dot
SMART 1 BUSINESS
dot
bulletAbout Us
bulletSMART- I คืออะไร
bulletตารางเรียน SMART-I
bulletบรรยากาศการเรียน SMART-I
bulletรู้จักคณาจารย์ของเรา
bulletผลงานนักเรียน SMART ONE
dot
TOEIC
dot
bulletTOEIC คืออะไร
bulletเรียน TOEIC
bulletผลงานนักเรียน TOEIC 700 UP/900
bulletTOEIC & JOBS
bulletTOEIC Vocabulary
bulletถาม-ตอบ โทอิค
dot
IELTS
dot
bulletIELTS คือ อะไร
bulletเรียน IELTS
bulletผลงานนักเรียน IELTS 6.5 UP
bulletIDP แตกต่างกับ British Council
bulletIELTS TOPICS
bulletIELTS VOCABULARY
bulletถาม-ตอบ IELTS
dot
TOEFL
dot
bulletTOEFL คืออะไร
bulletเรียน TOEFL
bulletReview ศูนย์สอยTOEFL iBT กทม.
bulletผลงานนักเรียน TOEFL
dot
CU-TEP
dot
bulletCU-TEP คือ อะไร
bulletเรียน CU-TEP
bulletเปรียบเทียบคะแนน TOEFL/CU-TEP/TU-GET
bulletผลงานนักเรียน CU/TU
dot
TU-GET
dot
bulletเรียน TU-GET
bulletเปรียบเทียบคะแนน TOEFL/CU-TEP/TU-GET
bulletผลงานนักเรียน TU-GET
dot
เรียนภาษาอังกฤษ
dot
bulletเรียนภาษาอังกฤษ
bulletBuffet English
bulletIntensive English for Work
bulletคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ “English for Real Estate”
bulletภาษาอังกฤษตามธุรกิจ
bulletเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร/บริษัท
bulletIn-House Training (เรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร)
bulletบรรยากาศการเรียน
dot
CU-BEST
dot
bulletCU-BEST คืออะไร
bulletCU-BEST (ไทย)
bulletCU-BEST (English)
bulletตารางติว CU-BEST
bulletผลงานนักเรียน CU-BEST
dot
Smart2,Smart II
dot
bulletSmart 2 Smart-II
dot
SAT/CU-AAT
dot
bulletSAT คือ อะไร
bulletCU-AAT คืออะไร
bulletตารางติว CU-AAT รับรองผล
bulletผลงานนักเรียน SAT/CU-AAT
dot
GMAT
dot
bulletGMAT คืออะไร
bulletตารางติว GMAT
bulletวันสอบ GMAT ปี 2014
bulletTest(แบบทดสอบวัดระดับ)
bulletตารางแจกแจงคะแนน SMART for Graduate Level
dot
HR
dot
bulletฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House Training)
bulletทักษะภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
bulletกลยุทธ์การทำงานต่างๆและการพัฒนาตัวเอง
bulletหลักสูตรภาษาอังกฤษ
bulletหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)


เรียนภาษาอังกฤษ

 

เรียนภาษาอังกฤษ

 

เรียนภาษาอังกฤษเตรียมพร้อมรับ  AEC

 

  

 

 

 

เรียนภาษาอังกฤษขอเสนอคอร์สเรียน  เรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ  Business  English

 

เตรียมความพร้อมทั้ง การประชุม การนำเสนองาน ภาษาทางสังคม การเจรจา และการติดต่อทางโทรศัพท์

 

 เรียนภาษาอังกฤษ Business English ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

 เช่น การประชุม การนำเสนองาน ภาษาทางสังคม การเจรจา และการติดต่อทางโทรศัพท์ ซึ่งหลักสูตร เรียนภาษาอังกฤษ
 
Business English    สอนครบทั้ง 4 ส่วน ฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

และมีการใช้ Case study ในการเรียนการสอนฝึกทักษะการสื่อสารการเจรจาต่อรอง การเขียนรายงานธุรกิจ การเขียนจดหมาย

