dot
SMART 1 BUSINESS
dot
bulletAbout Us
bulletSMART- I คืออะไร
bulletตารางเรียน SMART-I
bulletบรรยากาศการเรียน SMART-I
bulletรู้จักคณาจารย์ของเรา
bulletผลงานนักเรียน SMART ONE
dot
TOEIC
dot
bulletTOEIC คืออะไร
bulletเรียน TOEIC
bulletผลงานนักเรียน TOEIC 700 UP/900
bulletTOEIC & JOBS
bulletTOEIC Vocabulary
bulletถาม-ตอบ โทอิค
dot
IELTS
dot
bulletIELTS คือ อะไร
bulletเรียน IELTS
bulletผลงานนักเรียน IELTS 6.5 UP
bulletIDP แตกต่างกับ British Council
bulletIELTS TOPICS
bulletIELTS VOCABULARY
bulletถาม-ตอบ IELTS
dot
TOEFL
dot
bulletTOEFL คืออะไร
bulletเรียน TOEFL
bulletReview ศูนย์สอยTOEFL iBT กทม.
bulletผลงานนักเรียน TOEFL
dot
CU-TEP
dot
bulletCU-TEP คือ อะไร
bulletเรียน CU-TEP
bulletเปรียบเทียบคะแนน TOEFL/CU-TEP/TU-GET
bulletผลงานนักเรียน CU/TU
dot
TU-GET
dot
bulletเรียน TU-GET
bulletเปรียบเทียบคะแนน TOEFL/CU-TEP/TU-GET
bulletผลงานนักเรียน TU-GET
dot
เรียนภาษาอังกฤษ
dot
bulletเรียนภาษาอังกฤษ
bulletBuffet English
bulletIntensive English for Work
bulletคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ “English for Real Estate”
bulletภาษาอังกฤษตามธุรกิจ
bulletเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร/บริษัท
bulletIn-House Training (เรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร)
bulletบรรยากาศการเรียน
dot
CU-BEST
dot
bulletCU-BEST คืออะไร
bulletCU-BEST (ไทย)
bulletCU-BEST (English)
bulletตารางติว CU-BEST
bulletผลงานนักเรียน CU-BEST
dot
Smart2,Smart II
dot
bulletSmart 2 Smart-II
dot
SAT/CU-AAT
dot
bulletSAT คือ อะไร
bulletCU-AAT คืออะไร
bulletตารางติว CU-AAT รับรองผล
bulletผลงานนักเรียน SAT/CU-AAT
dot
GMAT
dot
bulletGMAT คืออะไร
bulletตารางติว GMAT
bulletวันสอบ GMAT ปี 2014
bulletTest(แบบทดสอบวัดระดับ)
bulletตารางแจกแจงคะแนน SMART for Graduate Level
dot
HR
dot
bulletฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House Training)
bulletทักษะภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
bulletกลยุทธ์การทำงานต่างๆและการพัฒนาตัวเอง
bulletหลักสูตรภาษาอังกฤษ
bulletหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)


กลยุทธ์การทำงานต่างๆและการพัฒนาตัวเอง

 

กลยุทธ์การทำงานต่างๆและการพัฒนาตัวเอง


 

1. Enneagram Professional Training Program

2. เทคนิคการพูดกับลูกค้าเพื้่อสร้างความประทับใจสำหรับงานบริการ

3.หลักสูตรการวางแผนอบรมเชิงกลยุทธ์ ( Training Road Map

4.หลักสูตร กลยุทธ์การจัดทำ KPIs & Competency ให้บรรลุผลสำเร็จ

5.เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

6.การจัดท าแผนการพัฒนารายบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

7..เทคนิคการประชุมและการสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล

8.การให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback)

9.การวางแผนและบริหารเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

*******************************************

Enneagram  คือ ความรู้ที่อธิบายคนแต่ละประเภทได้ อย่างเป็นระบบ ชัดเจนและแม่นยำ    ซึ่งสามารถแบ่งออกมาได้  9  ประเภท  จากจากการแสดงออกพฤติกรรมต่างๆ  ซึ่งลักษณะของพฤติกรรมเหล่านี้เกิดจาก  พื้นฐานครอบครัว  สังคม  การศึกษา  ทำให้มีทัศนคติต่างกัน  ความเชื่อ ค่านิยม และแรงจูงใจในการดำเนินชีวิตต่างกัน 

