dot
SMART 1 BUSINESS
dot
bulletAbout Us
bulletSMART- I คืออะไร
bulletตารางเรียน SMART-I
bulletบรรยากาศการเรียน SMART-I
bulletรู้จักคณาจารย์ของเรา
bulletผลงานนักเรียน SMART ONE
dot
TOEIC
dot
bulletTOEIC คืออะไร
bulletเรียน TOEIC
bulletผลงานนักเรียน TOEIC 700 UP/900
bulletTOEIC & JOBS
bulletTOEIC Vocabulary
bulletถาม-ตอบ โทอิค
dot
IELTS
dot
bulletIELTS คือ อะไร
bulletเรียน IELTS
bulletผลงานนักเรียน IELTS 6.5 UP
bulletIDP แตกต่างกับ British Council
bulletIELTS TOPICS
bulletIELTS VOCABULARY
bulletถาม-ตอบ IELTS
dot
TOEFL
dot
bulletTOEFL คืออะไร
bulletเรียน TOEFL
bulletReview ศูนย์สอยTOEFL iBT กทม.
bulletผลงานนักเรียน TOEFL
dot
CU-TEP
dot
bulletCU-TEP คือ อะไร
bulletเรียน CU-TEP
bulletเปรียบเทียบคะแนน TOEFL/CU-TEP/TU-GET
bulletผลงานนักเรียน CU/TU
dot
TU-GET
dot
bulletเรียน TU-GET
bulletเปรียบเทียบคะแนน TOEFL/CU-TEP/TU-GET
bulletผลงานนักเรียน TU-GET
dot
เรียนภาษาอังกฤษ
dot
bulletเรียนภาษาอังกฤษ
bulletBuffet English
bulletIntensive English for Work
bulletคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ “English for Real Estate”
bulletภาษาอังกฤษตามธุรกิจ
bulletเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร/บริษัท
bulletIn-House Training (เรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร)
bulletบรรยากาศการเรียน
dot
CU-BEST
dot
bulletCU-BEST คืออะไร
bulletCU-BEST (ไทย)
bulletCU-BEST (English)
bulletตารางติว CU-BEST
bulletผลงานนักเรียน CU-BEST
dot
Smart2,Smart II
dot
bulletSmart 2 Smart-II
dot
SAT/CU-AAT
dot
bulletSAT คือ อะไร
bulletCU-AAT คืออะไร
bulletตารางติว CU-AAT รับรองผล
bulletผลงานนักเรียน SAT/CU-AAT
dot
GMAT
dot
bulletGMAT คืออะไร
bulletตารางติว GMAT
bulletวันสอบ GMAT ปี 2014
bulletTest(แบบทดสอบวัดระดับ)
bulletตารางแจกแจงคะแนน SMART for Graduate Level
dot
HR
dot
bulletฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House Training)
bulletทักษะภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
bulletกลยุทธ์การทำงานต่างๆและการพัฒนาตัวเอง
bulletหลักสูตรภาษาอังกฤษ
bulletหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)


เรียน CU-TEP article

  

เรียน CU-TEPBasic CU-TEP 24 hrs.

 

รายละเอียดคอร์ส

เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ดี ทิ้งภาษาอังกฤษมานาน หรือเคยสอบ CU-TEP ได้คะแนนไม่ถึง 50/120 คะแนน โดยจะรวมเนื้อหา ในส่วนของไวยากรณ์พื้นฐานผู้เรียนจะได้เรียนรู้ กฎ และ โครงสร้างเบื้องต้นในการใช้ภาษาอังกฤษ และการฟัง listening สำหรับ CU-TEP  ส่วนมากจะถามถึงจำนวนตัวเลข  อายุ การรักษาสุขภาพ การออกกำลังกาย จะสอนเทคนิค การจับ key word โดยผู้เรียนไม่จำเป็นต้องฟังทันทุกคำ   การอ่าน โดยเน้นไปที่ทักษะการจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน เนื่องจากในการสอบ ผู้สอบส่วนใหญ่จะไม่สามารถทำข้อสอบเสร็จทันเวลา ดังนั้นในส่วนของทักษะการอ่านนี้จึงมีการเน้นกลยุทธ์ในการทำข้อสอบให้ทันเวลา

ผู้เรียนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและในการเรียน ตัวอย่าง เช่น สามารถฟังบรรยายการเรียนที่เป็นภาษาอังกฤษได้  การเขียนบทความต่างๆ  การเขียนจับใจความในสิ่งที่ได้ฟังมา   Essay สั้น   ตลอดจนสามารถเข้าใจและ ตอบกลับได้อย่างถูกต้องตรงประเด็น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ทักษะเหล่านี้จะได้รับการพัฒนามากขึ้น จากการฝึกฝนเป็นประจำ ซึ่งสถาบัน Smart Tutor ได้จัดหลักสูตร Advance CU-TEP ขึ้นเพื่อช่วยพัฒนาทักษะในขั้นสูงต่อไป

 


Advanced CU-TEP 48 hrs. 

