dot
SMART 1 BUSINESS
dot
bulletAbout Us
bulletSMART- I คืออะไร
bulletตารางเรียน SMART-I
bulletบรรยากาศการเรียน SMART-I
bulletรู้จักคณาจารย์ของเรา
bulletผลงานนักเรียน SMART ONE
dot
TOEIC
dot
bulletTOEIC คืออะไร
bulletเรียน TOEIC
bulletผลงานนักเรียน TOEIC 700 UP/900
bulletTOEIC & JOBS
bulletTOEIC Vocabulary
bulletถาม-ตอบ โทอิค
dot
IELTS
dot
bulletIELTS คือ อะไร
bulletเรียน IELTS
bulletผลงานนักเรียน IELTS 6.5 UP
bulletIDP แตกต่างกับ British Council
bulletIELTS TOPICS
bulletIELTS VOCABULARY
bulletถาม-ตอบ IELTS
dot
TOEFL
dot
bulletTOEFL คืออะไร
bulletเรียน TOEFL
bulletReview ศูนย์สอยTOEFL iBT กทม.
bulletผลงานนักเรียน TOEFL
dot
CU-TEP
dot
bulletCU-TEP คือ อะไร
bulletเรียน CU-TEP
bulletเปรียบเทียบคะแนน TOEFL/CU-TEP/TU-GET
bulletผลงานนักเรียน CU/TU
dot
TU-GET
dot
bulletเรียน TU-GET
bulletเปรียบเทียบคะแนน TOEFL/CU-TEP/TU-GET
bulletผลงานนักเรียน TU-GET
dot
เรียนภาษาอังกฤษ
dot
bulletเรียนภาษาอังกฤษ
bulletBuffet English
bulletIntensive English for Work
bulletคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ “English for Real Estate”
bulletภาษาอังกฤษตามธุรกิจ
bulletเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร/บริษัท
bulletIn-House Training (เรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร)
bulletบรรยากาศการเรียน
dot
CU-BEST
dot
bulletCU-BEST คืออะไร
bulletCU-BEST (ไทย)
bulletCU-BEST (English)
bulletตารางติว CU-BEST
bulletผลงานนักเรียน CU-BEST
dot
Smart2,Smart II
dot
bulletSmart 2 Smart-II
dot
SAT/CU-AAT
dot
bulletSAT คือ อะไร
bulletCU-AAT คืออะไร
bulletตารางติว CU-AAT รับรองผล
bulletผลงานนักเรียน SAT/CU-AAT
dot
GMAT
dot
bulletGMAT คืออะไร
bulletตารางติว GMAT
bulletวันสอบ GMAT ปี 2014
bulletTest(แบบทดสอบวัดระดับ)
bulletตารางแจกแจงคะแนน SMART for Graduate Level
dot
HR
dot
bulletฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House Training)
bulletทักษะภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
bulletกลยุทธ์การทำงานต่างๆและการพัฒนาตัวเอง
bulletหลักสูตรภาษาอังกฤษ
bulletหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)


ถาม-ตอบ IELTS

 

 ถาม - ตอบ IELTS

 

1. IELTS คืออะไร

ตอบ       IELTS เป็นการทดสอบทักษะทางด้านภาษาอังกฤษที่จำเป็น ต้องใช้สำหรับการศึกษาต่อ หรือการฝึกอบรมที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน

 

2. IELTS แบ่งเป็นกี่แบบ

ตอบ       จัดแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ

1.  การสอบแบบ Academic เป็นการสอบสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในประเทศหรือต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งในระดับ ปริญญาตรีและปริญญาโท

2. การสอบแบบ General Training เป็นการสอบสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในสายอาชีพหรือการฝึกงาน วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ

 

3. ความแตกต่างระหว่าง การสอบ แบบ Academic และ General Training คือ

ตอบ       จะแตกต่างกันตรงในส่วนของข้อสอบ ซึ่งข้อสอบของ IELTS จะมีทดสอบทางด้าน การฟัง (Listening) การพูด (Speaking) การอ่าน (Reading) และ การเขียน (Writing) สำหรับข้อสอบในส่วนของการฟัง (Listening) และ การพูด (Speaking) จะเหมือนกันสำหรับในแบบ General Training และ Academic ส่วนข้อสอบในส่วนของ การอ่าน (Reading) และ การเขียน (Writing) จะแตกต่างกันสำหรับในแบบ General Training และ Academic

 

4.  ข้อสอบ IELTS เป็นอย่างไร

ตอบ        ข้อสอบประกอบไปด้วย 4 ส่วนคือ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด โดยข้อสอบในส่วนของการฟังและการพูด จะเหมือนกันทั้งในแบบ General Training และ Academic สำหรับข้อสอบในส่วนของการอ่านและการเขียน จะแตกต่างกันสำหรับในแบบ General Training และ Academic