โปรแกรม Enneagram ทำให้เราเข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อน ความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม หรือความกังวลใน เรื่องต่างๆ ของคน จึงเป็นพื้นฐานสำคัญของการ ทำความเข้าใจคนอย่างลึกซึ้ง และเป็นเครื่องมือสำคัญที่ ช่วยในการบริหาร สร้างแรงจูงใจ และพัฒนาคนแต่ละ ประเภทด้วยแนวทางที่ตรงกับบุคลิกเฉพาะตัว

 


 

 

 

  


ประโยชน์ที่ได้รับ

-พฤติกรรม เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงตัวเองของคนทั้ง 9 สไตล์

- เจาะลึกแรงจูงใจ ความเชื่อ ค่านิยม จุดแข็ง จุดอ่อน สไตล์การทำงานและสไตล์การสื่อสารของคนแต่ละสไตล์

- เกิดความเข้าอกเข้าใจกันระหว่างพนักงาน นำไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันทำงานอย่างราบรื่น สร้างบรรยากาศที่มีความเคารพซึ่งกันและกัน หาวิธีการบรรลุวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลและองค์กร

- การสร้างแรงจูงใจและการธำรงรักษาคนทั้ง 9 สไตล์ สไตล์การทำงาน สไตล์การเป็นผู้นำ และภาษากาย

-การบริหารคนทั้ง 9 สไตล์และการธำรงรักษาลูกน้อง การจูงใจ การสร้างแรงบันดาลใจและการทำงานร่วมกันกับคนแต่ละสไตล์ แนวทางการพัฒนาตนเองในแต่ละสไตล์

*****************************************************************************

#อบรมHr  #อบรมหัวหน้างาน  #อบรมภาษาอังกฤษ  #อบรมกลยุทธ์  #อบรมการทำงานเป็นทีม #ภาวะผู้นำ

 

เทคนิคการพูดกับลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจสำหรับงานบริการ

หลักการและเหตุผล

            “การสื่อสารเป็นจุดเริ่มต้นของความเข้าใจและนำมาซึ่งความสำเร็จขั้นตอนเหล่านี้เกิดจากประสบการณ์ การใช้ภาษา น้ำเสียงและอากัปกิริยาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื้อหาที่ต้องการสื่อ สิ่งเหล่านี้จะ เกิดขึ้นในหลักสูตรนี้ เพื่อเพิ่มทักษะและเทคนิคการพูดกับลูกค้าได้อย่างเชื่อมั่นสร้างสรรค์ และน่าประทับใจ การพูดเป็นองค์ประกอบหลักของงานบริการ พูดเป็น พูดได้ พูดดี ต้องพูดอย่างไร เปลี่ยนอารมณ์ลูกค้าจาก แรงให้ ได้ใจลูกค้า ทักษะการพูดไม่ใช่พรสวรรค์ แต่เป็นพรแสวงที่สามารถฝึกฝนกันได้

วัตถุประสงค์

            1. เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า

            2. เพื่อเพิ่มยอดขาย

            3. เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงาน

            4. เพื่อเพิ่มทักษะและเทคนิคการพูดกับลูกค้าได้อย่างเชื่อมั่นสร้างสรรค์

            5. มีจิตวิทยาในการประสานความขัดแย้ง

            6. เพื่อให้สามารถคิดออกแบบรูปแบบการบริการและการดูแลลูกค้าที่แตกต่างจากองค์กรอื่นได้

เนื้อหา

-                   แนวคิดด้านการบริการ (Service Concept)

-                   การออกแบบและการบริหารกลยุทธ์เพื่อสร้างความภักดีของลูกค้า

-                   การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเชิงคุณค่าธุรกิจ

-                   ความหมายและความสำคัญของการพูด

-                   โครงสร้างของการพูด  การแสดงออกกาย และน้ำเสียง 

-                   แนวทางการตอบข้อซักถามและการปฏิบัติ

-                   ศิลปะการโน้มน้าว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าการระงับอารมณ์เมื่อเกิดความไม่

-                    การพัฒนาและการปรับปรุงบุคลิกภาพ

-                    การสบตาและการแสดงความสนใจในขณะพูด

-                   การพูดกับท่าทางในการพูด

-                   การใช้ภาษามือเพื่อประกอบในการสื่อสาร

-                   การยืน การนั่ง เพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีรายได้จากการขายและทัศนคติที่ดีต่อบริษัทเพิ่มขึ้น

