dot
SMART 1 BUSINESS
dot
bulletAbout Us
bulletSMART- I คืออะไร
bulletตารางเรียน SMART-I
bulletบรรยากาศการเรียน SMART-I
bulletรู้จักคณาจารย์ของเรา
bulletผลงานนักเรียน SMART ONE
dot
TOEIC
dot
bulletTOEIC คืออะไร
bulletเรียน TOEIC
bulletผลงานนักเรียน TOEIC 700 UP/900
bulletTOEIC & JOBS
bulletTOEIC Vocabulary
bulletถาม-ตอบ โทอิค
dot
IELTS
dot
bulletIELTS คือ อะไร
bulletเรียน IELTS
bulletผลงานนักเรียน IELTS 6.5 UP
bulletIDP แตกต่างกับ British Council
bulletIELTS TOPICS
bulletIELTS VOCABULARY
bulletถาม-ตอบ IELTS
dot
TOEFL
dot
bulletTOEFL คืออะไร
bulletเรียน TOEFL
bulletReview ศูนย์สอยTOEFL iBT กทม.
bulletผลงานนักเรียน TOEFL
dot
CU-TEP
dot
bulletCU-TEP คือ อะไร
bulletเรียน CU-TEP
bulletเปรียบเทียบคะแนน TOEFL/CU-TEP/TU-GET
bulletผลงานนักเรียน CU/TU
dot
TU-GET
dot
bulletเรียน TU-GET
bulletเปรียบเทียบคะแนน TOEFL/CU-TEP/TU-GET
bulletผลงานนักเรียน TU-GET
dot
เรียนภาษาอังกฤษ
dot
bulletเรียนภาษาอังกฤษ
bulletBuffet English
bulletIntensive English for Work
bulletคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ “English for Real Estate”
bulletภาษาอังกฤษตามธุรกิจ
bulletเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร/บริษัท
bulletIn-House Training (เรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร)
bulletบรรยากาศการเรียน
dot
CU-BEST
dot
bulletCU-BEST คืออะไร
bulletCU-BEST (ไทย)
bulletCU-BEST (English)
bulletตารางติว CU-BEST
bulletผลงานนักเรียน CU-BEST
dot
Smart2,Smart II
dot
bulletSmart 2 Smart-II
dot
SAT/CU-AAT
dot
bulletSAT คือ อะไร
bulletCU-AAT คืออะไร
bulletตารางติว CU-AAT รับรองผล
bulletผลงานนักเรียน SAT/CU-AAT
dot
GMAT
dot
bulletGMAT คืออะไร
bulletตารางติว GMAT
bulletวันสอบ GMAT ปี 2014
bulletTest(แบบทดสอบวัดระดับ)
bulletตารางแจกแจงคะแนน SMART for Graduate Level
dot
HR
dot
bulletฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House Training)
bulletทักษะภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
bulletกลยุทธ์การทำงานต่างๆและการพัฒนาตัวเอง
bulletหลักสูตรภาษาอังกฤษ
bulletหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)


Smart 2 Smart-II

 

 

 

SMART for Graduate Level สำหรับระดับปริญญาโท SMART for Graduate Level คืออะไร ข้อสอบ SMART (Scholarly Management Aptitude Requirement Test) เป็นชุดข้อสอบที่ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้พัฒนาขึ้นโดยใช้เครื่องมือในรูปแบบต่างๆเพื่อประเมินศักยภาพทางด้านการจัดการของผู้เข้าทดสอบ โดย SMART for Graduate Level จะเป็นแบบทดสอบในการประเมินความสามารถของบุคคลในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

 

 คะแนนของ SMART-II จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คะแนนเต็มl สมาร์ท 2 : Smart II คะแนนเต็ม 1,000

 1. การเลือกใช้ข้อมูล (แนวคำนวณ) 500 คะแนน

 2. การอ่านเชิงวิเคราะห์ 500 คะแนน

 ผู้เข้าทดสอบ SMART for Graduate Level โดยส่วนใหญ่ คือ ผู้ประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในอดีตที่ผ่านมาโครงการปริญญาโทของคณะพาณิชยศาสตร์ ์และการบัญชี ได้คัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อด้วยแบบทดสอบแนว GMAT แต่ในปัจจุบันคณะฯ ได้มอบหมายภารกิจในการจัดสอบให้แก่ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทางศูนย์ฯ จึงได้พัฒนาแบบทดสอบชุดนี้ขึ้นเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการ คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของคณะฯ 

