dot
SMART 1 BUSINESS
dot
bulletAbout Us
bulletSMART- I คืออะไร
bulletตารางเรียน SMART-I
bulletบรรยากาศการเรียน SMART-I
bulletรู้จักคณาจารย์ของเรา
bulletผลงานนักเรียน SMART ONE
dot
TOEIC
dot
bulletTOEIC คืออะไร
bulletเรียน TOEIC
bulletผลงานนักเรียน TOEIC 700 UP/900
bulletTOEIC & JOBS
bulletTOEIC Vocabulary
bulletถาม-ตอบ โทอิค
dot
IELTS
dot
bulletIELTS คือ อะไร
bulletเรียน IELTS
bulletผลงานนักเรียน IELTS 6.5 UP
bulletIDP แตกต่างกับ British Council
bulletIELTS TOPICS
bulletIELTS VOCABULARY
bulletถาม-ตอบ IELTS
dot
TOEFL
dot
bulletTOEFL คืออะไร
bulletเรียน TOEFL
bulletReview ศูนย์สอยTOEFL iBT กทม.
bulletผลงานนักเรียน TOEFL
dot
CU-TEP
dot
bulletCU-TEP คือ อะไร
bulletเรียน CU-TEP
bulletเปรียบเทียบคะแนน TOEFL/CU-TEP/TU-GET
bulletผลงานนักเรียน CU/TU
dot
TU-GET
dot
bulletเรียน TU-GET
bulletเปรียบเทียบคะแนน TOEFL/CU-TEP/TU-GET
bulletผลงานนักเรียน TU-GET
dot
เรียนภาษาอังกฤษ
dot
bulletเรียนภาษาอังกฤษ
bulletBuffet English
bulletIntensive English for Work
bulletคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ “English for Real Estate”
bulletภาษาอังกฤษตามธุรกิจ
bulletเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร/บริษัท
bulletIn-House Training (เรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร)
bulletบรรยากาศการเรียน
dot
CU-BEST
dot
bulletCU-BEST คืออะไร
bulletCU-BEST (ไทย)
bulletCU-BEST (English)
bulletตารางติว CU-BEST
bulletผลงานนักเรียน CU-BEST
dot
Smart2,Smart II
dot
bulletSmart 2 Smart-II
dot
SAT/CU-AAT
dot
bulletSAT คือ อะไร
bulletCU-AAT คืออะไร
bulletตารางติว CU-AAT รับรองผล
bulletผลงานนักเรียน SAT/CU-AAT
dot
GMAT
dot
bulletGMAT คืออะไร
bulletตารางติว GMAT
bulletวันสอบ GMAT ปี 2014
bulletTest(แบบทดสอบวัดระดับ)
bulletตารางแจกแจงคะแนน SMART for Graduate Level
dot
HR
dot
bulletฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House Training)
bulletทักษะภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
bulletกลยุทธ์การทำงานต่างๆและการพัฒนาตัวเอง
bulletหลักสูตรภาษาอังกฤษ
bulletหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)


SAT รับรอง 1250/1600 ติดอินเตอร์ ชัวร์ ครั้งเดียวผ่าน

 

SAT คืออะไร 

SAT (Scholastic Assessment Tests) คือ การสอบมาตรฐานของเด็ก high school ในอเมริกา ซึ่งมี high school จำนวนมาก และมีมาตรฐานการเรียนการสอนตลอดจนการวัดผลแตกต่างกัน จึงมีการสอบเพื่อเปรียบเทียบความพร้อมและความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา แต่ละคน โดยไม่ใช้เกรดจากโรงเรียน เทียบได้กับการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยของประเทศไทย

 

ผู้ที่จัดสอบ SAT คือ Collegeboard มหาวิทยาลัยจะนำคะแนนสอบ SAT นี้ไปเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา แต่ละมหาวิทยาลัยก็จะมีเกณฑ์การใช้คะแนนนี้ต่างกันไป

คะแนนสอบ SAT ใช้ยื่นสมัครที่คณะไหนได้บ้าง?

1.               หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (Inter) จุฬา ธรรมศาสตร์

2.               หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (Inter) จุฬา ธรรมศาสตร์

3.               หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Inter) ธรรมศาสตร์
                 วิศวกรรมยานยนต์  จุฬา 
                 วิศวกรรมนาโน  จุฬา

4.               หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (Inter) ธรรมศาสตร์
                 เทคโนโลยีการจัดการ
                 เทคโนโลยีสารสนเทศ
                 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
                 วิทยาการคอมพิวเตอร์

5.               หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Inter) เกษตร

6.               หลักสูตรวิทยาศาสตรและการบริหารธุรกิจบัณฑิต (Inter) เกษตร

7.               หลักสูตรนานาชาติกว่า 10 สาขาวิชา มหิดล

8.               หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรและศิลปบัณฑิต (Inter) มจธ.