2. สามารถรักษาลูกค้าปัจจุบัน หาลูกค้าใหม่ได้และดึงลูกค้าเก่าให้กลับมา

3. ทำให้มีประสิทธิ์ภาพในการทำงานเพิ่มมากยิ่งขึ้น

4. สามารถลดต้นทุนในการขายและการจัดการ

5. ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า

6. ทำให้เราสามารถเรียนรู้วิธีวางกลยุทธ์ของธุรกิจใหม่ ๆ มาใช้กับกลุ่มลูกค้า

***************************************************************

 #อบรมHr  #อบรมหัวหน้างาน  #อบรมภาษาอังกฤษ  #อบรมกลยุทธ์  #อบรมการทำงานเป็นทีม #ภาวะผู้นำ

 


หลักสูตรการวางแผนอบรมเชิงกลยุทธ์ (Training Road Map)

หลักการและเหตุผล

            องค์กรที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการฝึกอบรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มทักษะเปลี่ยนแปลงตัวแบบของความคิด มองในมุมมองที่กว้างขึ้น สร้างความรอบรู้ใหม่ ๆ ใฝ่หาความรู้รอบด้าน เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน มักจะเป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จในทุก ๆ ด้าน

วัตถุประสงค์

            1. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน

            2. เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรมมองเห็นเป้าหมายองค์กร

            3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างแท้จริง

            4. เพื่อจัดทำแผนอบรมพัฒนาให้ตอบโจทย์องค์กร เน้นฝึกคิดและลงมือปฏิบัติ

            5. เพื่อวางแผนเส้นทางการฝึกอบรม

            6. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจถึงวิธีการหาความจำเป็นในการฝึกอบรม

            7. เพื่อให้มีทักษะด้านการวิเคราะห์หาความจำเป็นในการฝึกอบรม

            8. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ทราบถึง Case Study ตัวอย่างต่าง ๆ และนำมาประยุกต์ใช้

หลักสูตรและเนื้อหา

-                   การแปลงเป้าหมายกลยุทธ์องค์กรสู่แผนการอบรม

-                   การวิเคราะห์และการจัดทำเส้นทางฝึกอบรม

-                   การจัดทำแผนอบรม การขออนุมัติ การอบรมและประเมินผล

-                   แนวคิดการพัฒนาบุคลากรสมัยใหม่

-                   การวางโครงร่าง จัดทำรายการวิชา และบริหารหลักสูตร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

            ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้และวิธีการต่าง ๆ ไปปรับใช้ในการพัฒนาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งในระดับบุคคล หน่วยงานและองค์กร ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืนต่อไป

***************************************************************

 #อบรมHr  #อบรมหัวหน้างาน  #อบรมภาษาอังกฤษ  #อบรมกลยุทธ์  #อบรมการทำงานเป็นทีม #ภาวะผู้นำ

 


หลักสูตรกลยุทธ์การจัดทำ KPIs & Competency ให้บรรลุผลสำเร็จ

หลักการและเหตุผล

            ดัชนีชี้วัดผลงาน (KPIs) และสมรรถนะความสามารถ (Competency) ในงาน ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่หลายองค์กรใช้ในการประเมินบุคลากร ผลิตภาพ ผลผลิตในแต่ละไตรมาสปี ช่วยทำให้องค์กรและบุคลากรมีระบบมาตรฐาน ชี้วัดผลงาน คุณภาพงานได้จริง ดังนั้น ผู้ที่ดูแลงานด้านประเมินผลงานหรือหัวหน้างานทุกท่านต้องมีความเข้าใจในการจัดทำ จัดเก็บอย่างถ่องแท้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน ไม่เกิดความซับซ้อนและที่สำคัญนำมาใช้ประมวลผลพัฒนาได้จริง

วัตถุประสงค์

            1. เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจการกำหนดตัวชี้วัด KPIs & Competencyที่เหมาะสมถูกต้อง

            2. สามารถนำเทคนิคและแนวทางการจัดทำ KPI&Competency เชื่อมโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยงาน

            3. เพื่อการพัฒนาความสามารถบุคลากรได้ตรงตามนโยบาย มีระบบการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดที่มีมาตรฐาน

            4. สามารถนำผลประเมินมาต่อยอดการพัฒนาสร้างคนเก่งในองค์กร

            5. เพื่อจัดทำตัวชี้วัดบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรและเนื้อหา