การเขียน E-mail การรับโทรศัพท์การเข้าประชุม อ่านนิตยสารธุรกิจฉบับภาษาอังกฤษ และการพรีเซนต์งานคอร์ส

มีหลากหลายคอร์สให้ผู้เรียนได้เลือกได้ตามสะดวก คอร์ส Busienss English,เรียนภาษาอังกฤษเตรียมพร้อมรับ AEC

 

   Business English  ของ The  smart Tutor  มี 4 คอร์ส คือ

   1.คอร์ส Business English I(ฟัง พูด อ่าน เขียน) : 60 hrs สำหรับสอนรูปแบบการสร้างประโยคในภาษาอังกฤษ เรื่อง Part of speech 

เบื้องต้น การใช้ Tense พื้นฐาน ทั้ง Present, Past , Future, Adjectives, Adverbs และ Prepositions เริ่มเรียนตั้งแต่การแนะนำตัวเอง

แนะนำผู้อื่น ด้านข้อมูลบริษัท การประชุมต่าง ๆ การแก้ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับด้านของคำศัพท์ และการฝึกทักษะการพูดเบื้องต้น

 

 

  2. คอร์ส Business English II(ฟัง พูด อ่าน เขียน) : 60 hrs เสริมเนื้อหา Grammar ในระดับสูงขึ้น ฝึกในเรื่องการประสมคำ การวางโครงสร้างของประโยค

เช่น การใช้ Tense ย่อย การใช้ Modal Verbs การใช้โครงสร้าง Passive Voice การสร้าง Conditional Sentences 

การใช้ Countable and uncountable การใช้ Present perfect and past simple คำศัพท์ที่พบบ่อยในการทำงานทางธุรกิจ

และการฝึกทักษะการพูดในสถานการณ์ที่จำเป็นต้องพบในการทำงานทางธุรกิจ

 

  3.คอร์ส Business English III(ฟัง พูด อ่าน เขียน): 60 hrs คอร์สนี้สำหรับผู้เรียนที่ต้องการฝึกทักษะการพูดที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสารด้านธุรกิจ

การนำเสนองานในที่ประชุม ไม่ว่าจะเป็นการประชุมแบบเป็นกันเองไปจนถึงการประชุมแบบเป็นทางการ

ผู้เรียนจะมีโอกาสเรียนรู้และสะสมคำศัพท์และสำนวนที่เป็นประโยชน์และจำเป็นต้องใช้ในการประชุม การเขียนรายงาน การสรุปการประชุม

 

  4.คอร์ส Business English IV(ฟัง พูด อ่าน เขียน) : 60 hrs ให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง และมีการใช้ Case study ในการเรียนการสอน

ฝึกทักษะการสื่อสารการเจรจาต่อรอง การเขียนรายงานธุรกิจ การเขียนจดหมาย การเขียน E-mail การรับโทรศัพท์การเข้าประชุม

อ่านนิตยสารธุรกิจฉบับภาษาอังกฤษ และการพรีเซนต์งาน การใช้ภาษาอังกฤษในชิวิตประจำวัน

 

 

 รายละเอีนดคอร์ส

 

 Business English I-II

 

 

 คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่พื้นฐานไม่ดี หรือผู้ที่ทิ้งภาษาอังกฤษมานาน มุ่งเน้นการความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านโครงสร้างภาษาอังกฤษ

ตั้งแต่ระดับคำ ถึง ระดับประโยค สามารถแต่งประโยคพื้นฐาน ไปจนถึงประโยคซับซ้อนได้ เพื่อที่สามารถเอาไปใช้ในการทำงานหรือการโต้ตอบ E-mail 

สามารถเขียน short note เป็นภาษาอังกฤษได้ สามารถฟังประโยคที่พบบ่อยและพูดสื่อสารโต้ตอบ เพื่อการสื่อสารตามสถานการณ์ที่หลากหลายทางธุรกิจได้อย่างชัดเจน

และเหมาะสม หลักสูตรนี้เป็นการเตรียมความพร้อมไปสู่คอร์ส Business English IV

 

เนื้อหาการเรียนการสอน :

  