1. การฟัง: 4 ส่วน 40 ข้อ 30 นาที

2. การอ่าน (General Training และ Academic): 3 ส่วน 40 ข้อ 60 นาที

3. การเขียน (General Training และ Academic): 2 บทความ (150 และ 250 คำ) 60 นาที

4. การพูด: 11-14 นาที

รวมระยะเวลาการสอบทั้งหมด 2 ชั่วโมง 45 นาที

การสอบใน 3 หมวดแรก การฟัง การอ่าน และการเขียน จะต้องสอบภายในวันเดียวกัน โดยไม่มีการหยุดพักระหว่างการสอบ ส่วนวันทดสอบการพูดนั้น ขึ้นอยู่กับศูนย์สอบจะกำหนด

 

5. เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนสอบ IELTS ใช้อะไรบ้าง

ตอบ       1. IELTS Application form

2. IELTS หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา

3. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ ซึ่งถ่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน

ปัจจุบันนี้ได้มีการยกเลิกข้อกำหนดการสอบเดิม ที่กำหนดให้ผู้สอบต้องเว้นระยะเวลาอย่างน้อย 90 วันระหว่างการสอบในแต่ละครั้ง ดังนั้นผู้สมัครจึงสามารถสมัครสอบได้บ่อยครั้งตามที่ต้องการ

 

6.  ศูนย์สอบ IELTS มีที่ไหนบ้าง

ตอบ        มี 2 ที่หลัก ๆ  คือ

1.  IDP Education Australia Limited (Thailand) : ค่าสอบ 5,900 บาท ชั้น 4 อาคารซีพีทาวเวอร์ 313 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพ ฯ 10500 โทรศัพท์: +66 (0) 2638 3111 โทรสาร: +66 (0) 2231 0139

E-mail: ielts@bangkok.idp.com , Website : www.thailand.idp.com

2.  British Council Bangkok: ค่าสอบ 6,300 บาท  254 จุฬาลงกรณ์ ซอย 64 สยามสแควร์ ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์: +66 (0) 2652 5480 โทรสาร: +66 (0) 2253 5312  E-mail: ielts@britishcouncil.or.th

 

7.  การสอบ IELTS สามารถสอบได้ทุกเดือนหรือไม่และผลสอบสามารถเก็บใช้ได้นานเพียงใด

ตอบ        ท่านสามารถทำการสอบ
IELTS ได้ทุกสัปดาห์ (ใน 1 เดือน จะจัดสอบ 4 ครั้ง สามครั้งในวันเสาร์ และ หนึ่งครั้งในวันพฤหัส) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับศูนย์สอบ (กรุณาตรวจสอบตารางการสอบด้านล่างของ The British Council และ IDP) และสามารถสอบครั้งต่อไปได้ทันทีโดยไม่ต้องเว้นระยะหลังจากการสอบครั้งล่าสุด และผลการสอบสามารถใช้ได้เป็นเวลา สองปีนับจากวันสอบ

 

8.  ในกรณีที่ผู้สอบมีความประสงค์ให้มีการตรวจคะแนนการสอบใหม่จะสามารถทำได้หรือไม่ อย่างไร

ตอบ       ผู้สอบสามารถทำการขอตรวจผลสอบคะแนนใหม่ได้ภายในเวลา 6 สัปดาห์ หลังจากการสอบ (หรือ 4 สัปดาห์หลังจากทราบผล) โดยกรอกแบบฟอร์มที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งการทำการตรวจคะแนนสอบใหม่นี้สามารถทำได้ทุกส่วนของข้อสอบหรือจะเลือกเฉพาะบางส่วน โดยมีค่าธรรมเนียมในการตรวจคะแนนใหม่จำนวน 5,100 บาท (ค่าธรรมเนียม ณ เดือนมิถุนายน 2552) ซึ่งจะใช้ เวลาประมาณสองเดือนจึงจะทราบผลคะแนนใหม่ของท่าน หากคะแนนใหม่ของท่านเปลี่ยนไปจากเดิม ท่านจะได้รับค่าธรรมเนียมของท่านคืนเต็มจำนวน

 

9.  หากผู้สอบเข้าสอบสาย หรือ ขาดสอบ จะต้องดำเนินการอย่างไร

ตอบ  หากท่านมาสอบสาย ท่านจะไม่ได้อนุญาตให้เข้าห้องสอบไม่ว่ากรณีใด ๆเนื่องจากจะเป็นการรบกวนสมาธิผู้สอบท่านอื่น ๆ ส่วนในกรณีที่ท่านขาดสอบ ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบใหม่ นอกจากท่านมีเหตุผลที่สมควร โดยท่านต้องแจ้งเจ้าหน้าที่แผนกบริการการสอบทราบให้เร็วที่สุด (ภายในวันจันทร์ถัดมา) และต้องแสดงหลักฐานชี้แจงเหตุผลในการขาดสอบของท่านต่อเจ้าหน้าที่แผนกบริการการสอบ เช่น ใบรับรองแพทย์ ซึ่งหากท่านได้รับอนุญาตให้เลื่อนการสอบไปในการสอบถัดไป ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการเลื่อนสอบ

 
IELTS

IELTS คือ อะไร
Pretest IELTS
เรียน IELTS
Basic IELTS
IDP แตกต่างกับ British Council
เรียน IELTS สอบ IELTS