-                   ความหมาย ความสำคัญและการนำไปใช้ KPIs, Competency

-                   แนวทางการกำหนด KPIs ให้เหมาะสมกับหน่วยงาน

-                   เทคนิคการจัดทำ KPIs  Dictionary

-                   เทคนิคการบริหารการเปลี่ยนแปลงแนวคิดบุคลากรและการประชาสัมพันธ์

-                   การกำหนด Competency Model

-                   ระบบประเมินสมรรถนะ(Competency Assessment System)

-                   กลยุทธ์การเชื่อมโยง KPIs& Competency เพื่อนำมาใช้

-                   การประชุมและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

-                   เทคนิคการวิเคราะห์หาตัวชี้วัดและผลิตภาพงาน(Productivity)

-                   การวางแผนและการนำไปใช้ (Action Plan)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

            1. มีความรู้และเข้าใจ KPIs & Competency

            2. มีทักษะการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อใช้ในงานได้อย่างถูกต้อง

            3. เข้าใจกระบวนการจัดเก็บ KPIs & Competency ตามสารระบบ

            4. วิเคราะห์หาตัวชี้วัดความสำเร็จได้ตรงตามเป้าหมายงาน

            5. วิเคราะห์และแยกแยะหน้าที่งาน สมรรถนะ ได้อย่างถูกต้อง

            6. นำวิธีการจัดทำ KPIs & Competency เผยแพร่ในองค์กรได้อย่างถูกต้อง

            7. ประยุกต์รูปแบบการจัดเก็บตัวชี้วัดและสมรรถนะได้ตามแนวทางพัฒนาองค์กร

            8. บริหารการเปลี่ยนแปลงแนวคิดบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิผล

            9. มีความมั่นใจในการจัดทำระบบประเมินผลและสมรรถนะองค์กร

            10. มีภาวะความเป็นผู้นำที่ดี

 

***************************************************************

 #อบรมHr  #อบรมหัวหน้างาน  #อบรมภาษาอังกฤษ  #อบรมกลยุทธ์  #อบรมการทำงานเป็นทีม #ภาวะผู้นำ

 


เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล

                การทำงานจะให้ความสำคัญกับผลงานที่เกิดขึ้นและยึดเป้าหมายของงานเป็นหลัก ในอนาคตยิ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวคิดสมัยใหม่มีองค์ประกอบอย่างน้อย 3 ประการ คือ เน้นเรื่องผลลัพธ์ในการปฏิบัติงาน ยึดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรและต้องมีส่วนร่วมกับผู้บังคับบัญชาในการกำหนดเป้าหมายงาน ทั้งนี้เพราะเชื่อว่าเมื่อพนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของงานเพื่อใช้เป็นเกณฑ์วัดความสำเร็จของการทำงานแล้ว วิธีการเช่นนี้จะทำให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในงานและทำให้มีความกระตือรือร้นที่จะทำให้งานบรรลุเป้าหมาย ช่วยลดความสับสนในการทำงาน เพราะพนักงานจะรู้ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะบรรลุเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

                1. เพื่อเข้าใจเทคนิคพื้นฐานในการประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

                2. เพื่อสร้างแรงจูงใจและให้รางวัลตอบแทนพนักงานที่มีผลงานได้มาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐาน

                3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถอธิบายแนวคิด หลักการ องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่จําเป็นต้องทราบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

เนื้อหาและหลักสูตร

-                   องค์ประกอบของการประเมินผลการปฏิบัติงาน

-                   ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

-                   วิธีการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่ตกลงกันไว้

-                   ความสําคัญและวัตถุประสงค์ของการบริหารผลการปฏิบัติงานและการประเมินผล

การปฏิบัติงาน

-                   ขั้นตอน กระบวนการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน

-                   ปัญหาและอุปสรรคในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.             ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรของหน่วยงานอย่างเป็นธรรม

2.             สร้างแรงจูงใจและให้รางวัลตอบแทนพนักงานที่มีผลงานได้มาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐาน

3.             รักษาความเป็นธรรมภายใน  ทั้งในด้านการบริหารเงินเดือน ค่าตอบแทน และ การบริหารงาน

4.             ใช้เป็นเครื่องมือในการสอนงาน และพัฒนาพนักงาน กล่าวคือการประเมินผลการปฏิบัติงาน   เป็นกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาพนักงาน ได้แก่

