC
dot
bulletTOEIC คืออะไร
bulletเรียน TOEIC
bulletผลงานนักเรียน TOEIC 700 UP/900
bulletTOEIC & JOBS
bulletTOEIC Vocabulary
bulletถาม-ตอบ โทอิค
dot
IELTS
dot
bulletIELTS คือ อะไร
bulletเรียน IELTS
bulletผลงานนักเรียน IELTS 6.5 UP
bulletIDP แตกต่างกับ British Council
bulletIELTS TOPICS
bulletIELTS VOCABULARY
bulletถาม-ตอบ IELTS
dot
TOEFL
dot
bulletTOEFL คืออะไร
bulletเรียน TOEFL
bulletReview ศูนย์สอยTOEFL iBT กทม.
bulletผลงานนักเรียน TOEFL
dot
CU-TEP
dot
bulletCU-TEP คือ อะไร
bulletเรียน CU-TEP
bulletเปรียบเทียบคะแนน TOEFL/CU-TEP/TU-GET
bulletผลงานนักเรียน CU/TU
dot
TU-GET
dot
bulletเรียน TU-GET
bulletเปรียบเทียบคะแนน TOEFL/CU-TEP/TU-GET
bulletผลงานนักเรียน TU-GET
dot
เรียนภาษาอังกฤษ
dot
bulletเรียนภาษาอังกฤษ
bulletBuffet English
bulletIntensive English for Work
bulletคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ “English for Real Estate”
bulletภาษาอังกฤษตามธุรกิจ
bulletเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร/บริษัท
bulletIn-House Training (เรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร)
bulletบรรยากาศการเรียน
dot
CU-BEST
dot
bulletCU-BEST คืออะไร
bulletCU-BEST (ไทย)
bulletCU-BEST (English)
bulletตารางติว CU-BEST
bulletผลงานนักเรียน CU-BEST
dot
Smart2,Smart II
dot
bulletSmart 2 Smart-II
dot
SAT/CU-AAT
dot
bulletSAT คือ อะไร
bulletCU-AAT คืออะไร
bulletตารางติว CU-AAT รับรองผล
bulletผลงานนักเรียน SAT/CU-AAT
dot
GMAT
dot
bulletGMAT คืออะไร
bulletตารางติว GMAT
bulletวันสอบ GMAT ปี 2014
bulletTest(แบบทดสอบวัดระดับ)
bulletตารางแจกแจงคะแนน SMART for Graduate Level
dot
HR
dot
bulletฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House Training)
bulletทักษะภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
bulletกลยุทธ์การทำงานต่างๆและการพัฒนาตัวเอง
bulletหลักสูตรภาษาอังกฤษ
bulletหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)


หลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ


 

1.หลักสูตรการเขียนจดหมายเขียนอีเมลล์ภาษาอังกฤษ

2.หลักสูตร TOEIC

3.หลักสูตรการสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ

4.หลักสูตรการสนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์

5.หลักสูตรการพรีเซ็นต์งานภาษาอังกฤษ

6.หลักสูตรการประชุมภาษาอังกฤษ

7.หลักสูตรการขายงานภาษาอังกฤษ

 

*******************************************************

 

การเขียนจดหมาย หรือ E-mail 1-2 วัน

เขียนอีเมลล์สำคัญมากเพราะจะเป็นการส่งเสริมองค์กรให้มีภาพลักษณ์ที่ดีทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น เกิดประสิทธิ์ภาพสูงสุดในการสื่อสารในองค์กรฉะนั้นหลักสูตรการเขียนอีเมลล์ภาษาอังกฤษต้องใช้ไวยากรณ์ตัวสะกด ที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้ผู้ที่รับอีเมลล์เข้าใจวัตถุประสงค์สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

วัตถุประสงค์:
1.เพื่อให้ผู้อบรมได้ทบทวน Grammar, โครงสร้างประโยค, และคำศัพท์

2..เพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้โครงสร้างการเขียน E-Mail, จดหมายและบันทึก

3.เพื่อให้ผู้อบรมใช้คำ วลี และสำนวน ได้อย่างมืออาชีพ

4. เพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้ หลักการเขียนอีเมลล์ในวาระต่างๆ เช่น การนัดหมาย การแจ้งเตือน การติดตามงาน การแสดงความชื่นชม แสดงความยินดี การแสดงความเสียใจ และขอบคุณ