1.เรียนรู้ตั้งแต่ word formation การใช้ articles , prefixes , noun suffixes , adjective, suffixes, compound nouns , compound adjectives 

เรียนรู้หลักไวยากรณ์ทีสำคัญ เช่น Conjunction (ตัวเชื่อม) ประเภทต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเขียนประโยคได้กระชับแต่ได้ใจความสมบูรณ์

 

2.เรียนรู้คำศัพท์ในหมวดธุรกิจที่ปรากฏอย่างหลากหลาย

3.เรียนรู้การเขียนโดยใช้ประโยคประเภทต่าง ๆมาขยายความ และประโยคเชิงซ้อนเพื่อเน้นความสำคัญของสิ่งที่ต้องการสื่อสารได

4.ฝึกการเขียนประโยคบอกเล่า ประโยคคำถามทั้ง yes, no Question ,Wh- Question และประโยคปฏิเสธที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน และงานด้านธุรกิจ

5. ฝึกพูดแนะนำตัว การแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น การใช้ภาษาอังกฤษในที่ประชุมและรูปประโยคที่จำเป็นสำหรับการทำงานสำนักงาน

6.ฝึกการเขียนประโยคบอกเล่า ประโยคคำถามทั้ง yes, no Question ,Wh- Question และประโยคปฏิเสธที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน และงานด้านธุรกิจ

หลักสูตรพื้นฐานภาษาอังกฤษธุรกิจเป็นหลักสูตรซึ่งออกแบบมา เพื่อเพิ่มทักษะสำหรับการสื่อสาร เป็นภาษาอังกฤษในโลกธุรกิจ

โดยเน้นที่ทักษะในการสื่อสารและคำศัพท์ในภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในตำแหน่งหน้าที่ได้จริง

 

 เป้าหมาย:

 

 ผู้เรียนสามารถใช้หลักพื้นฐานไวยกรณ์ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจ

 ตอบโจทย์พื้นฐานภาษาอังกฤษภายใต้เนื้อของธุรกิจได้

  สามารถเขียนโดยใช้ประโยคต่าง ๆ มาขยายความและประโยคเชิงซ้อนได้ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนาในงานธุรกิจได้

 

 

 

Business English III 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเกี่ยวกับธุรกิจ

  

 รายละเอียดคอร์ส

  

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเกี่ยวกับธุรกิจ (Conversation for Business English ) 

คอร์สนี้สำหรับผู้เรียนที่ต้องการฝึกทักษะการพูดที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสารด้านธุรกิจ ฝึกการเจรจาต่อรอง มีการจำลองเหตุการณ์ต่างๆในเชิงธุรกิจ

การนำเสนองานในที่ประชุม ไม่ว่าจะเป็นการประชุมแบบเป็นกันเองไปจนถึงการประชุมแบบเป็นทางการ

ผู้เรียนจะมีโอกาสเรียนรู้และสะสมคำศัพท์และสำนวนที่เป็นประโยชน์และจำเป็นต้องใช้ในการประชุม

 

 

เนื้อหาการเรียนการสอน :

 

บทเรียนประกอบด้วยคำศัพท์และสำนวนน่ารู้ในการประชุม สำหรับผู้นำประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม และบทสนทนาภาษาอังกฤษ

ในรูปของไฟล์เสียงจากเจ้าของภาษา ในหัวข้อต่อไปนี้

 

การพบปะหุ้นส่วน การนำเสนอในที่ประชุม การเขียนอีเมลล์อย่างไม่เป็นทางการ

การกล่าวถึงเป้าหมาย การพูดถึงปัญหา การแสดงข้อเสนอแนะ การเขียนเมโม

การใช้ภาษาในการระดมความคิด เรียกร้องความสนใจ การเขียนรายงานแสดงข้อเท็จจริง

การแสดงข้อโต้แย้ง การเจรจา การร่วมประชุม การเขียนเอกสารที่เป็นทางการ

การนำการประชุม สรุปการนำเสนอ การฉลองต่อความสำเร็จ การเขียนสรุปในที่ประชุม

เป้าหมาย:

 

