dot
SMART 1 BUSINESS
dot
bulletAbout Us
bulletSMART- I คืออะไร
bulletตารางเรียน SMART-I
bulletบรรยากาศการเรียน SMART-I
bulletรู้จักคณาจารย์ของเรา
bulletผลงานนักเรียน SMART ONE
dot
TOEIC
dot
bulletTOEIC คืออะไร
bulletเรียน TOEIC
bulletผลงานนักเรียน TOEIC 700 UP/900
bulletTOEIC & JOBS
bulletTOEIC Vocabulary
bulletถาม-ตอบ โทอิค
dot
IELTS
dot
bulletIELTS คือ อะไร
bulletเรียน IELTS
bulletผลงานนักเรียน IELTS 6.5 UP
bulletIDP แตกต่างกับ British Council
bulletIELTS TOPICS
bulletIELTS VOCABULARY
bulletถาม-ตอบ IELTS
dot
TOEFL
dot
bulletTOEFL คืออะไร
bulletเรียน TOEFL
bulletReview ศูนย์สอยTOEFL iBT กทม.
bulletผลงานนักเรียน TOEFL
dot
CU-TEP
dot
bulletCU-TEP คือ อะไร
bulletเรียน CU-TEP
bulletเปรียบเทียบคะแนน TOEFL/CU-TEP/TU-GET
bulletผลงานนักเรียน CU/TU
dot
TU-GET
dot
bulletเรียน TU-GET
bulletเปรียบเทียบคะแนน TOEFL/CU-TEP/TU-GET
bulletผลงานนักเรียน TU-GET
dot
เรียนภาษาอังกฤษ
dot
bulletเรียนภาษาอังกฤษ
bulletBuffet English
bulletIntensive English for Work
bulletคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ “English for Real Estate”
bulletภาษาอังกฤษตามธุรกิจ
bulletเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร/บริษัท
bulletIn-House Training (เรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร)
bulletบรรยากาศการเรียน
dot
CU-BEST
dot
bulletCU-BEST คืออะไร
bulletCU-BEST (ไทย)
bulletCU-BEST (English)
bulletตารางติว CU-BEST
bulletผลงานนักเรียน CU-BEST
dot
Smart2,Smart II
dot
bulletSmart 2 Smart-II
dot
SAT/CU-AAT
dot
bulletSAT คือ อะไร
bulletCU-AAT คืออะไร
bulletตารางติว CU-AAT รับรองผล
bulletผลงานนักเรียน SAT/CU-AAT
dot
GMAT
dot
bulletGMAT คืออะไร
bulletตารางติว GMAT
bulletวันสอบ GMAT ปี 2014
bulletTest(แบบทดสอบวัดระดับ)
bulletตารางแจกแจงคะแนน SMART for Graduate Level
dot
HR
dot
bulletฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House Training)
bulletทักษะภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
bulletกลยุทธ์การทำงานต่างๆและการพัฒนาตัวเอง
bulletหลักสูตรภาษาอังกฤษ
bulletหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)


GMAT คืออะไร

GMAT คืออะไร
GMAT หรือ Graduate Management Admission Test เป็นข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถของผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ใช้คะแนน GMAT ในการพิจารณารับนักศึกษา
ลักษณะของข้อสอบเป็นการวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ รวมทั้งความถนัดของการเขียนในเชิงวิเคราะห์ ซึ่งเป็นความสามารถที่นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาด้านบริหารธุรกิจควรจะมี ข้อสอบเป็นแบบปรนัย แบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยกันคือ Quantitative และ Verbal และมีส่วนการเขียนความเรียงที่เรียกว่า Analytical Writing Assessment (AWA)

Quantitative Sectionมี 37 คำถาม ใช้เวลา 75 นาที
  • คำถาม Problem Solving 24 คำถาม
  • คำถาม Data Sufficiency 13 คำถาม

Verbal Sectionมี 41 คำถาม ใช้เวลา 75 นาที
  • คำถาม Reading Comprehension 14 คำถาม
  • คำถาม Critical Reasoning 14 คำถาม
  • คำถาม Sentence Correction 13 คำถาม