การทดสอบข้อเขียนโดยใช้ข้อสอบ SMARTSMART for Graduate Level นั้นจุดมุ่งหมายประการสำคัญ คือ การวัดระดับความสามารถทางวิชาการที่จำเป็นในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโททางบริหารธุรกิจของนักศึกษา โดยแบบทดสอบนั้นจะสะท้อนความสำเร็จของการเรียนอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในช่วงปีแรกของการศึกษา จากผลการวิจัยของ Graduate Management Aptitude Council ซึ่งเป็นผู้พัฒนาแบบทดสอบทางด้านการคัดเลือกเข้าศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ หรือ GMAT กล่าวว่า การทดสอบข้อเขียนจะสามารถวัดความสามารถทางวิชาการที่จำเป็นในการบรรลุเป้าหมายทางการเรียนทางบริหารธุรกิจระดับบัณฑิตศึกษา

   ด้วยเหตุนี้ การสอบข้อเขียนจึงเป็นมาตรวัดที่ประกอบไปด้วยเที่ยง(Reliability)และตรง(Validity) ของกระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโดยผู้สมัครจะเข้าทดสอบด้วยแบบทดสอบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งผลสอบที่ออกมาสามารถนำไปเปรียบเทียบระหว่างผู้สมัครได้

 

SMART for Graduate Level มีองค์ประกอบอะไรบ้าง SMART for Graduate Level จะมี 2 ส่วนซึ่งจะมุ่งเน้นวัดความสามารถในด้านต่างๆ เพื่อประเมินความพร้อมของผู้สมัคร ดังนี้

   ส่วนที่ 1 การเลือกใช้ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ ข้อสอบในส่วนนี้จะเน้นการประเมินศักยภาพเชิงคณิตศาสตร์ของผู้เข้าทดสอบ โดยวัดความสามารถในการตัดสินใจเลือกข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ทั้ง 2 ด้าน คือ ความสามารถในการใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ(Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) โดยในส่วนแรกผู้เข้าทดสอบจะต้องเลือกชุดข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการหาคำตอบ (ประสิทธิภาพ) และในส่วนที่สองผู้เข้าทดสอบต้องสามารถแก้ปัญหาให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง (ประสิทธิผล) ซึ่งผู้เข้าทดสอบจะต้องมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และความเข้าใจหลักเบื้องต้นอย่างเพียงพอในการทำแบบทดสอบส่วนนี้

   ส่วนที่ 2 การอ่านเชิงวิเคราะห์ ข้อสอบส่วนนี้เป็นการประเมินความสามารถในการทำความเข้าใจและวิเคราะห์การอ่าน ซึ่งถือเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ การทดสอบการอ่านจะวัดความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล และการจำแนกประเภทของข้อมูล การตีความความหมายของเรื่องที่อ่าน รวมไปถึงการเชื่อมโยงข้อมูลและการระบุทัศนะของผู้เขียนออกจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏในบทความ นอกจากนี้การประเมินยังเน้นการวิเคราะห์ข้อความอย่างสมเหตุสมผลของผู้เข้าทดสอบด้วย

 

SMART for Graduate Level ใช้อย่างไร การสอบข้อเขียนถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เพราะการสอบข้อเขียนจะแสดงระดับความสามารถทางวิชาการที่ผลักดันให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนระดับปริญญาโท เนื่องจากลักษณะของแบบทดสอบข้อเขียนสามารถประเมินทักษะด้านการจัดการและทักษะพื้นฐานในการศึกษาต่อได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นทักษะทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะด้านการอ่านอันเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งในการเรียนระดับสูง สำหรับกระบวนการคัดเลือกของสาขาบริหารธุรกิจระดับบัณฑิตศึกษา ผลสอบ SMART for Graduate Level จะนำไปประกอบเป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาโทของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โดยผลคะแนนที่นำมายื่นประกอบนั้นจะถูกพิจารณาความสำคัญในลำดับแรกๆ ด้วยเหตุผลที่กล่าวข้างต้น นอกจากนี้ การทดสอบ SMART for Graduate Level ยังสามารถกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาตามความต้องการของแต่ละหลักสูตร โดยข้อสอบ SMART for Graduate Level จะวัดทักษะ 2 ด้าน ซึ่งการกำหนดสัดส่วนหรือน้ำหนักของแบบทดสอบทั้ง 2 ส่วนแตกต่างกัน ซึ่งจะช่วยให้โครงการสามารถคัดเลือกนักศึกษาให้ตรงตามความต้องการมากที่สุด การประเมินทักษะดังกล่าวจะถูกออกแบบและพัฒนาให้เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมไทยและระบบการศึกษาของไทยเพื่อให้ผลคะแนนออกมาอย่างเที่ยงตรง ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าการทดสอบ SMART-II จึงเป็นแบบทดสอบข้อเขียนที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโททางบริหารธุรกิจ

 ****ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ SMART for Graduate Level 750 บาท/ครั้ง

 

SMART ระดับปริญญาโท (SMART-II)

กำหนดการสอบ

 

 

 

สิ่งที่ต้องเตรียมในการสมัครสอบ
บัตรประชาชนของผู้สมัครสอบ ชั่วโมง Internet พร้อมเครื่องพิมพ์ (Printer) และกระดาษ A4 สำหรับพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียม

ข้อแนะนำสำหรับการลงทะเบียน
 คลิกดู VDO สาธิต
1. ลงทะเบียนด้วย Web Browser Internet Explorer เท่านั้น 
2. ระบุข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้อง ครบถ้วน ได้แก่ 
     เลขที่บัตรประชาชน 
     กำหนดและยืนยันรหัสผ่าน (ห้ามใช้เครื่องหมายใดๆ ยกเว้น A-Z, a-z, 0-9 มิฉะนั้นจะไม่สามารถ Log in ได้) 
     ชื่อ-สกุล 
     วัน-เดือน-ปี เกิด (ตรวจสอบปี พ.ศ. ให้ถูกต้องเพื่อใช้กรณีลืมรหัสผ่าน) 
     ที่อยู่ 
     เบอร์โทรศัพท์ 
     Email


กรณีเคยลงทะเบียนแล้ว ลืมรหัสผ่าน
 คลิกดู VDO สาธิต
1. กลับไปที่หน้า "Home" คลิก "ลืมรหัสผ่าน" 
2. กรอกข้อมูลเลขที่บัตรประชาชน
3. เลือก วัน-เดือน-ปี เกิด
4. กด "Save" หากข้อมูลข้างต้นทั้ง 2 ส่วนถูกต้อง ระบบจะขึ้นหน้าจอให้กำหนดรหัสผ่านใหม่
5. หากไม่สามารถกำหนดรหัสผ่านใหม่ได้ โปรดสำเนาบัตรประชาชนพร้อมระบุปัญหาที่พบส่ง FAX มาที่ 02-225-2111 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-224-9730


กรณีสมัครสอบแล้ว ต้องการพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

 คลิกดู VDO สาธิต
1. กลับไปที่หน้า "Home" 
2. Log in เข้าระบบ
3. เข้าเมนู "สถานะการชำระเงิน"
4. ที่ช่องหมายเหตุจะมี Link คลิกเพื่อพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนีย

 

 

 

โครงสร้างข้อสอบ SMART-II

 

            ข้อสอบ SMART-II เป็นข้อสอบที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อทดสอบความพร้อมของผู้สอบในการเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาทางบริหารธุรกิจ เวลาที่ใช้ในการสอบ 2 ชั่วโมง แบ่งข้อสอบเป็น 2 ส่วน คือ

 

 

ส่วนที่ 1 การเลือกใช้ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์

40 ข้อ ในเวลา      

1 ชั่วโมง

ส่วนที่ 2 การอ่านเชิงวิเคราะห์

40 ข้อ ในเวลา

1 ชั่วโมง

 

เกณฑ์การประเมินผลสอบ
 
ตอบถูกได้ หน่วย
ตอบผิดติดลบ หน่วย
ไม่ตอบหรือตอบมากกว่า 1 ข้อได้ หน่วย

 

ส่วนที่ 1 การเลือกใช้ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์

 

ข้อสอบในส่วนนี้เป็นข้อสอบที่ประเมินความสามารถในเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยมุ่งเน้นในการประเมินความสามารถในการเลือกใช้ข้อมูลสำหรับการหาคำตอบอย่างมีประสิทธิภาพและความสามารถหาคำตอบได้อย่างถูกต้อง เป็นการวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีเหตุผล โดยข้อสอบในส่วนนี้จะประกอบด้วยคำถามของข้อสอบ และข้อมูลประกอบการหาคำตอบ 2 ชุด คือ ชุดที่ 1

และชุดที่ 2 โดยในส่วนแรกจะถามถึงความเป็นไปได้ที่จะเลือกตัดข้อมูลที่ไม่จำเป็นในการหาคำตอบที่ถูกต้องและในส่วนที่ จะถามถึงคำตอบที่ถูกต้อง

 

ส่วนที่ 2 การอ่านเชิงวิเคราะห์

 

ทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้เรียนในระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านการบริหารธุรกิจสาขาต่างๆ คือ ความสามารถในการทำความเข้าใจจากการอ่านและความสามารถในการวิเคราะห์ เนื่องด้วยผู้เรียนต้องเตรียมตัวสำหรับการอ่านตำรา บทความ หรือเอกสารประกอบ เพื่อทำความเข้าใจก่อนการเรียนและเพื่อใช้ในการถกเถียงแสดงความคิดเห็นในห้องเรียน แสดงความเห็นในการทำกิจกรรมกลุ่มประกอบการศึกษาการวิเคราะห์กรณีศึกษา การอ่านเพื่อเขียนรายงานทางวิชาการ การเขียนรายงานทางบริหารธุรกิจ การสอบและการอ่านเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการทำภาคนิพนธ์เพื่อสำเร็จการศึกษา

 

 

   สมัครสอบคลิ้กที่นี่

 ****ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ SMART for Graduate Level 750 บาท/ครั้ง