 

ลักษณะข้อสอบมี 3 PART ดังนี้ (เวลาทำสอบเค้าจะแจกให้ทำทีละ PART)

 

PART 1 – Listening มี 30 ข้อ (30 นาที)

มี Short dialog, Long dialog, Monolog

 

PART 2 – Reading มี 60 ข้อ (70 นาที)

มี Cloze reading, Short text, Long text

 

PART 3 – Writing มี 30 ข้อ (30 นาที)

เป็น Error detection

 

รวมทั้งหมด 120 ข้อ ใช้เวลาทั้งหมด 130 นาที

 

 

 

วิธีการสอน cu-tep ของ Smart Tutor

 

การปรับความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (6 ชั่วโมง) เป็นการสอนไวยากรณ์ขั้นสูงที่จำเป็นในการทำข้อสอบ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเขียนเชิงธุรกิจได้อีกด้วย ตลอดระยะเวลา 6 ชั่วโมงนี้จะเป็นการสรุปหลักไวยากรณ์อย่างเป็นระบบ หมวดหมู่ ทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อสอบและพัฒนาความเข้าใจภาษาอังกฤษได้อย่างสมเหตุสมผล

 

การปรับระดับคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านตำราเรียน (6 ชั่วโมง) ผู้เรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์เชิงธุรวิชาการ มีฝึกการอ่าน Cloze Reading , Shot Text ,Long Text ที่จำเป็นในการทำข้อสอบ และสามารถนำมาใช้ในเชิงวิชาการทั้งด้านการพูด การอ่าน การเขียนได้คำศัพท์จะแบ่งเป็นหมวดหมู่ และจัดประเภทคำที่มีความหมายเหมือนกัน (synonym) และคำศัพท์ที่มีความหมายตรงข้าม (antonym) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจำคำศัพท์ได้อย่างเป็นระบบ

 

การตะลุยโจทย์ทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ (24 ชั่วโมง) ผู้เรียนจะได้ฝึกทำโจทย์ที่จำลองรูปแบบของข้อสอบกว่า 1,000 ข้อ โดยโครงสร้างของโจทย์จะแบ่งให้มีลักษณะคล้ายคลึงกับข้อสอบจริง ทั้งส่วนของการฟัง การอ่าน และหลักไวยากรณ์ ผู้สอนจะเน้นกลยุทธ์ในการทำข้อสอบการวิเคราะห์โครงสร้างประโยค การอ่าน การฟัง จับใจความให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพิ่มเติมคำศัพท์ที่สำคัญ ซึ่งผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการทำข้อสอบให้ถูกต้องรวดเร็ว แม่นยำยิ่งขึ้น

 

การจำลองสถานการณ์สอบจริงพร้อมทั้งเฉลยอย่างละเอียด ผู้เรียนจะได้จำลองสถานการณ์จริงจากข้อสอบเก่า ในส่วนนี้ผู้เรียนจะได้เข้าใจจุดอ่อนจุดแข็งของตนเองรู้จักวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการทำข้อสอบให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถของตนเอง เข้าใจหลักการแบ่งแบ่งเวลาในการทำข้อสอบ และเพิ่มความมั่นใจไม่ให้ผู้เรียนประหม่าเมื่อสอบในสถานการณ์จริง

 


เป้าหมาย 

 

เมื่อจบการเรียนการสอน 48 ชั่วโมงแล้วผู้เรียนจะได้ทั้งความรู้ความมั่นใจในการทำข้อสอบที่เพียงพอและยังสามารถนำไปใช้ในการเรียนต่อด้านวิชาการได้เป็นอย่างดี      รับรองผล  ที่ 75/120 จากการสอนตั่งแต่พื้นฐาน  แบบเน้นๆ ให้เข้าใจ Grammar แบบปึ๊กๆ   ทำให้ผู้เรียนสามารถทำข้อสอบ Writing ได้อย่างคร่อยแคร่ว แม่นยำ   และมีเทคนิคการอ่าน Reading ที่แบบจับเฉพาะใจความสำคัญทำให้ผู้เรียนประหยัดเวลา  ในการทำข้อสอบ สุดท้ายมีการตะลุยทำข้อสอบ   เพื่อให้ผู้เรียนได้มั่นใจก่อนลงสนามสอบจริง  ดังนั้นมาเรียน CU-TEP กับ Smart Tutor คะแนนดิบ  75/120 เป็นเรื่องไม่ยากเลย  เพราะอาจารย์เราเป็นทีมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ  ที่สอบ CU-TEP  มาแล้ว ได้คะแนน 112/120      จึงมีเทคนิค ในการสอนให้ผู้เรียนมีคะแนนสูงๆ ได้ อย่างมั่นใจ

เรียนออนไลน์ ดูได้ไม่จำกัดครั้ง  1 ปี

ราคา

Basic CU-TEP

4,500 บาท

Advance CU-TEP

7,500  บาท

 

 

**โปรโมชั่นสุดพิเศษ Basic+Advanced

12,000  บาท เหลือ 11,000บาท  

แถมฟรีคอร์สออนไลน์ Business  English  120 ชั่วโมง

มูลค่า 16,000 บาท

 

 

 

จำนวนผู้เรียน  1 ท่าน /อาจารย์ 1 ท่าน

ราคา

Basic  CU-TEP

 14,400 บาท

Advance  CU-TEP

28,800

 

 

**โปรโมชั่นสุดพิเศษ Basic+Advanced

43,200  บาท  เหลือ 42,000  บาท

1.แถมฟรีคอร์สออนไลน์ Business  English  60 ชั่วโมง

มูลค่า 8,000 บาท

2.แถมฟรีคอร์สออนไลน์การเขียนจดหมายและอีเมลล์  30  ชั่วโมง

มูลค่า  5,500 บาท

 

    ติดต่อได้ที่ 

สาขาลาดพร้าว   :       52/6 ซ.ลาดพร้าว 2  ตรงข้ามUnion Mall เยื้อง Central ลาดพร้าว(อยู่ติดกับ MRT สถานีพหลโยธิน ทางออก ที่ 1) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900  โทร. (02)938-4568, (086)310-1013, E-mail : smart2004@thesmarttutor.com

 

 

Line : @smartgroup


 

 
ปรัชญาของสถาบัน

SMART 1 BUSINESS