dot
SMART 1 BUSINESS
dot
bulletAbout Us
bulletSMART- I คืออะไร
bulletตารางเรียน SMART-I
bulletบรรยากาศการเรียน SMART-I
bulletรู้จักคณาจารย์ของเรา
bulletผลงานนักเรียน SMART ONE
dot
TOEIC
dot
bulletTOEIC คืออะไร
bulletเรียน TOEIC
bulletผลงานนักเรียน TOEIC 700 UP/900
bulletTOEIC & JOBS
bulletTOEIC Vocabulary
bulletถาม-ตอบ โทอิค
dot
IELTS
dot
bulletIELTS คือ อะไร
bulletเรียน IELTS
bulletผลงานนักเรียน IELTS 6.5 UP
bulletIDP แตกต่างกับ British Council
bulletIELTS TOPICS
bulletIELTS VOCABULARY
bulletถาม-ตอบ IELTS
dot
TOEFL
dot
bulletTOEFL คืออะไร
bulletเรียน TOEFL
bulletReview ศูนย์สอยTOEFL iBT กทม.
bulletผลงานนักเรียน TOEFL
dot
CU-TEP
dot
bulletCU-TEP คือ อะไร
bulletเรียน CU-TEP
bulletเปรียบเทียบคะแนน TOEFL/CU-TEP/TU-GET
bulletผลงานนักเรียน CU/TU
dot
TU-GET
dot
bulletเรียน TU-GET
bulletเปรียบเทียบคะแนน TOEFL/CU-TEP/TU-GET
bulletผลงานนักเรียน TU-GET
dot
เรียนภาษาอังกฤษ
dot
bulletเรียนภาษาอังกฤษ
bulletBuffet English
bulletIntensive English for Work
bulletคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ “English for Real Estate”
bulletภาษาอังกฤษตามธุรกิจ
bulletเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร/บริษัท
bulletIn-House Training (เรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร)
bulletบรรยากาศการเรียน
dot
CU-BEST
dot
bulletCU-BEST คืออะไร
bulletCU-BEST (ไทย)
bulletCU-BEST (English)
bulletตารางติว CU-BEST
bulletผลงานนักเรียน CU-BEST
dot
Smart2,Smart II
dot
bulletSmart 2 Smart-II
dot
SAT/CU-AAT
dot
bulletSAT คือ อะไร
bulletCU-AAT คืออะไร
bulletตารางติว CU-AAT รับรองผล
bulletผลงานนักเรียน SAT/CU-AAT
dot
GMAT
dot
bulletGMAT คืออะไร
bulletตารางติว GMAT
bulletวันสอบ GMAT ปี 2014
bulletTest(แบบทดสอบวัดระดับ)
bulletตารางแจกแจงคะแนน SMART for Graduate Level
dot
HR
dot
bulletฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House Training)
bulletทักษะภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
bulletกลยุทธ์การทำงานต่างๆและการพัฒนาตัวเอง
bulletหลักสูตรภาษาอังกฤษ
bulletหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)


ถาม-ตอบ CU-TEP article

คำถามและคำตอบเกี่ยวกับCU – TEP

 

 

คำถามข้อที่ 1 : CU – TEP  คืออะไร

 

คำตอบ  CU – TEP เป็นชื่อของแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้านภาษาอังกฤษของผู้ที่ใช้ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีและสูงกว่า ชื่อนี้ย่อมาจาก Chulalongkorn University Teat of English Proficiency  ปัจจุบัน  CU – TEP  เป็นแบบทดสอบที่ได้รับความนิยมสูงมากจาก ผู้ใช้ภายในประเทศ  ทั้งในลักษณะบุคคลทั่วไปที่ต้องการตรวจวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนา และเตรียมตัวทำงาน หรือศึกษาต่อ และหน่วยงานทั้งภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งเอกชน  ที่ต้องการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน รับทุนศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ รับการเลื่อนขั้นหรือปรับตำแหน่งสถาบันภาษา  จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย เป็นผู้จัดทำแบบทดสอบ CU – TEP สำหรับศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดสอบ CU – TEP สามารถตรวจวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษได้ครบทุกทักษะ และวัดได้ทั้งในระดับความรับรู้ ( Recognition )และระดับการใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร ( Production ) โดยที่ผู้สอบหรือผู้ที่ต้องการใช้ผลสอบสามารถเทียบคะแนนจากการสอบ  CU – TEP ได้ว่าจะเป็นคะแนน TOFEL ( Test of English as a Foreign Language ) เท่าไหร่