Essay คำถาม (Analytical Writing Assessment)จะเริ่มต้นด้วย AWA สองคำถาม ในแต่ละส่วนจะมีเวลาทำ 30 นาที ในการพิมพ์ความเรียงในคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมเวิร์ดอย่างง่าย เรียงความแต่ละส่วนนั้นจะมีการเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วในขณะที่อีกสองส่วนนั้นไม่ได้เรียงลำดับก่อนหลังเอาไว้

การคิดคะแนนของ GMATจะมีการติดลบ 1 ใน 4 สำหรับข้อที่เลือกผิดทุกข้อ และการรายงานผลจะรายงานคะแนน 3 ครั้งล่าสุด มหาวิทยาลัยบางแห่งอาจจะพิจารณาเฉพาะผลคะแนนครั้งที่ดีที่สุด แต่บางแห่งอาจจะพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของทั้ง 3 ครั้ง ในคณะที่มหาวิทยาลัยบางแห่ง อาจจะพิจารณาจากพัฒนาการของนักศึกษาจากผลที่ได้แต่ละครั้ง คะแนน GMAT จะอยู่ระหว่าง 200 - 800 คะแนน ส่วนใหญ่นักศึกษาจะทำได้ประมาณ 250-700 ในส่วนการเขียนเชิงวิเคราะห์ จะมีคะแนนในช่วง 0 - 6 ผู้ที่ไม่ทำข้อสอบทั้ง 2 ชุด คือทั้งการเขียนบทความ และการทำข้อสอบปรนัย จะไม่ได้รับผลคะแนน เนื่องจากถือว่าทำข้อสอบไม่สมบูรณ์ ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบ GMAT ในประเทศไทยให้เป็นแบบการสอบกับคอมพิวเตอร์

คะแนน
GMAT กับ Business Schoolsคะแนน GMAT ที่ผู้สอบจะได้รับ จะมีแบ่งเป็นส่วนๆ ดังต่อไปนี้
  • Quantitative ระดับคะแนน อยู่ในช่วง 0 ถึง 60
  • Verbal ระดับคะแนนอยู่ในช่วง 0 ถึง 60
  • Overall ระดับคะแนนอยู่ในช่วง 200 ถึง 800 ซึ่งเป็นคะแนนหลังจากนำสองส่วนแรกมารวมกันแล้วนำมาเทียบให้อยู่ในช่วงคะแนน 200 ถึง 800
  • Analytical Writing Assessment ระดับคะแนน อยู่ในช่วง 0 ถึง 6 โดยจะเป็นคะแนนแยกจากสองส่วนแรก ส่วนนี้สำคัญน้อยกว่าสองส่วนแรก


การเรียน MBA ในมหาวิทยาลัยดังๆ ส่วนใหญ่ก็หมายถึงการที่จบมาแล้วได้งานทำดีๆ เงินเดือนมาก ฉะนั้นการแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยดังจึงค่อนข้างสูง ฉะนั้นผล GMAT ที่จะใช้เพื่อให้ได้รับการตอบรับเข้าเรียนก็สูงตามไปอย่างช่วยไม่ได้ ตารางข้างล่างเป็นคะแนนโดยเฉลี่ยของผู้ที่จะเข้าเรียน MBA ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา

มหาวิทยาลัย คะแนน
Stanford University 730
Cornell University 670
Georgetown University 655
University of Pittsburgh 620


 
ติวGMATตารางเรียนGMAT

ครอบคลุมทุกส่วนที่ใช้สอบสอบ ข้อสอบ GMAT ประกอบด้วยข้อสอบ 3 ส่วนคือ 1. การเขียน (Analytical Writing Assessment) 2. คณิตศาสตร์ (Quantitative) 3. ภาษาอังกฤษ (Verbal) ข้อสอบการเขียน (AWA)

Reading Comprehension 14 คำถาม
Critical Reasoning 14 คำถาม
Sentence Correction 13 คำถาม
Essay คำถาม (Analytical Writing Assessment)