9.               หลักสูตรInterทุกสาขาวิชาABAC
     และอื่น ๆ อีกหลายหลักสูตร

แนวข้อสอบ SAT

ชนิดการสอบ SAT แบ่งออกได้เป็นสองประเภท คือ SAT I(Reasoning Test) และ SAT II(Subject Test)

SAT I (Reasoning Test)

                     ข้อสอบ SAT 1 หรือ SAT เป็นข้อสอบที่ใช้วัดระดับความรู้ ความสามารถของนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยจะทดสอบการใช้เหตุผล (Reasoning Test) 2 วิชา คือ ภาษาศาสตร์ (Verbal) และคณิตศาสตร์ (MATH) เวลาที่ใช้ในการสอบประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง โดยจัดแบ่งข้อสอบดังนี้

Verbal : มี 3 ส่วน ซึ่งทดสอบในเรื่องของ Reading , Grammar และ Analytical Reasoning โดยมีรูปแบบของคำถามเป็น Analogies, Sentence Completion และ Critical Reading (ในเรื่องนี้ ควรอ่านหนังสือศัพท์ เช่น Word Smart และฝึกทำ Reading โดยหาตัวอย่างข้อสอบหรือ prep guide เช่น Barron หรือ Princeton Review จะได้รับหนังสือรวมข้อสอบ SAT เล่มฟ้า ๆ ของ CollegeBoard ตอนอยู่ Brewster) จำนวนข้อสอบ 55 ข้อ ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 15 นาที

Math : มี 3 ส่วน ซึ่งทดสอบในเรื่องของ Algebra, Arithmetic และ Geometry โดยมีรูปแบบของคำถามแบบ Quantitative Comparisons (QCs), Regular Math และ Grid-ins การเตรียมตัวส่วนนี้ ควรฝึกทำโจทย์เลข จากหนังสือสอบ SAT part math หรือ MathII ของ SATII เพื่อดูศัพท์ทางคณิตศาสตร์ทั่วไป จำนวนข้อสอบ 55 ข้อ ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 15 นาที

Writing :มี 3 ส่วนเช่นกัน คือ essay, grammar (error recognition) และ sentence completion โดยรูปแบบคำถามเป็นแบบปรนัยพร้อมกับการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ควรอ่าน Grammar ฝึกทำ Error Recognition และฝึกเขียน 5 paragraphs essay

                       ในการทดสอบแต่ละส่วนจะมีคะแนนเต็ม 800 คะแนน ดังนั้นใน part Verbal, Math และ Writing จะมีคะแนนรวม 2400 คะแนน หากตอบถูกได้คะแนนข้อละ 14.5 คะแนนหากตอบผิดถูกหักคะแนน 3.6 คะแนน* แต่หลักสูตรมหาลัยอินเตอร์ในเมืองไทย เช่นจุฬา ธรรมศาสตร์ มักไม่นำคะแนนในส่วน Writing มาคำนวณ** ดังนั้นผู้สอบควรได้คะแนน ตั้งแต่ 1,100 คะแนน ขึ้นไป และในบางคณะของจุฬาหลักสูตรอินเตอร์สามารถใช้คะแนนจากการสอบ CU-AAT*** ยื่นแทนได้

ข้อแนะนำ* หากไม่มั่นใจในข้อใดอย่าพยายามตอบเพราะคะแนนจะถูกหักมาก** ควรพิจารณาว่าคณะที่ต้องการสอบเข้าหากไม่ใช้คะแนน Part Writing ไม่จำเป็นต้องทำข้อสอบส่วนนี้ แต่ใน การสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่างประเทศอาจต้องใช้ ดังนั้นต้องดูข้อมูลและวางแผนให้ดี*** หากสามารถใช้คะแนนทั้ง SAT และ CU-AAT ยื่นได้ แนะนำสอบทั้ง 2 แบบเพื่อเลือกคะแนนที่ดีกว่าในการยื่นเข้ามหาวิทยาลัย (เฉพาะจุฬา) หากไม่ได้เจาะจงเข้าจุฬา อาจเลือกสอบ SAT อย่างเดียวเพราะข้อสอบ SAT เน้นเรื่องการทำเวลาในการสอบ

 

SAT-II (Subject Test)

SAT II หรือ Scholastic aptitude Test II เป็นการสอบวัดผลทางวิชาการแยกเป็นรายวิชา โดยได้เลือกวิชาที่ต้องการสอบ ปกติแล้วการสอบ SAT Subject Test จะสอบกัน2-3 วิชา และการสอบจะมี 3 ช่วง แต่ละช่วงคือหนึ่งวิชา สามารถเลือกทำวิชาใดก่อนก็ได้ เนื้อหาของ SAT II นั้นครอบคลุมความรู้พื้นฐานของแต่ละวิชาตามที่ได้เรียนช่วงมัธยมปลาย ส่วนมากวิชาสายวิทย์ เช่น MathII ( มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะบังคับตัวนี้) Physics หรือ Chemistry หรือ Biology  จะสามารถทำคะแนนได้ง่ายกว่าวิชาอื่น แต่ถ้าหากต้องการทดลองสอบวิชาอื่นๆ ก็สามารถลองสอบวิชาพวกภาษา หรือประวัติศาสตร์ เช่น Math level I, Math level II,  Molecular Biology, Ecological Biology, World History, Listening, etc.