 

คำถามข้อที่ 2 : ข้อสอบ CU – TEP มีลักษณะอย่างไร และมีความยาวเท่าไหร

คำตอบ : ข้อสอบ CU – TEP ที่ผู้สอบส่วนใหญ่สอบจะประกอบไปด้วยข้อสอบ 3 ส่วนที่ทดสอบทักษะการฟัง ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน ส่วนทักษะการพูดเป็นทักษะพิเศษที่จะมีการจัดสอบให้เมื่อผู้สอบหรือผู้ต้องการใช้ผลสอบต้องการ

 

 

ข้อสอบที่วัดทักษะการฟัง ( 30 ข้อ : 30 นาที ) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

 

 

ส่วนที่ 1 : บทสนทนาสั้นๆ ระหว่างคน 2 คน มีทั้งสิ้น 15 บทสนทนา หลังบทสนทนาที่ผู้ฟังจะได้ยินเพียงครั้งเดียวจะมีเสียงของผู้พูดคนที่ 3 ถามคำถาม 1 คำถาม เมื่อคำถามจบลง ผู้สอบต้องตอบคำถามโดยการเลือกตัวเลือก 1, 2 , 3 หรือ 4 ที่ผู้สอบคิดว่าถูกต้องที่สุดำ ในส่วนนี้ผู้สอบจะได้ฟังบทสนทนา 15 บท และตอบคำถาม 15 ข้อ

 

 

 

ส่วนที่ 2 : บทสนทนาที่มีความยาวประมาณ 10 – 20 exchanges จำนวน 3 บท ผู้สอบจะได้ยินบทสนทนาแต่ละบทเพียงครั้งเดียวและหลังบทสนทนนาแต่ละบท ผู้สอบจะได้ยินคำถามที่เกี่ยวกับสนทนานั้น 3 ข้อ เมื่อคำถามแต่ละข้อจบลง ผู้สอบต้องตอบคำถามโดยการเลือกตัวเลือก 1, 2, 3 หรือ 4 ที่ผู้สอบคิดว่าถูกต้องที่สุด ในส่วนนี้ผู้สอบจะได้ฟังบทสนทนา 3 บท และตอบคำถาม 9 ข้อ

 

 

ส่วนที่ 3 : บทพูดโดยคนคนเดียวที่มีความยาวประมาณ 200 – 250 คำ จำนวน 2 บท ผู้สอนจะได้ยินบทพูดแต่ละบทเพียงครั้งเดียว ละหลังบทพูดปต่ละบทผู้สอบจะได้ยินคำถามที่เกี่ยวกับบทพูดนั้น 3 ข้อ เมื่อคำถามแต่ละข้อจบลง ผู้สอบต้องตอบคำถามโดยการเลือกตัวเลือก 1, 2, 3 หรือ 4 ที่ผู้สอบคิดว่าถูกต้องที่สุด ในส่วนนี้ผู้สอบจะได้ฟังบทพูด 2 บท และตอบคำถาม 6 ข้อ

 

 

ข้อสอบที่วัดทักษะการอ่าน ( 60 ข้อ : 70 นาที )

 

 

 ข้อสอบในส่วนนี้ประกอบด้วยข้อสอบ 3 ลักษณะ คือ

 

 ข้อสอบ Cloze Reading ( เรื่องอ่าน 1 เรื่อง มีช่องว่าง 15 ช่อง )

 

 ในส่วนนี้ผู้สอบจะได้อ่านบทความ 1 เรื่อง ที่มีช่องว่างทั้งหมด 15 ช่อง ผู้สอบจะต้องเลือกตัวเลือก 1 ตัวที่อยู่ในแต่ละข้อคำความ ซึ่งเมื่อนำตัวเลือกนั้นๆ มาเติมในบทอ่านจะทำให้บทอ่านนั้นได้ความครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้องทั้งทางด้านเนื้อหาและไวยกรณ์

 

 