**หนังสือที่ใช้สอนคือหนังสือ GMAT ที่เรารวบรวมขึ้นมาจาก Kaplan, Barron, Princeton, Manhattan และ PowerScore
วิธีการสมัครสอบ GMAT ศูนย์สอบGMAT
วิธีการสมัครสอบที่น่าจะสะดวกมากที่สุดคือการสมัครผ่านทาง www.mba.com

โดยที่ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนก่อนถึงจะทำการสมัครได้ อัตราค่าสอบปัจจุบันเท่ากับ US$ 250List of top ranked UK business schools and MBA programmes.

Note: There are no official rankings available for UK business schools. These rankings have been taken from MBA Annual Rankings of Business Schools worldwide by Financial Times. Please check the university websites for the latest updated information.
Rank University Course Length Program Entry Work Exp. GMAT TOEFL/ IELTS
1 London Business School 21
months
September  3 years 685 -
2 Cranfield School of Management 1 year September 3 years  600 600/ 7
3 Edinburgh University Management School 1 year October 2 years  600 670/ 6
4 Manchester Business School 18
months
September 2 years 615 -
5 Ashridge Management College 2 years May 3 years  550 570/ 6.5
6 Imperial College   University   of London 1 year October 2 yrs  600 610/253/ 7
7 Warwick Business School 1 year October 4 years  620 620/ 7.0
8 Lancaster University 1 year October 3 yrs  600 600/ 7
9 City University Business School 1 year October 3 years  600 650/ 7
10 University of Bradford Management Centre 1 year October 3 years 580 580/ 6.5การสมัครสอบ


ศูนย์สอบ GMAT ในประเทศไทย มี 2 แห่งด้วยกันคือ
Pearson Professional Centers - กรุงเทพ
Center ID 50507
Bangkok Business Building Level 10 Unit 1010 54 สุขุมวิท 21 กรุงเทพ, 10110 Tel: +66 2 664 3563

A&A NEO TECHNOLOGY- เชียงใหม่
Center ID 51272
248/55-56 ถนนมณีนพรัตน์ ศรีภูมิ เมือง, จังหวัดเชียงใหม่, 50200 Tel: +66 53 227 500-2
 

TOP EUROPE MBAs RANKING:
 No.

School name

Country
 1

Copenhagen Business School

Denmark
 2

Groupe Essec

France
 3

Institut d'Etudes Politiques
Sciences Po

France
 4

INSEAD

France
 5

The European Institute of Business Administration
INSEAD

France
 6

European School of Management
ESCP-EAP

France
 7

Ecole Nationale des Ponts et Chauss้es ENPC
School of International Management

France
 8

Hautes Etudes Commerciales
HEC

France
 9

Whu Koblenz
Otto Beisheim

Germany
 10

SDA Bocconi University
SDA Bocconi

Italy
 11

Erasmus University
Rotterdam

Netherlands
 12

Nimbas

Netherlands
 13

Nijenrode University

Netherlands
 14

Escuela Superior de Adm. y Dir. deEmpresas
ESADE

Spain
 15

University of Navarra - Instituto de Estudios Supe
IESE

Spain
 16

Instituto de Empresa

Spain
 17

Instituto de Empresa

Spain
 18

Stockholm School of Economics

Sweden
 19

International Institute for Management Development
IMD

Switzerland
 20

International Institute for Management Development
IMD

Switzerland
 21

University of Bradford

UK
 22

Cambridge University

UK
 23

City University

UK
 24

University of Warwick
Warwick

UK
 25

Cranfield University

UK
 26

University of Strathclyde

UK
 27

Edinburgh University

UK
 28

Lancaster University

UK
 29

University of Durham

UK
 30

Ashridge Management College

UK
 31

University of Bath
School of Management

UK
 32

Suffolk University

UK
 33

Imperial College Management School

UK
 34

Manchester Business School

UK
 35

London Business School

UK
 36

York University
Schulich

UK
 37

University of Oxford
Said

UK

 
GMAT

ตารางติว GMAT
วันสอบ GMAT