5.เพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้ประยุกต์เทคนิคการเขียนให้สามารถปรับเนื้อหาจากเชิงลบมาเป็นเชิงบวก

เนื้อหาของหลักสูตร:

1.หลักไวยากรณ์เบื้องต้น

2.หลักการเขียนE-mail โต้ตอบจดหมายธุรกิจตามแบบมาตรฐานสากล

3.โครงสร้าง และองค์ประกอบต่างๆของE-mail

4.เขียนอย่างไรให้ตรงประเด็น กะทัดรัด ชัดเจน และมีน้ำหนัก

5.ฝึกเขียนE-mail ในรูปแบบต่างๆ E mail

6.การส่งเอกสารอื่นแนบกับอีเมลล์ให้มีประสิทธิภาพ

 

#เรียนภาษาอังกฤษ    #ภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร   #พูดภาษาอังกฤษ

 

 

 

TOEIC 2 วัน

เนื่องด้วยปัจจุบันนี้ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นนิยมใช้กันทั่วในแทบทุกวงการ โดยเฉพาะวงการธุรกิจทั้งภาครัฐบาลและเอกชนรวมถึงนักลงทุนชาวต่างชาติที่รัฐบาลได้เปิดโอกาสให้เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย องค์กรธุรกิจเหล่านี้มีความจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสื่อสารระหว่างสมาชิกในองค์กร นอกจากนี้บางองค์กรยังใช้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นหลักเกณฑ์ในการรับคนเข้าทำงาน ตลอดจนการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งความรับผิดชอบในองค์กร TOEIC เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ เป็นมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ (Proficiency Test) ที่ได้รับการยอมรับและใช้กันอย่างแผ่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรชั้นนำของประทศ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่เน้นในด้านการฟังและการอ่าน

2. เพื่อเน้นการสอบ TOEIC

3. เพื่อวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน

4. เพื่อพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC

5. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในตัวผู้เรียน

เนื้อหาของหลักสูตร

ศึกษาคำศัพท์ สำนวนและไวยากรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับการสอบโดยใช้ข้อสอบ TOEIC ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคการอ่านเพื่อความเข้าใจและการวิเคราะห์การอ่านรวดเร็วเพื่อจับประเด็น ศึกษา Tip ต่าง ๆ เพื่อพิชิตข้อสอบส่วนไวยากรณ์ รวมถึงพัฒนาทักษะการฟังและฝึกฝนการฟังเพื่อหาคำตอบ

 

#เรียนภาษาอังกฤษ    #ภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร   #พูดภาษาอังกฤษ

 


การสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 1-2 วัน

เนื่องจากภาษาอังกฤษมีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้นต่อชีวิตประจำวันและการทำงานในปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง Internet ตลอดจนการดำเนินธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เมื่อภาษาอังกฤษเป็นตัวเลือกภาษาที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในธุรกิจแบบต่าง ๆ ทั่วโลกองค์กรหลายแห่งคาดหวังว่าบุคลกรของพวกเขาจะสามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในการทำงาน ดังนั้น ในชั้นเรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจของสถาบันเรา ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการสื่อสารอย่างลื่นไหลและมั่นใจเมื่อต้องติดต่อกับลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงานอื่นในหลาย ๆ ระดับและหลาย ๆสถานการณ์การการทำงาน

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อฝึกทักษะและพัฒนาความรู้การสื่อสารทางภาษาอังกฤษทั้ง การฟัง พูด อ่าน และเขียน

2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจเพิ่มขึ้น และสามารถใช้หลักด้านไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้อง

3. เพื่อฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์และระดับความเป็นทางการที่แตกต่างกันในที่ทำงาน

4. เพื่อเพิ่มความสามารถของตัวผู้เรียน ซึ่งเป็นตัวช่วยแสดงประสิทธิภาพขององค์กร

5. เพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคที่จำเป็นสำหรับการทำงาน เช่น ทักษะการนำเสนอผลงาน และเทคนิคการต่อรอง

เนื้อหาและหลักสูตร:

1. การสนทนาทั่วไปในโลกธุรกิจ

2. การต่อรองและการโน้มน้าวใจ

3. ทักษะในการนำเสนอ

4. การเข้าร่วมประชุม

5. การเขียนรายงาน อีเมลและเอกสารทางธุรกิจ

 

 

#เรียนภาษาอังกฤษ    #ภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร   #พูดภาษาอังกฤษ