4.1      ช่วยในการตัดสินใจการสนับสนุนพนักงานที่มีผลงานได้มาตรฐานหรือสูงกว่าให้มีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน

4.2      ช่วยคัดพนักงานที่มีผลงานต่ำกว่ามาตรฐานออกจากองค์กร

4.3      ได้ข้อมูลความต้องการฝึกอบรม และช่วยในการกำหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมสัมมนา

4.4      ช่วยให้ข้อมูลเพื่อการโอนย้าย

4.5      เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปรับเงินเดือนได้อย่างยุติธรรม (lustily merit  increase)

4.6      เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการเลื่อนขั้น  เลื่อนตำแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือพัฒนาสายอาชีพ (career development)

5.             ใช้เป็นเครื่องมือให้พนักงานยึดถือระเบียบ  ข้อบังคับร่วมกันอย่างเท่าเทียม

6.             ให้พนักงานได้ทราบถึงความรู้ความสามารถของตนเองในสายตาของผู้บังคับบัญชาและ/หรือเพื่อนรวมงาน  ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง

7.             เป็นการทดสอบความยุติธรรมของผู้บังคับบัญชา  หากไม่ยุติธรรมแล้ว  คนที่มีความสามารถก็จะหนีจากผู้บังคับบัญชา  ในที่สุดผู้บังคับบัญชาต้องทำงานนั้นด้วยตนเองและทำงานหนักมากขึ้น

8.             ช่วยวิเคราะห์ปัญหาขององค์กรในด้านต่างๆ  เช่น  ปัญหาในการกำหนดความต้องการฝึกอบรม  ความรอบรู้  (knowledge)  ความสามารถ  (ability)  ทักษะ (skills) ของพนักงานและลักษณะการว่าจ้าง  เป็นต้น

9.             ใช้เป็นข้อมูลในการป้องกันปัญหาทางการบริหาร  กล่าวคือ  ฝ่ายบริหารงานบุคคลสามารถจะวิเคราะห์การประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงานว่ายุติธรรมหรือไม่  มีการเล่นพรรคเล่นพวกหรือไม่  หรือถูกใช้เพื่อประโยชน์ของผู้ประเมิน  เช่น  กีดกันคนดีมีความสามารถ

                ***************************************************************

 #อบรมHr  #อบรมหัวหน้างาน  #อบรมภาษาอังกฤษ  #อบรมกลยุทธ์  #อบรมการทำงานเป็นทีม #ภาวะผู้นำ

 


การจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

หลักการและเหตุผล

            แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) หมายถึง กรอบหรือแนวทางที่จะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายในสายอาชีพของตน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาจุดอ่อน (weakness) และเสริมจุดแข็ง (Strength) ของบุคลากรในหน่วยงาน

            ดังนั้น IDP จึงไม่ใช่กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) เพื่อการเลื่อนตำแหน่งงานหรือการปรับเงินเดือนและการให้ผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ แต่เมื่อได้มีการดำเนินกิจกรรมตามกรอบ IDP อย่างเป็นระบบบนเกณฑ์ขั้นพื้นฐานของระดับความรู้ความสามารถ หรือสิ่งที่ผู้บังคับบัญชาคาดหวัง มีการพูดคุยสื่อสารแบบสองทาง เป็นข้อผูกพันหรือข้อตกลงในการเรียนรู้ร่วมกัน IDP ก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการเชื่อมโยงความต้องการของพนักงานรายบุคคลให้ตอบรับหรือตอบสนองต่อความต้องการในระดับหน่วยงานย่อย และส่งผลให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้

วัตถุประสงค์

            1. เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการทำงานให้กับบุคลากรโดยเฉพาะทักษะในด้านการบริหารจัดการ

            2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์หาจุดแข็งและจุดอ่อนของบุคลากร

            3. เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล

            4. เพื่อให้บุคลากรสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            5. เพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลให้มีรูปแบบที่ชัดเจน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

เนื้อหาและหลักสูตร

-                   วิธีการพัฒนาเหมาะสมกับลักษณะงานของแต่ละบุคคลและหน่วยงาน

-                   การพัฒนาความรู้/ทักษะ/สมรรถนะด้านใดบ้างและวิธีการพัฒนารูปแบบใด

-                   ประเมินหาช่องว่างการพัฒนา

-                   การกำหนดวิธีการเรียนรู้และพัฒนา

-                   สมรรถนะหลัก

-                   สมรรถนะประจำสายงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