  ข้อสอบที่เป็นเรื่องอ่านสั้นๆ ( เรื่องอ่านที่มีความยาวประมาณ 1 ย่อหน้า หรือ ประมาณครึ่งหน้า A4 1 เรื่อง และตามด้วยคำถาม 5 ข้อ )

 

 

  ข้อสอบที่เป็นเรื่องอ่านยาว ( เรื่องอ่านที่มีความยาวเรื่องละประมาณ 1 หน้า  A4 จำนวน 4 เรื่อง และแต่ละเรื่องจะตามด้วยคำถาม 10 ข้อ )

 

 

  ข้อสอบที่วัดทักษะการเขียน ( 30 ข้อ : 30 นาที )

 

 

   ข้อสอบส่วนนี้มีทั้งหมด 30 ข้อ ในแต่ละข้อจะมีส่วนที่ขีดเส้นใต้ 4 ส่วน ที่มีหมายเลข 1 – 4 กำกับ ผู้สอบต้องเลือกคำตอบคำตอบจาก 1 – 4   1 คำตอบที่ผิดไวยกรณ์

 

 

             โดยภาพรวม สามารถสรุปลักษณะของข้อสอบ CU – TEP ได้ดังในตารางนี้

 

 

 

Skills  tested

 

 

 

 

Specific features

 

 

 

No of items

 

 

 

Time allocated

 

 

 

Listening

 

 

 

Short dialog

 

 

 

Long dialog

 

 

 

Monolog

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

30 mins.

 

 

 

Reading

 

 

 

Cloze reading

 

 

 

Short text

 

 

 

Long text

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

70 mins.

 

 

 

Writing

 

 

 

Error detection

 

 

 

30

 

 

 

30 mins

 

 

 

 

Total

 

 

 

120

 

 

 

160 mins.

 

( 2 hrs. 10 mins. )

 

 

คำถามข้อที่ 3 :  ทำอย่างไรถึงจะทำข้อสอบการฟังได้คะแนนดี

คำตอบ : ทักษะการฟังเป็นทักษะที่พัฒนาได้ยากมากหรืออาจยากที่สุด และทักษะนี้จะเป็นปัญหาสำหรับผู้สอบคนไทยส่วนมาก สำหรับผู้ที่ต้องการสอบผ่าน CU – TEP แบบเร่งด่วน หรือมีเวลาเตรียมตัวไม่มาก ขอแนะนำให้หันไปเร่งรื้อฟื้นทักษะการอ่านและความรู้ด้านไวยกรณ์ เพื่อสามารถทำข้อสอบส่วนที่วัดทักษะการอ่านและการเขียนให้ได้คะแนนดี และได้คะแนนรวมในการสอบสูง อย่างไรก็ตาม ผู้สอบอาจปฏิบัติตามข้อแนะนำนี้เพื่อมีโอกาสทำข้อสอบการฟังได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น

 

 

1.  อย่าวิตกกังวลมากเกินไป ทำใจให้สงบ เพราะการฟังต้องการสมาธิสูงและผู้สอบมีโอกาสฟังเพียงครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อได้รับข้อสอบและได้ยินคำสั่งเกี่ยวกับการฟัง ให้พยายามกวาดสายตาดูข้อสอบ และตัวเลือกให้มากที่สุด การได้อ่านตัวเลือกก่อนจะทำให้เราเลือกคำตอบได้ไวและแม่นยำขึ้น และนอกจากนั้นการได้อ่านตัวเลือกก่อนจะทำให้ผู้สอบสามารถเดาได้ว่าคำถามของข้อสอบข้อนั้นน่าจะเป็นอะไร เช่น ถ้าตัวเลือกเป็น

 

 

1.      Jim

 

 

2.      Tony

 

 

3.     The man

 

 

4.     Tony’s brother

 

 

ผู้สอบสามารถเดาได้ว่าคำถามต้องเป็น Who….? เป็นต้น

   เมื่อได้ยินไม่ชัดหรือไม่ถนัด หรือจับใจความไม่ทัน ให้เดาทันที อย่าวิตกกังวลคิดย้อนกลับไปที่ข้อที่มีปัญหา เพราะจะทำให้ผู้สอบเสียโอกาสในการทำข้อสอบข้อถัดๆ ไปได้ถูกต้องด้วย การมาย้อนทำข้อสอบทีหลังนอกจากจะมีโอกาสได้คะแนนต่ำแล้ว ยังเสี่ยงกับการทำข้อสอบไม่ทัน ฝนตัวเลือกผิดข้อต้องพลิกข้อสอบไปมาบ่อยๆ อันอาจทำให้ผู้คุมสอบสงสัยว่าท่านไม่เคารพกติกาของการสอบหรือมีเจตนาทุจริตได้