 


การสนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ 1 วัน

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนาทางโทรศัพท์ถือเป็นทักษะสำคัญมากอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อธุรกิจ การจัดการ ติดต่อประสานงานการบริการ การจัดเตรียมเรื่องต่างๆ การเจรจา หรือการสร้างผลประกอบการทางธุรกิจ ดังนั้น ผู้เรียนที่สนใจการใช้ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจควรเรียนรู้และฝึกฝนการใช้โทรศัพท์เพื่อติดต่อธุรกิจให้สามารถใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสาร โต้ตอบทางโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องสุภาพ มีประสิทธิภาพ ตรงประเด็น กระชับไม่ก่อให้เกิดความสับสนหรือเข้าใจผิดและให้ความรู้สึกที่ประทับใจ

2. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ข้อควรทำ ข้อควรระวังในการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านทางโทรศัพท์

3. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและเห็นความสำคัญของการสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านทางโทรศัพท์

4. เพื่อเสริมภาพลักษณ์ให้องค์กร บ่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพทางธุรกิจ

5. เพื่อเสริมสร้างกลเม็ดเคล็ดลับ และเทคนิคต่างๆ ในการใช้ภาษาให้ถูกต้องรวมถึงเข้าใจการสื่อสารทางโทรศัพท์ ข้ามวัฒนธรรม เพื่อเตรียมพร้อมการทำงานในยุค AEC
เนื้อหาของหลักสูตร

มารยาทในการสื่อทางโทรศัพท์ (Etiquette for talking to foreigners)

การทักทาย (Greetings)

การเริ่มสนทนา (Starting a conversation)

การแนะนำตัวเองและผู้อื่น (Introducing yourself and others)

มารยาทการให้บริการทางโทรศัพท์ (Other polite manners you should know)

การให้คำแนะนำ (Giving recommendations or advice)

การกล่าวคำขอโทษ (Apologizing)

การขอความช่วยเหลือ (Asking for assistance)

การปฏิเสธ (Refusing)

การจบสนทนา (Hanging up)

การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการสนทนา (English for dealing with complaints)

ลูกค้าคอยนาน (Waiting line)

ลูกค้าตำหนิหรือร้องเรียน (Criticizing or complaining line)

ลูกค้ามีอารมณ์โกรธ (Get angry line)

เทคนิคในการใช้โทรศัพท์ให้เป็นผล (Effective Telephone conversation techniques)

การใช้ถ้อยคำในการสนทนา (Proper technical words)

หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพูด การฟัง และการเจรจาโต้ตอบ (Principles and pointers for listening and conversing)

ข้อความและน้ำเสียงที่ควรหลีกเลี่ยง (Mistakes to avoid via telephone

จิตวิทยาในการฟังคำบ่นและตำหนิของลูกค้า (How to deal with customer complaints)

 

 

#เรียนภาษาอังกฤษ    #ภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร   #พูดภาษาอังกฤษ

 


การพรีเซ็นต์งานภาษาอังกฤษ 2 วัน

ในยุค AEC ลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงานไม่ได้จำกัดอยู่แค่คนไทยแล้ว การฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ present จึงมีความสำคัญมากในการขยายธุรกิจข้ามพรมแดน การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพสำเร็จ เพราะทุกวันนี้การนำเสนอสินค้า นำเสนอผลงานหรือการเจรจาการค้าต้องอาศัยการนำเสนอที่ดี มีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจให้แก่คู่ค้า คอร์สนี้จึงจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการ presentation ทั้งด้านภาษาอังกฤษและเทคนิคการ present อย่างมืออาชีพ

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการต่าง ๆ ในการนำเสนอ

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการสร้างความมั่นใจให้กับตนเองนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ น่าสนใจและเป็นที่ยอมรับของผู้ฟัง

4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถโน้มน้าวใจและชนะใจผู้ฟังได้

5. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึก presentation ต่อหน้าผู้ฟังจำนวนมากพร้อมรับคำเสนอแนะโดยตรง