            1. ปรับปรุงความสามารถเดิมที่มีอยู่ และปรับปรุงผลงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

            2. ช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมไปถึงการพัฒนาความสามารถเดิมที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น

            3. เพิ่มศักยภาพการทำงานของบุคลากรให้มีความสามารถที่จะรับผิดชอบงานที่สูงขึ้น

            4. ช่วยให้บุคลากรมีความพร้อมในการทำงานในตำแหน่งที่สูงขึ้น

***************************************************************

 #อบรมHr  #อบรมหัวหน้างาน  #อบรมภาษาอังกฤษ  #อบรมกลยุทธ์  #อบรมการทำงานเป็นทีม #ภาวะผู้นำ

 


เทคนิคการประชุมและการสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล

หลักการและเหตุผล

            ในปัจจุบันการทำงานในองค์กรธุรกิจเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐที่มีการปฏิบัติงานร่วมกันหลายฝ่าย หลายแผนก จำเป็นต้องมีการประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ประสบการณ์          โดยผู้บริหารระดับสูงสามารถถ่ายทอดความคิดลงสู่เบื้องล่าง ขณะเดียวกันก็สามารถรับทราบ              ความคิดเห็นของพนักงานในฝ่ายต่าง ๆ ทำให้ลดความขัดแย้งลงและสามารถนำมาประกอบ         การตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

            การทำงานในยุคปัจจุบันมีลักษณะการทำงานเป็นทีม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เครื่องมือที่ช่วยให้การทำงานเป็นทีมสัมฤทธิ์ผล คือ วิธีการประชุมอย่างมีประสิทธิผล หากการประชุมดำเนินไปอย่างไม่ถูกวิธี ย่อมสูญเสียทรัพยากรและประสิทธิผลที่จะเกิดจากการร่วมคิดร่วมทำไปอย่างน่าเสียดาย หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อแนะนำเทคนิคการประชุมแบบมืออาชีพสำหรับผู้บริหารและหัวหน้าทีมงาน เพื่อช่วยขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรได้สำเร็จตามเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

            1. มีทักษะในการจัดและดำเนินการประชุมที่มีประสิทธิภาพ ครบทุกขั้นตอน ตั้งแต่เรื่องการเตรียมการ การประสานงาน การควบคุมการประชุม การจัดการงานเอกสารต่าง ๆ ตลอดจนการทำรายงานและการติดตามผลการดำเนินงานหลังการประชุม

            2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชุมในแต่ละรูปแบบ

            3. ทำหน้าที่เป็นผู้นำหรือผู้ประสานงานในการประชุมและช่วยให้ที่ประชุมประสบความสำเร็จในการหาข้อสรุป หรือแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ของการประชุมได้

            4. เรียนรู้บทบาท ความรับผิดชอบและสิ่งที่ควรปฏิบัติในการประชุมในฐานะที่ตนเป็นผู้เข้าร่วมประชุม

            5. เรียนรู้ทักษะและวิธีการสื่อสารต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในการประชุม เพื่อนำไปสู่การประชุมที่ประสบความสำเร็จและได้ผลสัมฤทธิ์

เนื้อหาและหลักสูตร

-                   รูปแบบการประชุมแบบต่าง ๆ ในองค์กรธุรกิจ

-                   ทัศนคติที่ดีและบรรทัดฐานการประชุมที่มีประสิทธิผล

-                   อุปสรรคของการประชุมที่มีประสิทธิภาพและแนวทางแก้ไข

-                   บทบาท/ความรับผิดชอบและคุณสมบัติที่ดีของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

-                   การเตรียมการก่อนประชุม และประเด็นที่สำคัญที่ควรแจ้งก่อนการประชุม

-                   เทคนิคการประชุมที่ได้ผล

-                   วิธีการสื่อสารในที่ประชุมที่ดี

-                   พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและข้อเตือนใจเพื่อการเป็นผู้เข้าร่วมประชุมที่ดี

-                   การจดบันทึก/การทำรายงานการประชุมและการติดตามการดำเนินงานหลังการประชุม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

            1. เข้าใจรูปแบบการประชุมมากขึ้น

            2. มีความมั่นใจในตนเอง

            3. มีการเตรียมตัวก่อนการประชุมมากขึ้น

 