หลังจบบทเรียน ผู้เรียนจะสามารถสนทนาโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษในที่ประชุมได้ มีทักษะการฟังที่ดีขึ้น

สามารถเขียนวาระการประชุมและนำการประชุมเป็นภาษาอังกฤษได้

ผู้เรียนสามารถใช้หลักพื้นฐานไวยกรณ์ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจ 

ตอบโจทย์พื้นฐานภาษาอังกฤษภายใต้เนื้อของธุรกิจได้

 

 

 Business English IV

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจแบบชั้นสูง

 

 รายละเอียดคอร์ส

 

คอร์สนี้สำหรับผู้เรียนที่พื้นฐานภาษาอังกฤษดีอยู่แล้ว หรือเคยผ่านการเรียนคอร์ส  Business English I,II 

เหมาะสำหรับผู้ต้องการนำภาษาอังกฤษมาประยุกต์ใช้เพื่อกับทำงานสำหรับบริษัทภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ

รวมถึงสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

 หลักสูตรมุ่งเน้นเพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะการพูด(Speaking), การอ่าน (reading) และการรับมือกับกรณีศึกษา (case study)

ได้อย่างคล่องแคล่วซึ่งช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนพัฒนาภาษาในเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อีกทั้งเพิ่มความมั่นใจแก่ผู้เรียนเมื่อนำมาใช้กับสถานการณ์ประจำวัน

 

เนื้อหาการเรียนการสอน :

 

 บทเรียนจะฝึกทักษะทั้งสี่ด้าน (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในการใช้ภาษาอังกฤษในที่ทำงานอันประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ 

 

Role plays และ discussions ที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกสนทนาภาษาอังกฤษและช่วยให้ผู้เรียนมีความมั่นใจมากขึ้นในการพูดภาษาอังกฤษ

มีการฝึกเป็นคู่และเป็นกลุ่ม และ ศึกษาวลีและสำนวนน่ารู้ตลอดหลักสูตร  

Listening ไฟล์ออดิโอบทสนทนาสำเนียงเจ้าของภาษาจากผู้พูดหลายคน พร้อมแบบฝึกหัดที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ main points ของผู้พูด

Vocabulary ผู้เรียนจะได้ศึกษาศัพท์ใหม่ๆผ่านทางกิจการและแบบฝึกหัดต่างๆ

Reading มี texts หลายแบบพร้อมคำถามและการอภิปราย และอีเมล์ จดหมาย และแฟ็กซ์ให้ผู้เรียนได้อ่านและฝึกปฏิบัติ

Writing มีแบบฝึกหัดที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการเขียน

Cross Cultural Communication มีแบบฝึกหัดที่ช่วยให้ผู้เรียนรับมือกับคนต่างภาษาและต่างวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Grammar Reference ทบทวนและแก้ไขข้อบกพร่องที่พบบ่อยในการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ พร้อมกฎการใช้และตัวอย่าง

 

เป้าหมาย :

 

เมื่อผู้เรียนทำความเข้าใจที่ดีและพัฒนาความสามารถในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษดังกล่าวข้างต้น ผู้เรียนความมั่นใจและ

ใช้ภาษอังกฤษในเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมชาติอันนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตตลอดจน

เรียนภาษาอังกฤษสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพสูงสุด

 

   ติดต่อได้ที่ 

 

สาขาลาดพร้าว   :       52/6 ซ.ลาดพร้าว 2  ตรงข้ามUnion Mall เยื้อง Central ลาดพร้าว(อยู่ติดกับ MRT สถานีพหลโยธิน ทางออก ที่ 1

 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900  โทร. (02)938-4568, (086)310-1013, E-mail : smart2004@thesmarttutor.com

 

 สาขาบางนา        :     199/6 ถ.บางนา-ตราด กม.26 (ปากทางเข้า ABAC บางนา) อ.กิ่งอำเภอบางเสาธง     

จ.สมุทรปราการ 10542   โทร. , 086)310-1013, (02)707-0566    E-mail :bangna@thesmarttutor.com

 

Line : Smartgroup