เนื้อหาของหลักสูตร

หัวใจของการนำเสนอ

หลักการนำเสนอ

การเลือกกลยุทธ์และแนวทางในการนำเสนอ

ปัจจัยที่ทำให้การนำเสนอประสบความสำเร็จ

การเตรียมการ

ส่วนนำ : การเปิดฉาก, การบอกวัตถุประสงค์, การเกริ่นนำ

เนื้อหา : ประเด็นหลัก, ประเด็นสนับสนุน, ประโยคเชื่อม

การปิดฉาก : สรุป

การเข้าถึงและเอาชนะใจผู้ฟัง

การเสริมสร้างประสิทธิภาพสูงสุดในการนำเสนอ

เทคนิคการใช้ PowerPoint Presentation เพื่อสร้างความประทับใจ

การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การวางตัวและเทคนิคการจัดการกับความประหม่า

ศิลปะการพูดเพื่อการนำเสนอ

การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า

 

#เรียนภาษาอังกฤษ    #ภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร   #พูดภาษาอังกฤษ

 


การประชุมภาษาอังกฤษ 2 วัน

การประชุมเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ การประชุมทางธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วในหลาย ๆ บริษัท และยิ่งถ้าคุณทำงานในบริษัทระดับสากล คุณอาจต้องเข้าประชุมที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางบ่อย ๆ ดังนั้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงมีบทบาทที่สำคัญและเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อธุรกิจอย่างมาก

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษในทักษะด้านต่างๆ อาทิ ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนโครงสร้างหลักไวยากรณ์รวมถึงการออกเสียงที่ถูกต้องและชัดเจน

2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรภายในหน่วยงาน ด้านภาษาอังกฤษ โดยการฟัง พูด อ่าน และเขียน

3. เพื่อสามารถสื่อสารทางธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการเจรจาโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษ

เนื้อหาของหลักสูตร

ประโยคที่ใช้ในการประชุมอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ

การแนะนำตัวเอง

การเปิดการประชุม

การแสดงความคิดเห็นที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

การจดบันทึกการประชุม

การยืนยันและสรุปข้อมูล

การตั้งคำถาม

การแจกแจงข้อมูล

 

#เรียนภาษาอังกฤษ    #ภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร   #พูดภาษาอังกฤษ

 


การพรีเซ็นต์ขายภาษาอังกฤษ 1 วัน

การขายสินค้าแบบมืออาชีพนั้น การสื่อสารถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก การสื่อสารที่เข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนั้นมีความจำเป็นอย่างมากรวมไปถึงการนำเสนอสินค้าและบริการที่เข้าใจได้ง่ายให้กับลูกค้าในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษที่จะสามารถช่วยพัฒนาศักยภาพในการขายสินค้า และผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าในระดับสากลได้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากเหตุการณ์สมมุติที่มีเค้าโครงมาจากความเป็นจริงซึ่งเรานำสถานการณ์เหล่านี้มาจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้การขายมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะเราได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนเป็นอย่างหนัก โดยเฉพาะการขายสินค้าและบริการที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ

วัตถุประสงค์

1. ผู้เรียนสามารถนำเสนอสินค้าและบริการแก่ลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ

2. สามารถจัดการหรือแก้ปัญหาจากการร้องเรียนของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. สามารถเข้าใจและบอกความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

4. ผู้เรียนสามารถกล่าวคำทักทาย ต้อนรับ แนะนำ ขอโทษ ขอบคุณ และกล่าวคำลาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาหลักสูตร

1. ผู้เรียนสามารถนำเสนอสินค้าและบริการแก่ลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ

2. สามารถจัดการหรือแก้ปัญหาจากการร้องเรียนของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. สามารถเข้าใจและบอกความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

4. ผู้เรียนสามารถกล่าวคำทักทาย ต้อนรับ แนะนำ ขอโทษ ขอบคุณ และกล่าวคำลาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

 

#เรียนภาษาอังกฤษ    #ภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร   #พูดภาษาอังกฤษ

 

 

     ติดต่อได้ที่ 

สาขาลาดพร้าว   :       52/6 ซ.ลาดพร้าว 2  ตรงข้ามUnion Mall เยื้อง Central ลาดพร้าว(อยู่ติดกับ MRT สถานีพหลโยธิน ทางออก ที่ 1) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900  โทร. (02)938-4568, (086)310-1013, E-mail : smart2004@thesmarttutor.com

 

สาขาบางนา        :     199/6 ถ.บางนา-ตราด กม.26 (ปากทางเข้า ABAC บางนา) อ.กิ่งอำเภอบางเสาธง     จ.สมุทรปราการ 10542   โทร. , 086)310-1013, (02)707-0566    E-mail :bangna@thesmarttutor.com

 

Line : Smartgroup