***************************************************************

 #อบรมHr  #อบรมหัวหน้างาน  #อบรมภาษาอังกฤษ  #อบรมกลยุทธ์  #อบรมการทำงานเป็นทีม #ภาวะผู้นำ

 


การให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback)

หลักการและเหตุผล

            การให้ข้อมูลย้อนกลับถือว่าเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คนปรับพฤติกรรมหรือทำงานได้อย่างมีปะสิทธิภาพมากขึ้น เพราะจะทำให้เขารู้ว่าที่เขาทำไปนั้นมีผลกระทบที่ดีหรือผิดพลาดต่อผู้อื่นมากน้อยเพียงใด คนอื่นเขาจะคิดอย่างไรกับผลงานของเรา แล้วนำข้อติชมต่าง ๆ เหล่านั้นมาวิเคราะห์วิจารณ์ศึกษาและปรับปรุงให้ดีขึ้นไปอีก

วัตถุประสงค์

            1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการให้ Feedback

            2. เพื่อปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน ปรับทัศนคติ

            3. เพื่อสร้างอิทธิพลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกน้อง ด้วยเทคนิคการให้ข้อมูลย้อนกลับเชิงบวก

            4. เพื่อเรียนรู้การเป็นผู้ให้ข้อมูลย้อนกลับและผู้ฟังที่ดี ไม่ใช่เพียงแค่เป็นผู้ให้วิธีแก้อย่างเดียว

เนื้อหาและหลักสูตร

-                   ความสำคัญและประโยชน์ของการพัฒนาศักยภาพทีมงาน

-                   เครื่องมือการพัฒนาทีมงานยุคใหม่

-                   การให้ Feedback คืออะไร

-                   หัวหน้ากับบทบาทสำคัญ ในการให้ Feedback

-                   คุณสมบัติและความสามารถของผู้ให้ Feedback ที่ดี

-                   เทคนิคการให้ Feedback อย่าง "SMART"

-                   คำพูดและพฤติกรรมในการให้ Feedback อย่างสร้างสรรค์

-                   ศิลปะการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่ดี

-                   ปัญหาในการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) และแนวทางป้องกัน

-                   สิ่งที่หัวหน้าควรทำและไม่ควรทำในการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

            1. สามารถวางตัวพฤติกรรมที่พึงกระทำและไม่พึงกระทำในการสอนงานและให้  Feedback

            2. สามารถนำเทคนิคและกระบวนการไปใช้เป็นแนวทางในการสอนงานให้ลูกน้อง

***************************************************************

 #อบรมHr  #อบรมหัวหน้างาน  #อบรมภาษาอังกฤษ  #อบรมกลยุทธ์  #อบรมการทำงานเป็นทีม #ภาวะผู้นำ

 


การวางแผนและบริหารเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

หลักการและเหตุผล

            การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณค่า หนีไม่พ้นเลยที่ต้องมีการทำงานให้อยู่ภายใต้

เวลาที่กำหนด ดังนั้น การบริหารและจัดสรรเวลา จึงเป็นเหมือนสิ่งที่คู่กันกับการทำงานเสมอ ไม่ใช่

เพียงแต่ทำให้เกิดผลของงานตามเป้าหมายของงานที่ตั้งไว้เท่านั้น แต่ยังทำให้เกิดความสุขใจ สบาย

กาย ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้ร่วมงานและต่อผู้บังคับบัญชาอีกด้วย เมื่อเกิดการบริหารเวลาอย่างมี

ประสิทธิภาพ จนมีเวลาเหลือ เราก็สามารถนำมาใช้ทำอย่างอื่นได้อีกมากมายตามที่ต้องการและ

เนื่องจาก เวลามีจำกัดและไม่มีใครได้มากกว่าใครเราทุกคนจึงควรรู้จัก ทำความเข้าใจและ

พร้อมต่อการบริหารเวลาตามเทคนิคต่าง ๆ ที่ได้รับจากการอบรมนี้ไปใช้ในการบริหารจัดการ

เพื่อความก้าวหน้าของตัวเอง

วัตถุประสงค์

            1. เพื่อสามารถบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

            2. เพื่อสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการปฏิบัติงานและชีวิตครอบครัว

            3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้สูงขึ้น โดยที่เหนื่อยน้อยลง