 

 คำถามข้อที่ 4 : มีปัญหาเรื่องข้อสอบการอ่านเสมอ เพราะทำไม่ทัน จะทำอย่างไรดี

คำตอบ :  ปัญหานี้มักจะเป็นปัญหาของผู้สอบที่อ่านได้ช้า ความสามารถในการอ่านเร็วต้องอาศัยปัจจัยหลายประการ ที่สำคัญได้แก่ ความรู้ทางไวยกรณ์ที่จำเป็นกับการอ่านความรู้เรื่องคำศัพท์ ความรู้ที่เป็นภูมิหลัง หรือความรู้รอบตัวที่ผู้อ่านพอมีอยู่บ้าง ในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ความสามารถคาดเดาลักษณะของคำถามที่ผู้สอบ อาจพบในส่วนของคำถาม และสมาธิในการอ่านซึ่งต้องอาศัยการฝึกหัด ผู้สอบส่วนใหญ่จะไม่ค่อยหนักใจเรื่องการอ่าน แต่ถ้าต้องการทำข้อสอบได้ทันและมีความแม่นยำในการเลือกตัวเลือกมากขึ้น ผู้สอบความฝึกฝนด้านการอ่านเพิ่มขึ้น เพราะดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าเราจะสามารถฟื้นฟูและพัฒนาทักษะการอ่านได้ดีกว่าทักษะอื่นๆ

 

  คำถามที่ 5 :  ไม่แม่นเรื่องไวยกรณ์ จะทำข้อสอบ CU – TEP ให้ดี ความรู้เรื่องไวยากรณ์สำคัญไหม

  คำตอบ : ผู้เรียนภาษาอังกฤษที่เป็นคนไทยส่วนใหญ่มักคิดว่าความรู้เรื่องไวยกรณ์ไม่มีความสำคัญนัก ขอให้อ่านรู้เรื่องมีคำศัพท์บ้าง สื่อสารพอรู้เรื่องก็เพียงพอแล้ว ความเชื่อนี้เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการเตรียมตัวสอบข้อสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษา สำหรับการสอบ CU – TEP ถ้าผู้สอบมีความรู้ทางไวยกรณ์ไม่ดี ผู้สอบจะไม่สามารถทำข้อสอบในส่วนที่เป็น Error Detection ได้ดี จะอ่านได้ช้า ฟังได้ช้า และเขียนอย่างขาดความถูกต้องทางภาษา ทำให้ภาษาที่เขียนไม่เป็นที่ยอมรับ สิ่งที่ผู้สอบควรคิดคือ ผู้สอบส่วนมากจะเรียนไวยกรณ์มาค่อนข้างมากแล้ว การฟื้นฟูหรือการทบทวนจะทำได้ไม่ยากนัก และใช้เวลาไม่มาก ผู้สอบควรเริ่มด้วยการพยายามเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับไวยกรณ์ภาษาอังกฤษเสียใหม่

 

 คำถามข้อที่ 6 :  ถ้าต้องการได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสอบ CU – TEP จะทำอย่างไร

 คำตอบ :  ติดต่อได้ที่ อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 โทร. 0-2218-3702-6 หรือ

www.atc.chula.ac.th

 

คำถามข้อที่ 7 :  ถ้าต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อความมั่นใจในการใช้ภาษา และการสอบควรทำอย่างไร

 คำตอบ ท่านควรมีเวลาเตรียมตัวในการสอบนานพอควร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความสามารถทางภาษาที่ท่านมีอยู่เดิม ในกรณีที่ท่านต้องการพัฒนาทักษะทางภาษาอาจติดต่อที่ ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-0617-9 หรือ www.culi.chula.ac.th เพื่อคำแนะนำที่ถูกต้องเชื่อถือได้

 

ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการพัฒนาภาษาอังกฤษของท่านและโชคดีในการสอบ
ปรัชญาของสถาบัน

SMART 1 BUSINESS