การเตรียมตัวก่อนสอบ

SAT-I

  • Critical Reading น้อง ๆ ควรอ่านหนังสือศัพท์ เช่น Word Smart และฝึกทำ Reading โดยหาตัวอย่างข้อสอบหรือ prep guide เช่น Barron หรือ Princeton Review ( น้อง ๆ จะได้รับหนังสือรวมข้อสอบ SAT เล่มฟ้า ๆ ของ CollegeBoard ตอนอยู่ Brewster)
  • Math การเตรียมตัวส่วนนี้ น้อง ๆ ควรฝึกทำโจทย์เลข จากหนังสือสอบ SAT part math หรือ MathII ของ SATII เพื่อดูศัพท์ทางคณิตศาสตร์ทั่วไป
  • Writing ควรอ่าน Grammar ฝึกทำ Error Recognition และฝึกเขียน 5 paragraphs essay

SAT-II

การเตรียมตัวแต่ละวิชาจะแตกต่างกันไป น้อง ๆ สามารถหาแนวข้อสอบมาทำได้จากหนังสือ prep guide ต่าง ๆ ส่วนใหญ่แล้ว พี่ ๆ จะทิ้งหนังสือพวกนี้ไว้ให้อยู่แล้ว และถ้าเป็นวิชาสายวิทย์ เนื้อหาก็จะไม่ยากเกินไปนัก

การสมัครสอบและศูนย์สอบในประเทศไทย ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครสอบผ่านเว็บไซด์ www.collegeboard.com

ศูนย์สอบ SAT ในประเทศไทยมีทั้งกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค ดังต่อไปนี้

1.               ศูนย์สอบในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

o    Ruamrudee International School (RIS)

o    Bangkok Pattana International School

o    International Community School of Bangkok (ICS)

o    New International School of Thailand (NIST)

o    KIS International School (KIS)

2.               ศูนย์สอบในต่างจังหวัด

o    Pream Tinsulanonda International School (Pream)

o    Chiang Mai International School (CMIS)

o    International School Eastern Seaboard (ISE)

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ SAT (หน่วยเป็นดอลลาร์)

ค่าสมัครสอบ

อัตรา (ดอลลาร์สหรัฐ)

SAT Reasoning Test™

$ 45

SAT Subject Tests™

 

ค่าลงทะเบียนสอบพื้นฐาน

$ 20

ค่าลงทะเบียนสำหรับวิชาทางด้านภาษาที่มีการวัดทักษะการฟัง (เพิ่มจากค่าสมัครพื้นฐาน)

เพิ่ม $ 20

ค่าสมัครเพิ่มเติมสำหรับวิชาอื่นๆ (เพิ่มแต่ละวิชาจากค่าสมัครพื้นฐาน)

เพิ่ม $ 9

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการ (จ่ายเพิ่มจากค่าสมัครสอบ)

 

Register by phone ค่าสมัครทางโทรศัพท์ (ใช้บริการนี้ได้เมื่อเคยสมัครมาก่อน)

$ 12.50

ค่าใช้จ่ายเมื่อทำการเปลี่ยนแปลง (รูปแบบการสอบ ศูนย์สอบ หรือวันสอบ)

$ 22

ค่าธรรมเนียมเมื่อสมัครช้า

$ 23

ค่าธรรมเนียมในการรอที่ว่างที่อาจะมี (Stand by)

$ 38

ค่าดำเนินการสำหรับผู้สมัครสอบที่ไม่ได้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

$ 26

ค่าดำเนินการพิเศษสำหรับการสอบในประเทศอินเดียและปากีสถาน

$ 23

ตัวอย่างข้อสอบ SAT

ดาวน์โหลด ตัวอย่างข้อสอบ SAT

ตารางสอบ SAT 2013

น้อง ๆ สามารถสมัครสอบ SAT ออนไลน์ได้ที่ http://sat.collegeboard.org/home โดยที่ตารางสอบและตารางสมัครสอบมีดังนี้

 

 *การขอเปลี่ยนแปลงวันสอบเข้าไปดูได้ที่

http://sat.collegeboard.org/register/registration-changes

SAT
ติว SAT ได้ผล 100 %
ติว SAT รับรองผล 100%

สอนสด เข้มข้น กระชับ ปูพื้น เทคนิคการทำโจทย์ ตะลุยข้อสอบเก่า และประยุกต์การแก้ปัญหาโจทย์ต่างๆ

รับรองผล 100% เรากล้ายืนยัน
เนื้อหา วัน-เวลาที่เรียน
ค่าเรียนที่สถาบัน
ค่าเรียนที่บ้าน
Math ท่านเลือกเอง ขั้นต่ำวันละ 2 ชม.
20,000
22,000
Verbal ท่านเลือกเอง ขั้นต่ำวันละ 2 ชม.
20,000
22,000
Math & Verbal เลือกวัน-เวลาเรียนเอง
พิเศษ 38,000
พิเศษ 43,000

ลงพร้อมกัน ทั้ง 2 วิชา Math & Verbal ลดเหลือ 38,000

 
 
 

 
SAT/CU-AAT

ผลงานนักเรียน SAT