            4. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้สูงขึ้น

            5. เพื่อสร้างความสุขให้กับตนเองและครอบครัว

 เนื้อหาและหลักสูตร

-                   แนวความคิด  ความสำคัญของการบริหารเวลา

-                   วิเคราะห์ภาพรวมการใช้เวลา การประเมินการใช้เวลา

-                   การกำหนดเป้าหมายและแนวทางการบรรลุเป้าหมาย

-                   การค้นหาหัวใจของการทำงาน

-                   การจัดลำดับความสำคัญของงาน

-                   การจัดตารางเวลา

-                   การบริหารเวลากับการทำงานเชิงรุก (Proactive)

-                   การจัดการกับปัญหาและอุปสรรคของการบริหารเวลา

-                   การประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อบริหารเวลา เพื่อความสำเร็จในงาน

-                   การปรับปรุงการใช้เวลาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน

-                   การสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว

-                   การปรับเปลี่ยนตนเอง เพื่อให้ประสบความสำเร็จ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

            1. แนวคิดและวิธีการบริหารเวลา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

            2. วิธีการวางแผนการใช้เวลา

            3. วิธีการสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและครอบครัว

            4. เทคนิคการประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อบริหารเวลา

            5. แนวทางในการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้บริหารและนักจัดการเวลาที่มีประสิทธิภาพ

 

***************************************************************

 #อบรมHr  #อบรมหัวหน้างาน  #อบรมภาษาอังกฤษ  #อบรมกลยุทธ์  #อบรมการทำงานเป็นทีม #ภาวะผู้นำ

 


เทคนิคการพัฒนาตนเอง เพื่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล

            การพัฒนาตนเอง เพื่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ คือ การปรับปรุง  แก้ไข  เพิ่มเติมความสามารถและทักษะในการกระทำของบุคคล ของตนเองหรือของผู้อื่นให้ดีขึ้น เจริญขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตนเองและขององค์การ อันจะทำให้ตนเอง ผู้อื่นและองค์การ เกิดความพึงพอใจ และสงบสุขในที่สุด ดังนั้น ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยี การสื่อสาร สภาพเศรษฐกิจและข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่มีการส่งต่อกันอย่างรวดเร็วและจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ จึงเป็นเสมือนแรงผลักดันให้คนแต่ละคนต่างต้องตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเอง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตนมีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง ผู้ที่พัฒนาตนเอง ย่อมเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

วัตถุประสงค์

            1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

            2. เพื่อเพิ่มคุณค่าของบุคคล

            3. เพื่อเพิ่มความก้าวหน้าในอาชีพ

            4. เพื่อปรับปรุงสิ่งที่บกพร่องและพัฒนาพฤติกรรมให้เหมาะสม

เนื้อหา

-                   วิเคราะห์ตนเอง

-                   มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลง

-                   มองโลกในแง่ดี (คิดบวก)

-                   ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ

-                   ตั้งเป้าหมายในการทำงาน

-                   วางแผนก่อนลงมือทำ

-                   มีการสื่อสารที่ดี

-                   มีบุคลิกภาพดี

-                   สมาธิเพิ่มพลังในการคิด

-                   สุขภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

ประโยชน์

            1. พนักงานเรียนรู้กระบวนการพัฒนาทักษะทางด้านการทำงานอย่างมีระบบ

            2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานการปฏิบัติงานของพนักงานและหน่วยงานอื่น ๆ

            3. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากร

            4. สามารถพัฒนาตนเองแล้วสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนานั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่องานและองค์กรต่อไป

 

***************************************************************

 #อบรมHr  #อบรมหัวหน้างาน  #อบรมภาษาอังกฤษ  #อบรมกลยุทธ์  #อบรมการทำงานเป็นทีม #ภาวะผู้นำ

 

    ติดต่อได้ที่ 

สาขาลาดพร้าว   :       52/6 ซ.ลาดพร้าว 2  ตรงข้ามUnion Mall เยื้อง Central ลาดพร้าว(อยู่ติดกับ MRT สถานีพหลโยธิน ทางออก ที่ 1) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900  โทร. (02)938-4568, (086)310-1013, E-mail : smart2004@thesmarttutor.com

 

สาขาบางนา        :     199/6 ถ.บางนา-ตราด กม.26 (ปากทางเข้า ABAC บางนา) อ.กิ่งอำเภอบางเสาธง     จ.สมุทรปราการ 10542   โทร. , 086)310-1013, (02)707-0566    E-mail :bangna@thesmarttutor.com

 

Line : Smartgroup